Uusia välineitä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman arvioimiseen

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman (National Action Plan eli NAP) tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. MMM Sari Autio kehitti väitöskirjatyössään laadullisia arviointimenettelyjä osallistuvan toimintatutkimuksen avulla yhdessä ohjelmaan osallistuvien toimijoiden, kuten neuvonnan, koulutuksen ja tutkintojen järjestäjien, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Oivalluksen apuvälineet koottiin hallinnon käytännöllisiä arviointitarpeita varten erilliseksi ohjekirjaksi.

Autio tarkasteli toimintaohjelma NAP:ia systeemiajattelun keinoin kompleksisena, tarkoituksellisena systeeminä, jonka tavoitteet on määritelty Euroopan Unionin kasvinsuojeluainelainsäädännön puitteissa. NAP:in monitieteisen luonteen vuoksi Aution tutkimusote oli integroiva.

Autio analysoi väitöstutkimuksessaan toimintaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuvien toimijoiden tavoitteita pehmeän systeemimetodologian avulla saattamalla näkyviksi sidosryhmien julkilausumattomia perusoletuksia ja formuloimalla sille julkilausuttu ohjelmalogiikka. Autio laati myös joukon arviointikysymyksiä tarvittavan tutkimustiedon ja muun näytön hankkimiseksi kuvaamaan moniulotteisesti ohjelman tuloksellisuutta.

Aution työssä testattiin olemassa olevia heuristisia eli oivalluksen apuvälineitä kehystämään NAPin laadullisen arvioinnin tavoitteenasettelua. Autio muokkasi malleja soveltumaan kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvien erityispiirteiden arviointiin. Apuvälineet koottiin hallinnon käytännöllisiä arviointitarpeita varten erilliseksi ohjekirjaksi.

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjät ovat avainasemassa ympäristö- ja terveysriskien vähentämisessä

NAPia tarkasteltiin myös sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien kannalta, kollektiivisen oppimisen prosessina.– Kasvinsuojeluaineen käyttäjä on avainasemassa ympäristön ja terveyden suojelun kannalta turvallisten käyttötapojen pitkäjänteisessä omaksumisessa. Käyttäjille tarjottavan koulutuksen, neuvonnan ja tiedotuksen laatu samoin kuin toimijoiden keskinäinen ilmapiiri vaikuttavat tarjottavan tiedon omaksumishalukkuuteen. Tiedon tuottamiseen yhteisvoimin eri toimijoiden kesken tulee jatkossa kiinnittää huomiota, toteaa Autio

Ensimmäisen ohjelmakauden puolivälissä toimijoilla on aikaa valmistautua ohjelman toteutumisen arviointiin noin vuonna 2020. Suomen tulee raportoida Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille NAPin tavoitteiden toteutumisesta.                                                                   

MMM Sari Aution väitöskirja  aiheesta ‘Do we listen to earthworms? Tools for evaluating the Finnish National Action Plan on the sustainable use of plant protection products’ tarkastetaan Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa 4.11.2016 (Porthania luentosali P III, Yliopistonkatu 3). Vastaväittäjänä on tohtori Wolfgang Zornbach Saksan elintarvike- ja maatalousministeriöstä ja kustoksena professori Pekka Kauppi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden laitokselta.

Väittelijän yheystiedot:

 

MMM Sari Autio, sari.autio@tukes.fi, puh. 029 5052 026