Kylmän sodan päättyessä oltiin ylioptimistisia, mutta Venäjän nykyjohdon väittämille virheille ei ole katetta

Tutkijoiden aktiivisuus julkisessa keskustelussa ja ajankohtaisten ilmiöiden taustoittamisessa ilahduttaa Juhana Aunesluomaa.

Mitä tutkit?

Tutkin poliittisen päätöksenteon muutosta. Olen kiinnostunut päätöksenteon sisäisestä dynamiikasta ja erityisesti siitä, miten vakiintuneet tavat ajatella ja toimia korvautuvat uusilla. 

Erityisen kiinnostavia ovat tilanteet, joissa nopeat muutokset olosuhteissa eivät johda vastaavaan muutoksen toimintamalleissa. Uuden ja vanhan välille muodostuu jännite, ja eri näkemykset olosuhteista sekä muutoksen syvyydestä ja tarpeellisuudesta kamppailevat keskenään. Sen lisäksi että toimijoiden käsitykset tulevaisuudesta poikkeavat toisistaan, voi heillä olla myös erilaisia käsityksiä tilanteeseen johtaneesta kehityksestä. Itseäni kiinnostaa, miten erilaiset käsitykset historiasta vaikuttavat ajatteluun.  

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Kylmän sodan päättyessä monet ihmiset katsoivat, että koko maailma oli muuttunut turvallisemmaksi. Samalla pelättiin myös, että vanhat konfliktit syttyisivät uudelleen tai että uutta järjestystä ei saataisi vakiinnutettua.  

Nykyisin keskustellaan siitä, tehtiinkö 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa virheitä, kun Euroopan unioni ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato laajenivat uusilla jäsenillä. Venäjän nykyjohto on sitä mieltä, että nykyiset ongelmat sen ja länsimaiden suhteissa johtuvat 1990-luvulla tehdyistä virheistä.  

Oma tutkimukseni ottaa kantaa tähän keskusteluun ja hälventää siihen liittyvää epätietoisuutta. Venäjän johdon väitteet eivät pidä sellaisenaan paikkaansa. Samalla on kuitenkin todettava, että myös lännen puolella oltiin liian optimistisia muutoksen syvyydestä ja helppoudesta. Kylmän sodan päättyminen ei poistanut vanhoja uhkakuvia kummallakaan puolella. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tekemämme historiantutkimus on sellaista, että se auttaa ymmärtämään nykyhetken suuria poliittisia kysymyksiä. Minua ilahduttaa se, kuinka luontevasti alani tutkijat osallistuvat julkiseen keskusteluun, taustoittavat ja tuovat lisää ymmärrystä ajankohtaisiin ilmiöihin. Se kertoo, kuinka hyvän pohjan historian opiskelu ja tutkiminen antaa maailmamme ymmärtämiseen. 

 

Juhana Aunesluoma on poliittisen historian professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.