Menestys kansainvälisissä vertailuissa hivelee suomalaisia, mutta mihin suuntaan ranking-tulokset ohjaavat politiikkaa?

Tero Erkkilän tutkimus tekee hallinnon ideologisia valintoja näkyväksi.

Mitä tut­kit?

Tutkin globaaleja hallintaideoita ja niiden kansallisia vaikutuksia julkiseen hallintoon ja politiikkaan. Tutkimuskohteinani ovat olleet muun muassa hyvän hallinnan ideat ja instituutiot, kuten hallinnon avoimuus ja oikeusasiamies sekä koulutuspolitiikka ja yliopistot. Keskeinen teema tutkimuksessani ovat erilaiset globaalit indikaattorit ja rankingit, kuten hyvän hallinnan mittarit, yliopistorankingit ja kilpailukykymittarit.

Mi­hin ja mi­ten tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa?

Globaalit vertailut ovat tulleet ihmisten tietoisuuteen Suomen rankingmenestyksen myötä. Suomalaiset tuntevat koulujen hyvät PISA-tulokset, arviot Suomen alhaisesta korruptiosta ja yhteiskunnallisesta vakaudesta sekä sen, että Suomi on monena vuonna valittu maailman onnellisimmaksi maaksi. Menestys kansainvälisissä mittauksissa on tullut osaksi suomalaisten kansallista identiteettiä.

Samaan aikaan hieman paradoksaalisesti usein juuri ne institutionaaliset piireet, joissa Suomi menestyy, ovat aktiivisen kehittämisen kohteena ja myös muuttuvat vauhdilla. Tämä on osin mittareiden vaikutusta, kun rankingit ohjaavat kansallisia institutionaalisia valintoja ja kehittämispyrkimyksiä. Mittareiden kriittinen analyysi ja se, että niiden vaikutuksia arvioidaan, tekevät näkyväksi globaalin hallinnan valtamekanismeja ja ideologisia valintoja.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt?

Minua kiinnostavat ne mekanismit, joiden kautta globaalit hallintaideat vaikuttavat kansallisesti, siis miten erilaiset käsitteet, kategoriat ja mittarit ohjaavat kansallista päätöksentekoa ja tulevat kytketyiksi osaksi politiikkaa. Erityisen kiinnostavaa on se, että näillä globaaleilla hallintaideoilla on osin hyvinkin erilaisia vaikutuksia eri maissa. Vaikutukset liittyvät kansallisiin institutionaalisiin rakenteisiin, arvoihin ja historiaan sekä hallinnan murroksiin ja kriiseihin.

Tero Erkkilä on yleisen valtio-opin, erityisesti hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Tero Erkkilän uuden professorin juhlaluento 28.5. YouTubessa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.