Päihdeongelmista kärsivät kohtaavat instituutioissa epäinhimillistä kohtelua

Tutkimusartikkelin mukaan päihdeongelmaisten turha kärsimys olisi vältettävissä panostamalla palveluiden saatavuuteen ja laatuun, resurssien riittävyyteen, sekä päihdeongelmista kärsivien ihmisarvoiseen kohteluun.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) myönsi tunnustuspalkinnon Riikka Perälän ja Anna Lepon kirjoittamalle artikkelille, jossa tutkittiin päihteisiin liittyviä institutionaalisia ongelmatilanteita eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa.

Tutkija Riikka Perälä Y-Säätiöstä ja yliopistonlehtori Anna Leppo Helsingin yliopistosta selvittivät tutkimuksessaan, millainen rooli yhteiskunnallisilla instituutioilla on päihdeongelmiin liittyvän huono-osaisuuden tai muun kärsimyksen ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Tutkimusaineistona oli eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisut ja tarkastuskertomukset, joita oli 57 kappaletta.

Tulosten perusteella päihdeongelmista kärsivät ihmiset kohtaavat epäinhimillistä kohtelua ja muuta kärsimystä tuottavia tilanteita yhteiskunnan instituutioissa ja toimintakäytännöissä. Ongelmia havaittiin erityisesti päihdepalveluiden saatavuudessa ja laadussa sekä inhimillisten perusoikeuksien toteutumisessa. Erityisen vaikeassa asemassa ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät kuten asunnottomat tai lastensuojelun asiakkaat.

– Pyrkimys päihteiden käytön kontrollointiin näyttää antavan syyn perustelemattomaan, jopa nöyryyttävään, vallankäyttöön tutkimissamme instituutioissa, Perälä ja Leppo toteavat artikkelissa.

– Instituutioiden puutteelliset ja jopa epäinhimilliset toimintatavat voivat entisestään heikentää päihdeongelmista kärsivien hyvinvointia, tutkijat sanovat.  

Rohkea ja uudenlainen tutkimus

Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu voittaja-artikkeli valittiin AHR-seuralle tulleista ehdotuksista. Valinnan tekivät tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja professori Lasse Murto. Tutkimus sai erityiskiitosta rohkeasta avauksesta ja innovatiivisesta lähestymistavasta päihdeongelmista käytävään keskusteluun, jossa katse suunnataan yksilöllisten tekijöiden sijaan yhteiskunnallisiin instituutioihin.

– Artikkeli on taitavasti laadittu, uudenlaista aineistoa käyttävä tutkimus, joka samalla tuo keskusteluun vahvan eettisen puheenvuoron, Hakkarainen ja Murto toteavat lausunnossa.

Tutkimustyötä rahoitti Alkoholitutkimussäätiö. Tunnustuspalkinto myönnettiin 14. marraskuuta AHR-seuran syysseminaarissa Tieteiden talolla Helsingissä.

AHR – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi.

Lue lisää artikkelipalkinnosta ja seurasta AHR:n kotisivuilta: https://ahrseura.fi/

 

Palkittu tutkimusartikkeli:

Riikka Perälä & Anna Leppo (2022) Turha kärsimys: Päihteisiin liittyvät institutionaaliset ongelmatilanteet eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuissa. Yhteiskuntapolitiikka, 87(1), 45-55.
 

Lisätiedot:

Riikka Perälä
riikka.perala@ysaatio.fi
Puh.020 7020355

Anna Leppo
anna.leppo@helsinki.fi
Puh.029 4124758

Anu Sirola, AHR:n puheenjohtaja, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto) Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran toiminta ja artikkelipalkinto
anu.r.s.sirola@jyu.fi
Puh. 050 347 4820