Akatemian rahoituspäätökset – nuorten unista Linnunradan tähtiin

Suomen Akatemia on tehnyt tämänkeväiset rahoituspäätöksensä uusista akatemiahankkeista, -professoreista, -tutkijoista ja tutkijatohtoreista. Risto Hotulaisen hankkeessa selvitetään, miten suomalaiset nuoret sijoittuvat yläasteiästä seuraaviin opintoihin.

Suomen Akatemian tämänkeväisillä rahoituskierroksilla Helsingin yliopiston tutkijoista suhteellisesti parhaiten menestyivät kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntijat. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen uusissa akatemiahankkeissa vahvana teemana korostuu oppiminen. Tutkimuskohteena ovat muun muassa verkko-opiskelu tietotyövalmiuksien rakentamisessa, tunteet ja työssä oppiminen sekä kulttuurien välinen musiikinopettajankoulutus. Myös nuorten koulutus, terveys ja hyvinvointi sekä unen säätely pääsivät akatemiarahoitettujen aiheiden joukkoon.

Yksi hankerahoituksen saajista on kasvatustieteilijä Risto Hotulainen ryhmineen. He selvittävät, miten 12 000 pääkaupunkiseudun nuorta sijoittuu peruskouluista toisen asteen opintoihin.

Teinien avuksi

– Jo nyt tiedämme, että vaikka koulujen välillä ei ole suuria eroja, osaamisen ja oppimista tukevien tai haittaavien uskomusten erot metropolialueella ovat pitkällä aikavälillä kasvavassa, Risto Hotulainen kertoo.

– Mielenkiintoista on selvittää, miten koululuokkien väliset erot ilmenevät osaamisessa ja siinä, miten koulujen oppimista, hyvinvointia ja terveyttä tukevat resurssit ja muut sisäiset järjestelyt tukevat lasten oppimista ja siirtymistä toiselle asteella. Kiinnostavaa on myös se, kuinka ”haasteelliset” oppilaat ottavat edistysaskelia.

Hotulainen toivookin tutkimukselle jatkoa, jotta tutkijat pääsisivät haastattelemaan toisen asteen opinnoista pudonneita ja pohtimaan, millä keinoin heitä voisi auttaa.

– Erityisen kiinnostavaa olisi saada selkoa tekijöistä, jotka pitävät vaikeissa olosuhteissa eläneen lapsen kiinni yhteiskunnassa ja jotka taas saavat toisen lyömään hanskat tiskiin.

Tue ja arvosta

Koulu voi tehdä osansa lasten nostamiseksi, muistuttaa suomalaisnuorten koulutusvalintoja ja vahvuuksia tutkinut Hotulainen.

– Heikot lähtökohdat ja koulumenestys eivät välttämättä johda yhteiskunnan ulkopuolelle. Yhdenkin ihmisen hyväksyntä ja menestymisen kokemukset jollakin elämänalueella voivat olla selviytymistarinan ydin: oma harrastus, aikuinen tukipilari tai kaveripiiri, jonka arvot ovat kunnossa.

Yli 90 myönteistä päätöstä

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan lisäksi myös Suomen Akatemian kolme muuta toimikuntaa on julkistanut rahoituspäätöksensä. Kaikkiaan Helsingin yliopistossa pääsee aloittamaan 36 uutta akatemiahanketta, 24 akatemiatutkijaa, 28 tutkijatohtoria, kaksi kliinistä tutkijaa sekä akatemiaprofessorina Kai Kaila, jonka tutkimusaihe on ionisäätelyproteiinien merkitys aivojen kehityksessä, muovautuvuudessa ja epilepsiassa.

Rahoitetut Helsingin yliopiston tutkijat ja hankkeet

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta

Akatemiahankehakemuksia rahoitettiin 36, joista 8 on Helsingin yliopiston hankkeita:

Skurnik, Mikael: Fagit eli bakteerien loiset
Eskelinen, Eeva-Liisa: Nisäkässolujen fagoforien kokoamispaikan analysointi
Goldman, Adrian: Tyrosiinikinaasireseptori Ret:in signalointimekanismi
Hietakangas, Ville: Sokerien aistinnan ja toleranssin geneettiset mekanismit
Jokitalo, Eija: Endoplasmakalvoston rakenteen ja tehtävien välinen yhteys
Lundell, Taina K: Sienten vuorovaikutukset ja elintavat puussa: aktiivisuuksien, proteomin ja transkriptomin muutokset yhteiskasvatuksissa ja yhteisöissä
Minkkinen, Kari: Juuristojen hiilivirrat - puuttuvat palat boreaalisten soiden hiilitaseissa
Oinonen, Markku: Menneisyys numeroina - Ympäristöanomalioiden tutkimukset puun vuosilustojen kautta (QUANOMAL)

Akatemiatutkijan rahoitus myönnettiin 11 hakijalle, joista 6 Helsingin yliopistoon:

Pihlatie, Mari: Puiden metaanipäästöjen, metaanin tuoton ja kuljetuksen vuodenaikaisvaihtelu boreaalisessa metsässä
Porcar-Castell, Albert: Klorofyllifluoresenssista fotosynteesiin: toiminnallinen yhteys ja skaalautuminen (FLUO-SYNTHESIS)
Vähärautio, Anna: Paksusuolensyövän transkriptionaalinen säätely yksittäisten solujen tasolla
Domanskyi, Andrii: Hermosoluja suojaavat mikroRNAt, kasvutekijät ja ER-stressi aikuisessa dopamiinihermosolussa: merkitys Parkinsonin taudille
Paavilainen, Ville: Proteiinien biogeneesin säätely translokaatiotasolla
Ruokolainen, Lasse: Opportunististen ympäristöpatogeenien dynamiikka, ekologia ja syntyminen

Tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin 16 hakijalle, joista 5 Helsingin yliopistoon:

Bos, Nick: Terveydenhoito yhteiskuntahyönteisillä
DeFaveri, Jaquelin: Geeneistä kelpoisuuteen: tutkimuksia jatketun-ilmiasun ekologisesta genetiikasta
Kainulainen, Veera: Bakteerit suoliston tulehdustilojen vähentäjinä - uusien kantojen eristys ja niiden molekulaariset mekanismit
Mattila, Anniina: Myrkyllisyyden ja siihen liittyvien elinkierto-ominaisuuksien ekologia ja genomiikka Heliconius-perhosella
Takala, Heikki: Fytokromin toimintaan perustuvat optogeneettiset työkalut

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

Akatemiahankehakemuksia rahoitettiin 39, joista 12 on Helsingin yliopiston hankkeita:

Ainiala, Terhi T: Suomalais-ugrilaistet nimisysteemit: esihistoriallisen nimenannon rekonstruointi
Hakkarainen, Kai P J: Tietotyön, yhteisöllisen, suunnittelun, yhteisopettajuuden ja yhteissäätelyn laboratorio – Co4 Lab
Heiskanen, Eva-Karin: Välittäjäorganisaatiot energia-alan murroksessa – markkinoiden luominen kestäville energiaratkaisuille (Tripod)
Hotulainen, Risto H E: Suomalaisnuoret koulutuksen siirtymävaiheissa: laaja kohorttiseuranta oppimisen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittymisestä yksilö-, luokka- ja koulutasolla
Kuisma, E Markku S: Apua, liiketoimintaa vai merirosvousta? Laivahylkyjen pelastustoiminta varhaismodernin yrittämisenmuotona 1700-luvun Suomenlahdella
Leino, Jaakko: Ajallinen liike ja liikkumisen tapa
Leiwo, Y Martti P: Kirjurit työssä: Kielitiedon välittäminen ja kirjurikäytännöt kreikkalais-roomalaisessa antiikissa
Lyytikäinen, Pirjo R: Kirjallinen elämä. Kirjallisuuden ja arkipäivän rajankäyntiä
Pesonen, Anu-Katriina: Kehityksellinen ja kokeellinen näkökulma unen säätelyyn nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa
Prozorov, Sergei: Biopolitiikka ja Demokratia Globaalissa Hallinnassa
Sandu, N Gabriel: Riippuvuus ja riippumattomuus logiikassa. Perusteet ja filosofinen merkitys
Toom, Auli-M H: Argumentoiva, tutkiva oppiminen internetissä akateemisen tietotyövalmiuksien rakentamisessa

Akatemiatutkijan rahoitus myönnettiin 20 hakijalle, joista 7 Helsingin yliopistoon:

Jauhola, K Marjaana: Sukupuolittunut poliittinen väkivalta ja kaupunkien katastrofien jälkeinen jälleenrakennus
Knuuttila, Tarja Tellervo: Ymmärrystä insinööritieteiden keinoin? Mallintaminen, kokeellinen toiminta ja rakentaminen synteettisessä biologiassa
Leino-Sandberg, Päivi: Välttämätön paha - oikeus, valta ja institutionaalinen politiikka Euroopan unionissa
Meskus, Mianna: Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM)
Olkkonen, Maria: Miten havaintoedustukset muodostuvat: värihavainnon hermostollisten ja laskennallisten mekanismien tutkimus probabilistisessa viitekehyksessä.
Schröder, Stefan: Ristiretkien historiaksi tekeminen: Historiankirjoittamisen strategiat ja menneisyyden funktiot myöhäiskeskiajalla
Silvanto, Juha: Työmuistin subjektiivinen kokemus ja metakognitio

Tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin 30 hakijalle, joista 13 Helsingin yliopistoon:

Ekholm, Laura K: Vertaileva tutkimus valmisvaatetusteollisuuden verkostoista 1900-luvun Helsingissä ja Göteborgissa.
Keskiaho, Jesse M J: Reunamerkintöjä Augustinukseen. Arvovaltaisten tekstien lukemisesta varhaiskeskiajalla (400-900)
Koivisto, Ida I: Näkyvyyttä säännöstelemässä – Läpinäkyvyys globaalin hallinto-oikeuden ihanteena
Kotanen, Riikka J: Kasvatusmenetelmästä rikokseksi? – lapsiinsa kohdistama väkivalta lainsäädännössä ja käytännön lastensuojelutyössä 1978–2014.
Lampinen, Antti Johannes: Etnografisen kirjallisuuden perinne Rooman keisarivallan aikana ja sen vastaanotto myöhäisantiikissa
Leinonen, Taina A: Terveystrajektorit ennen ja jälkeen työelämän ulkopuolelle siirtymisen
Nyqvist, Sanna K: Kirjallisuuden lait: appropriaatio ja tekijänoikeus 2000-luvun kirjallisuudessa
Pöyhönen, H Samuli: Luokittelu ja käsitteenmuodostus yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä
Schönach, Paula M: Valkoiset infrastruktuurit: jään ympäristöhistoria
Talvitie, Petri: Alamaisesta kansalaiseksi: Talonpojat ja taistelu kruununtiloista Suomessa, 1700-1773
Toppinen, Teemu: Relationaalinen ekspressivismi: teoria normatiivisen ajattelun luonteesta sekä normatiivisen kielen merkityksestä
Tuominen-Soini, T Heta-S: Opinko? Menestynkö? Pärjäänkö? Nuorten opiskelumotivaation kehitys ja sen yhteydet koulutuspolkuihin ja hyvinvointiin
Uusimäki, Elisa K: Viisaaksi harjaantuminen: tutkimus hellenistijuutalaisesta viisaan hahmosta

Luonnontieteiden ja tekniikan toimikunta

Akatemiahankkeita rahoitettiin 85, joista 4 on Helsingin yliopiston hankkeita:

Hindmarsh, Mark: Sökande efter fasövergångar i det tidiga universum
Juvela, Mika Juhani: Filamenteista tähtiin - tähtien synty Linnunradassa
Strachan, Clare: Lääkeainenanopartikkelien soluunkulkeutumisen fysikaaliset mekanismit: Raman-, CARS- ja SPR-analyysien yhdistäminen merkkiaineettomaksi reaaliaikaiseksi analyysiksi lääkeaineiden, niiden kuljetusmekanismien ja soluvuorovaikutuksien tutkimiseen
Vilonen, Kari: Hodgen teoria, esitysteoria, ja Langlandsin dualiteetti

Akatemiatutkijan rahoitus myönnettiin 22 hakijalle, joista 6 Helsingin yliopistoon:

Eskola, Arkke: Ketohydroperoksidien ja hydroperoksialdehydien muodostuminen ja hajoaminen
Johansson, Mikael: Att förstå och utnyttja det kvantkemiska ursprunget naturens katalytiska kraft
Kohout, Tomas: Tummien asteroidien koostumus - voivatko asteroidien keskinäiset törmäykset aiheuttaa havaitut koostumuserot pääasteroidivyöhykkeessä?
Pirinen, Matti: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät perinnöllisyystieteessä
Puglisi, Simon: Suurten tietomassojen tiivistetyt tietorakenteet: Algoritmeja ja kombinatoriikkaa
Salminen, M Johanna: Paleo- Mesoproterotsooinen supermannerkierto ja geodynamiikka

Tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin 38 hakijalle, joista 5 Helsingin yliopistoon:

Jansson, Ville Bernt Christian: Simuleringsmodeller för växelverkan mellan ljusbågs-plasma och ytor
Kauppi, Jukka-Pekka: Uusia neurotieteellisesti tulkittavia dekoodausmenetelmiä monikanavaisten elektromyografia- ja magnetoenkefalografia-signaalien analyysiin
Kulikov, Vadim: Topologisten ekvivalenssirelaatioiden kuvailevaa joukko-oppia
Loges, Anselm: Experimentell undersökning av indiums transportförhållanden i hydrotermala system
Malone, Brandon: Searching for Optimal Models in Massive, Complex State Spaces

Terveyden tutkimuksen toimikunta

Akatemiahankkeita rahoitettiin 41, joista 12 on Helsingin yliopiston hankkeita:

Bunker, Alex: Molekyylidynamiikka simuloinnin välineenä tutkia uusia muotoiluja -some perustuu lääkeainekuljetussysteemejä
Erkkola, Maijaliisa: Dagis- terveyden ja hyvinvoinnin päiväkodeissa
Laiho, Marikki: Syöpää estävien pienimolekyyliyhdisteiden toimintamekanismit
Lindholm, Dan: Metaboliska effekter av kaspas-2 och nya rön om cytokin-medierad reglering av cell metabolismen och lipoapoptos
Palotie, Aarno: Migreenille altistavien geenimuutosten tunnistaminen
Partanen, Juha: Motivaatiokäyttäytymistä ja unta säätelevien keskiaivon GABA hermosolujen kehitys ja erityisominaisuudet
Puolakkainen, Mirja H: Chlamydia Trachomatis -infektiot molekyylipatogeneesistä parempaan hoitoon
Ripatti, Samuli: Poistogeenien terveysvaikutukset ihmispopulaatiossa
Sajaniemi, Nina Kristiina: Dagis- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen päiväkodeissa
Siljander, Pia: EV2020 - solunulkoisten vesikkelien kommunikaatioon perustuvat diagnostiset biomarkkerit ja lääkekuljetusta edistävät molekyylit
Taira, Tomi P: Kainaattireseptorit kehityksellisen plastisiteetin ja neuronaalisen synkronian säätelyssä
Vanhatalo, Sampsa K: Varhainen aivotoiminta: Vauvan aivovaurion vaikutus myöhempään kehitykseen

Kliinisen tutkijan rahoitus myönnettiin 6 hakijalle, joista 2 Helsingin yliopistoon:

Wartiowaara, Kirmo: Perinnöllisten sairauksien potilaskantasolujen geneettinen muokkaus
Castrén. Maija: Varhaiset muutokset hermoston kantasoluissa potilailla, joilla on autismikirjoon kuuluvia häiriöitä

Akatemiatutkijan rahoitus myönnettiin 10 hakijalle, joista 5 Helsingin yliopistoon tai yliopistolliseen sairaalaan:

Ahtiainen, Laura: Epiteelimorfogeneesin kuvantaminen sikiönkehityksen aikana ja sairauksissa
Anttonen, Mikko: Hoitoresistenttien munasarja- ja kohtusyöpien hoidon suunnittelu molekyylimäärityksiin perustuvan mallin avulla (HYKS)
Pirinen, Eija: Polyamiinimetabolian ja NAD+-riippuvaisten, entsyymien, sirtuiinien ja poly(ADP-riboosi) polymeraasien, rooli sairauksissa, joille on ominaista mitokondrioiden toiminnanhäiriö.
Tojkander, Sari: Soluvälitteiset voimat rintasyövän invaasiossa
Varjosalo, Markku T: Ihmisen kinomi ja syöpä

Tutkijatohtorin rahoitus myönnettiin 17 hakijalle, joista 5 Helsingin yliopistoon:

Kreutzman, Anna: Syöpäpotilaiden NK-solujen toiminnan palauttaminen puolustusjärjestelmää muokkaavien lääkkeiden ja vasta-aineiden avulla
Lahti, Marius: Mielenterveyden häiriöiden sikiöaikaiset riskitekijät: äidin raskaudenajan metabolisten häiriöiden merkitys
Pihlajamaa, Päivi: MYC:n kohdegeenien tunnistaminen ja niiden syöpää edistävien toimintamekanismien tutkiminen
Tukiainen, Taru: X-kromosomi, monitekijäiset taudit ja sukupuolierot
Vaahtomeri, Kari: Imusuoniverkoston rakenne homeostaasissa ja inflammaation vaikutus rakenteeseen