Wärtsilältä lahjoitus kestävyysoikeuden professuuria varten

Sääntelytutkimukseen panostamalla voidaan edistää Suomen teollisuuden kannalta onnistunutta ja kilpailukykyistä vihreää siirtymää. Tätä tavoitetta edistääkseen Wärtsilä on päättänyt osallistua oikeustieteellisen tiedekunnan hankkeeseen perustaa kestävyysoikeuden professuuri.

Helsingin yliopisto vahvistaa parhaillaan strategiansa mukaisesti kestävyystieteen koulutusta. Osa siitä on Oikeustieteellisen tiedekunnan professuurihanke, jossa tarkoituksena on rahoittaa lahjoitusvaroin vuonna 2024 perustettavaa viiden vuoden määräaikaista kestävyysoikeuden professuuria, joka keskittyy yritysten liiketoimintaa koskevan sääntelyn kehittämiseen osana kestävyysmurrosta.

Hankkeen avulla tuetaan teollisuuden, asianajo- ja tilintarkastustoimistojen, viranomaisten ja tuomioistuinten osaamista kestävyys- ja ympäristöoikeudessa. Tällaista tutkimustietoon perustuvaa osaamista tarvitaan esimerkiksi, kun hoidetaan teollisuuden merkittävien investointihankkeiden rahoitusta ja ympäristölupa-asioita tai päätetään niistä lakia tulkiten tai uudistetaan lainsäädäntöä.

Wärtsilä haluaa edistää näitä tavoitteita ja tukee siksi hanketta lahjoituksella. Kestävyyssääntelyn rooli vihreän siirtymän vauhdittajana on myös Wärtsilän edustamilla energia- ja merenkulkutoimialoilla merkittävä.

­– Näemme, että investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat olennaisen tärkeitä vihreän siirtymän toteutumiseksi. Wärtsilä on keskeisessä roolissa tällaisen tutkimustyön ja -osaamisen kehittämisessä Suomessa, ja kestävyyssääntelyllä on vihreään siirtymään merkittävä vaikutus, sanoo Kari Hietanen, Wärtsilän johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat.

Uuden professuurin tutkimuksella on tarkoitus edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa ennakoimalla EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja tulevien ohjelmien sääntelyvaikutuksia ja antamalla tietoa ympäristösääntelyn rajoista ja mahdollisuuksista. Professuurissa tehtävä kestävyysoikeudellinen sääntelytutkimus ei pitäydy vain lainsäädännön arvioinnissa, vaan se sisältää myös yritysten itsesääntelyn analyysin. Molempia näkökulmia tarvitaan esimerkiksi yhteen sovitettaessa uudet kirjanpidon ja rahoituksen kestävyyskriteerit liiketoimintaan.

– Kestävyysoikeuden tutkimuksella lisätään ymmärrystä sellaisista ympäristösääntelyn muutostarpeista, joilla parannetaan kestävän liiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä Suomessa. EU:n vihreä siirtymä edellyttää uusia yhteiskuntavastuullisia liiketoimintamalleja, joiden tueksi tarvitaan hyvin toimivaa sääntelyä, sanoo professori Kai Kokko.

Tutkimus voi konkreettisella tasolla sujuvoittaa esimerkiksi ympäristöllisiä lupamenettelyitä. Vihreä siirtymä korostaa yhtäältä tarvetta kansainvälisen ja EU:n tason sääntelytutkimukselle, toisaalta tarvetta syvälliselle ymmärrykselle kansallisella tasolla siitä, miten ympäristölakeja ja -sääntelyä sovelletaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä tuomioistuinten käytännöissä.

Professuurin myötä edistetään yliopiston koulutusyhteistyötä yksityisen ja muun julkisen sektorin yritysvastuuasiantuntijoiden kanssa.

Yhteystiedot:

Kari Hietanen, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat, Wärtsilä: kari.hietanen@wartsila.com p. 010 709 5609

Professori Kai Kokko, Helsingin yliopisto: kai.kokko@helsinki.fi p. 02941 22820