Väkivaltaa kokeneiden suomalaisten osuus on vähentynyt selvästi

Korona-ajan vaikutukset näkyvät ennen kaikkea fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuuden laskuna. Omaisuusrikosten ja seksuaalisen väkivallan osalta ei kuitenkaan havaittu vastaavaa laskua, vaan tulokset pysyivät aiempien vuosien tasolla, ilmenee Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Vuoden 2020 Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan neljä prosenttia 15–74 -vuotiaista Suomessa asuvista henkilöistä oli joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi. Nuoret olivat kokeneet fyysistä väkivaltaa selvästi vanhempia ikäryhmiä enemmän. Miehet kokivat naisia yleisemmin väkivallalla uhkaamista, kun taas naiset kokivat yleisemmin eri fyysisen väkivallan muotoja.

– Fyysistä väkivaltaa tai uhkailua kokeneiden osuudet laskivat edellisvuosiin verrattuna. Laskua havaittiin sekä miesten että naisten kohdalla, mutta lasku oli voimakkaampaa miesten osalta, sanoo yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista.

Miehet kokivat uhkailua ja väkivaltaa yleisimmin julkisilla paikoilla. Vuonna 2020 miesten kokema väkivalta julkisilla paikoilla ja omassa asunnossa väheni aiempiin vuosiin verrattuna ja oli miltei puolet alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2012. Työtehtävissä kohdattujen uhkailu- ja väkivaltatilanteiden yleisyys lisääntyi naisten osalta ajanjaksolla 2012–2018, mutta vuonna 2020 se oli mittaushistorian alhaisimmalla tasolla.

Omaisuusrikosten määrässä ei juurikaan muutoksia

Polkupyörävarkaudet ja autoihin kohdistuneet vahingonteot olivat yleisimmät kotitalouksien omaisuuteen kohdistuneet rikokset.

– Kotitalouteen kohdistuvien omaisuusrikosten yleisyys oli varsin samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina, sanoo Näsi.

Yksityishenkilöihin kohdistuneista rikoksista yleisimpiä ovat tavaran tai palvelun ostamiseen liittyvät huijaukset sekä henkilötietojen urkinta tai väärinkäyttö. Vuoden 2020 kyselyssä tavaran tai palvelun ostamiseen liittyneestä huijauksesta ilmoitti viisi prosenttia vastaajista ja henkilötietojen urkinnasta ja väärinkäytöstä kolme prosenttia.

Katuväkivallan pelko on laskusuunnassa

Vuoden 2020 kyselyssä joka neljäs vastaajista ilmoitti pelänneensä väkivallan uhriksi joutumista iltaisin kodin ulkopuolella kuluneen vuoden aikana. Katuväkivaltaa pelänneiden osuus on laskenut vuodesta 2017 noin seitsemän prosenttiyksikköä. Myös työpaikkaväkivallan pelko on laskenut viime vuosina, vastaajista 12 prosenttia koki pelkoa työpaikkaväkivallasta vuonna 2020.

Kansallinen rikosuhritutkimus on Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttama kansallisesti edustava kyselytutkimus, joka on toteutettu vuosina 2012–2020. Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 5806 Suomessa vakituisesti asuvaa 15–74 -vuotiasta henkilöä, vastausprosentin ollessa 29,8 prosenttia.

Julkaisu:
Näsi, Matti & Kolttola, Ilari (2021) Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2020 - Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. (Katsauksia 48/2021). Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Lisätietoja:
Matti Näsi, yliopistonlehtori
matti.j.nasi@helsinki.fi
02941 20881

Ilari Kolttola, suunnittelija
ilari.kolttola@helsinki.fi
02941 20887