Rikoslakiin kirjatut rikokset vähenivät viime vuonna noin prosentilla

Rikollisuuden taso pysyi suhteellisen muuttumattomana, rikoslajeista vuodesta 2021 vähenivät esimerkiksi liikenne- ja huumausainerikokset. Sen sijaan omaisuusrikokset sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna.

Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tuoreesta julkaisusta.

Vuonna 2022 kirjattiin 83 kuolemaan johtanutta väkivaltarikosta. Henkirikollisuuden määrä laski näin hieman vuodesta 2021 ja oli edelleen selvästi alle 1990-luvun ja 2000-luvun alun keskitason. Viranomaisten tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset ovat pysyneet viime vuosina suhteellisen vakaana, joskin kirjattujen pahoinpitelyjen määrä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Myös ryöstörikoksia kirjattiin edellisvuotta enemmän.

Viranomaisten kirjaamien raiskausrikosten määrä oli korkea toista vuotta peräkkäin, mutta ne vähenivät hieman vuoteen 2021 verrattuna. Joiltakin osin viime vuosien nousua selittävät lainsäädännölliset muutokset sekä mahdollisesti muutokset rikosten ilmoittamisessa. Osin kyse voi olla myös rikollisuuden tosiasiallisesta lisääntymisestä. Vuoden 2023 alusta voimaan tullutta seksuaalirikoksiin liittyvää lakimuutosta ei ole huomioitu tämän tiedotteen lopusta löytyvässä julkaisussa.

Viranomaisten kirjaamat lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat lisääntyneet vuosina 2018–2022. Raiskausrikosten tapaan muutosta selittävät osin lainsäädännölliset tekijät, mutta kyselytutkimusten mukaan erityisesti verkossa tapahtunut lasten seksuaalinen hyväksikäyttö vaikuttaa lisääntyneen. Yhä nuorempien lasten tavoitettavuus internetin ja sosiaalisen median sovellusten kautta onkin lisännyt rikosten teon mahdollisuuksia lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa seksuaalirikollisuudessa.

Nuorten epäilty väkivaltarikollisuus kasvussa viime vuosina

Alle 21-vuotiaiden epäillyt varkaudet, pahoinpitelyt ja vahingonteot ovat vähentyneet edellisen kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta väkivaltarikollisuutta, joka on kääntynyt poliisin tilastoissa nousuun vuosina 2020–2022. Vahvinta kasvu on ollut alle 15-vuotiaiden ryhmässä, joiden osalta pahoinpitelyrikokset ovat olleet nousussa jo vuodesta 2016 lähtien. Alle 15-vuotiailla rikosepäilyt ovat kuitenkin edelleen harvinaisempia kuin 15–20-vuotiailla. Tyypillisimpiä nuoriin kohdistuneita rikoksia ovat varkaudet, omaisuuden tuhoaminen sekä uhkailun ja kiusaamisen kohteeksi joutuminen. Suurin osa nuoriin kohdistuneesta väkivallasta on sisarusten tai toisten nuorten tekemää.

Omaisuusrikokset lisääntyivät, liikennerikokset vähenivät

Petosrikokset ovat viimeisen 10 vuoden aikana lisääntyneet olennaisesti, ja niitä on kirjattu erityisen paljon edellisenä kolmena vuotena. Tähän on vaikuttanut varsinkin internetin välityksellä tapahtuvan kaupan lisääntyminen. Viranomaisten kirjaamien petosrikosten määrä oli vuonna 2022 korkein kymmeniin vuosiin. Myös maksuvälinepetoksia kirjattiin paljon edellisiin vuosiin nähden.

Liikennerikosten määrä väheni noin 11 prosenttia vuodesta 2021. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset vähenivät edellisvuoden tavoin vuoden 2020 korkeista lukemista. Rattijuopumusten määrä oli alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin 2000-luvulla. Törkeiden rattijuopumusten osuus viranomaisten kirjaamista rattijuopumusrikoksista on laskenut viimeisenä vuosikymmenenä.

Rikollisuustilanne 2022 -julkaisu antaa kokonaiskuvan suomalaisen rikollisuuden tasosta, rakenteesta ja kehityslinjoista. Julkaisussa pureudutaan eri rikoslajien ominaispiirteisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin hyödyntämällä viranomaislähteitä ja kyselytutkimuksia. Tarkastelun kohteena ovat keskeiset rikoslajit sekä ajankohtaiset rikollisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten nuorisorikollisuus ja huumausainerikollisuus.

Julkaisu:

Rikollisuustilanne 2022. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Aaro Beuker. Katsauksia 55/2023. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/rikollisuustilanne-2…

Lisätiedot:

suunnittelija Aaro Beuker

aaro.beuker@helsinki.fi

puh. 029 412 8335