Helsingin yliopisto sijoittaa entistä vastuullisemmin – tavoitteena hiilineutraali salkku

Sijoitustoiminnan tuotoilla rahoitetaan osaltaan yliopiston perustoimintaa, opetusta ja tutkimusta.

– Helsingin yliopisto haluaa olla kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edelläkävijä. Sijoitustoiminnassamme tavoitteemme on olla Euroopan johtava ja vastuullisin yliopistosijoittaja, Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä linjaa.  

Tavoitteen saavuttamisessa auttavat vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet, jotka yliopiston hallitus hyväksyi kesällä 2019. Uudet periaatteet keräävät yhteen vakiintuneet käytännöt ja tuovat mukaan myös uusia tavoitteita.

Helsingin yliopistokonsernin eli Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen sijoitussalkkujen koko on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Jatkossa jutussa puhutaan lyhyyden vuoksi Helsingin yliopistosta, vaikka linjaukset koskevat molempia arvopaperisalkkuja.

Sijoitukset ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisiin yrityksiin

Yliopiston sijoitustoiminta tukeutuu YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (Principles for Responsible Investment, PRI), jotka käsittelevät ympäristöön, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoittamisessa. Näitä tekijöitä kutsutaan lyhenteellä ESG. Yliopisto liittää ESG-tarkastelun osaksi sijoitustoimintaansa.

– Edellytämme sijoituskohteilta yhteiskunta- ja ympäristövastuun kantamista. Tämä tarkoittaa aina vähintään lakien ja sääntöjen noudattamista, mutta ESG-tarkastelun pohjalta vaatimuksia voidaan lisätä, Helsingin yliopiston sijoitusjohtaja Anders Ekholm sanoo.

Sijoituskohteiden osalta lisätavoitteet voivat koskea esimerkiksi hiilipäästöjä, työoloja tai verosuunnittelua. Erityisesti startup-sijoituksissa yliopisto edistää aktiivisesti hyvää hallintotapaa toimimalla vastuullisena omistajana.

– Ennen kuin teemme sijoituspäätöksen, saatamme esimerkiksi selvittää, miten yhtiö ottaa huomioon ympäristösuojelun toiminnassaan sekä mitä toimia se tekee luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kannustamme yhtiöitä myös raportoimaan toimintaansa liittyvistä ympäristöriskeistä ja toimista epäkohtien korjaamiseksi, Ekholm sanoo.

– Sijoituspäätöksen jälkeen seuraamme vastuullisuuden toteutumista. Käymme myös tarvittaessa vuoropuhelua yhtiöiden kanssa. Samoin voimme käyttää äänioikeuttamme yhtiökokouksissa.

Kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua

Fossiiliset polttoaineet ovat edelleen keskeinen osa talouden toiminnassa. Tällä hetkellä yliopiston sijoitussalkusta alle prosentti on sijoitettu fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin. Sijoitusjohtaja Ekholm kertoo, että esimerkiksi Ruotsissa, jossa on tällä hetkellä ehkä maailman kunnianhimoisin politiikka suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin, tavoite on saavuttaa hiilineutraalius 2045 mennessä. Yliopiston sijoitustoiminta on asettanut itselleen tätäkin kunnianhimoisemman tavoitteen.

– Haluamme, että salkkumme on hiilineutraali huomattavasti ennen vuotta 2045, Ekholm sanoo ja jatkaa:

– Tavoitteemme on vähentää sijoituksia hiilidioksidipäästöjä tuottaviin yhtiöihin niin, että salkkumme nettohiilijalanjälki vähenee nopeammin kuin kansantaloudessa keskimäärin. Tavoite on siten laajempi kuin pelkästään lopettaa sijoittaminen fossiilisten polttoaineiden tuottajiin. Siirtyminen tulee kuitenkin tehdä hallitusti, myötäillen taloudellisten rakenteiden muutoksia, jotta sijoitustoiminnan muut tavoitteet eivät vaarannu.

Yhtiöiden toimittava lakien ja hyvien periaatteiden mukaan

Yliopisto edellyttää sijoituskohteilta ihmisoikeuksien kunnioittamista ja irtisanoutuu kaikesta rodun, sukupuolen tai iän perusteella tapahtuvasta syrjinnästä. Lisäksi lähtökohtaisena oletuksena on, että yhtiöt noudattavat kansainvälisiä työoikeuteen liittyviä periaatteita.

Hyvälle hallintotavalle ei ole sitovaa yhtenäistä koodistoa, vaan yhtiöt luovat ja toteuttavat niitä itsesääntelyn periaatteilla. Näihin kuuluvat muun muassa johdon palkitsemisjärjestelmät ja yhtiön verokäytännöt.

– Yliopisto edellyttää esimerkiksi, että yhtiöt kantavat verovastuunsa ja pidättäytyvät aggressiivisesta verosuunnittelusta, Ekholm sanoo.

Vastuu ulottuu laajalle yhteiskuntaan

Sijoitustoiminnan vastuullisuus nähdään Helsingin yliopistossa laajana ja monitahoisena.

–Jokainen sijoituspäätös vaikuttaa yliopistoon, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Sijoitukset voivat esimerkiksi edesauttaa joko ilmastomuutoksen hillitsemistä tai sen kiihtymistä., Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglund sanoo.

Yliopisto on vastuussa sijoitustoiminnastaan myös lukuisille kumppaneilleen, kuten esimerkiksi rahojen lahjoittajille, alumneille, säätiöille, yrityksille, julkishallinnolle sekä muille yliopistoille. Heidän kannaltaan tärkeää on muun muassa, että sijoitusprosessi on läpinäkyvä ja sijoituksista raportoidaan säännöllisesti.

–Vastuullisuus mitataan käytännön toimenpiteinä. Yliopiston tulee itse toimia aidosti vastuullisesti, jotta se voi edellyttää samaa muilta. Sijoitustoiminnan vastuullisuus lähtee yliopiston sisältä ja heijastuu sieltä muualle.

Tuottoa seuraavillekin sukupolville

Yliopisto rahoittaa perustoimintaansa osin sijoitustoimintansa tuotoilla. Tavoitteena on jakaa vuosittain tuottoa noin kolme prosenttia sekä rahastoida noin yksi prosentti. 

–Nyt jaettavan tuoton lisäksi on pidettävä mielessä se, että myös tulevien sukupolvien on saatava tuottoa. Pääomaa ei siis voi syödä, Berglund muistuttaa.