Sosiologinen tutkimus auttaa tekemään parempia päätöksiä hyvinvointipalveluista

Suomessa jokainen käyttää hyvinvointipalvelujen ammattilaisten palveluja. Se, millaiseksi he kokevat oman työnsä, vaikuttaa meihin kaikkiin, sanoo professori Sirpa Wrede.

Mitä tutkit?

Olen sosiologi, joka tutkii lääkäreiden, kätilöiden ja lähihoitajien työtä ja sitä, miten eriarvoisuus näkyy heidän työelämässään. Osana tätä tutkimustyötä olen perehtynyt terveyden ja sairastamisen sosiaalisiin merkityksiin, erityisesti lisääntymiseen ja ikääntymiseen myös potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta.

Lisäksi olen kiinnostunut integraatiosta ja siitä, mikä on siirtolaistaustan merkitys työelämässä ja sosiaalisissa siteissä. Tutkimusryhmässäni tutkitaan esimerkiksi siirtolaistaustaisten hoitajien työroolien muotoutumista sekä sitä, millaista on perhe-elämä ja ikääntyminen, kun monet tärkeät läheiset asuvat toisessa maassa.

Mihin ja miten oman tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Suomessa jokainen syntyy ammattilaisten käsiin, tarvitsee sairastaessaan ammattilaisten hoitoa sekä eri vaiheissa elämäänsä myös heidän hoivaansa. Se, miten ammattilaiset työstään ajattelevat, mitä he osaavat ja millaisena he työnsä kokevat, vaikuttaa näissä tilanteissa suoraan kaikkiin meistä.

Tutkimistani ammattilaisista julkisen keskustelun aiheena ovat tällä hetkellä erityisesti terveyskeskuslääkäreiden, kätilöiden ja vanhusten palveluissa työskenteleväien hoitajien työ. Vanhusten kanssa töitä tekevistä kasvava osuus on siirtolaistaustaisia, ja heitä toivotaan alalle lisää. Palvelujen järjestäminen on kuitenkin monimutkaista, ja monet ongelmat liittyvät juuri ammattilaisten asemaan.

Tutkimus, jossa kuunnellaan ammattilaisten ääntä ja tarkastellaan heidän työtään kokonaisvaltaisesti, voi auttaa sekä päättäjiä että julkiseen keskusteluun osallistuvia ymmärtämään paremmin sekä nykytilannetta että sen taustoja. Erityisen tärkeää on nostaa kuuluviin sellaisia ääniä, jotka muuten kuuluvat heikosti.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt? 

Sosiologinen tutkimus on monimenetelmällistä, ja eri menetelmien vastakkainasettelu on vähentynyt. Etenkin laajemmissa tutkimushankkeissa tehdään nykyään luovaa yhteistyötä ja opitaan muilta, myös muilta tieteenaloilta.

 

Sirpa Wrede on sosiologian professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Katso Sirpa Wreden uuden professorin juhlaluento 4.12.2019 (ruotsiksi).

Tutustu muihin uusiin professoreihin.