Frank Martela: Hyvä elämä on itselle arvokkaiden asioiden etsintää

Eläminen on kokemusten jatkuvaa virtausta, jossa aktiivisesti toimien pyrimme navigoimaan kohti arvostamiamme asioita. Näin esittää filosofian tohtori Frank Martela toisessa väitöskirjassaan.

Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian tieteenalalle tehdyssä väitöksessä Frank Martela sukeltaa oman ihmisajattelunsa teoreettisiin perusteisiin. Lähtökohtana on ihminen kokevana, toiminnallisena ja välittävänä olentona, jonka elämä on jo käynnissä. Jatkuvasti eteenpäin virtaavan elämisen keskellä pyrimme ymmärtämään mitä tapahtuu ja tavoittelemaan sitä mitä arvostamme – samanaikaisesti pohtien mikä ylipäänsä on arvostamisen arvoista.  

- Elämän virratessa ympärillämme yritämme tutkivan asenteen ja toiminnan kautta luoda navigointikykyämme vahvistavaa ymmärrystä, jonka avulla paremmin saavuttaa arvokkaaksi kokemiamme asioita, Martela sanoo.  

Martelan pragmatismiin pohjaavan epistemologisen näkemyksen mukaan on täysin turha haikailla lopullisten totuuksien perään. Ei ole mitään kokemisen virran ulkopuolista, jota voisi käyttää oikeuttamaan tiettyjä teorioita tai arvoja; täyttä varmuutta ei ole tarjolla erehtyväisille ihmisille. Käytössämme ovat vain ne käsitteet, teoriat, arvot ja muut ajattelun työkalut, jotka olemme onnistuneet elämisemme virrasta itsellemme poimimaan.

- Silti jotkin ajattelun työkalut ovat paremmin perusteltuja kuin toiset: Niihin nojautumalla meillä on ollut aiemmassa toiminnassamme tapana päästä haluamiimme päämääriin. Tietyt ajattelun työkalut ovat siis osoittautuneet luotettaviksi kartoiksi, joiden avulla navigoida kokemuksellista maailmaamme, Martela muotoilee.

Arvot palvelevat elämää eikä päinvastoin

Martela ulottaa pragmatistisen näkemyksensä myös moraalifilosofiaan ja arvoihin. Hänen mukaansa ei ole olemassa mitään absoluuttisia tai objektiivisia arvoja.

- Omaksumamme arvot ovat pohjimmiltaan vain työkaluja, joita jatkuvasti uudelleen arvioimalla varmistamme, että ne parhaiten sopivat elämämme kokonaisuuteen. Ne palvelevat elämää sen sijaan että elämä palvelisi niitä.

Metafilosofisessa kannanotossaan Martela esittää, että filosofisen tutkimuksen tulee nousta elävästä elämästä ja siihen se myös lopulta suuntautuu: Filosofisen tutkimuksen lopullinen arvo on kyvyssä luoda uudenlaisia ajattelun työkaluja, joiden avulla ihmiset pystyisivät elämään arvokkaan ja hyvän elämän.

Tieteen osalta Martela näkee sen yhtenä ihmisen maailman tutkimisen muotona, joka erottuu muista muodoista sen osalta, että tiedeyhteisö on pyrkinyt vuosisatojen aikana kehittämään mahdollisimman luotettavia tiedonhankkimisen käytäntöjä.

- Tiede ei kykene löytämään totuuksia mutta sillä on keinot koetella esitettyjä hypoteeseja ja näin tarjota hyvin perusteltua ymmärrystä, jota ihmiset voivat soveltaa erilaisessa toiminnassaan, Martela toteaa.

Martelan ensimmäinen väitöskirja vuonna 2012 pureutui ihmisten väliseen vuorovaikutukseen vanhainkotiympäristössä, jonka jälkeen hän on jatkanut poikkitieteellistä tutkimustaan hyvän elämän edellytyksistä erityisesti psykologian saralla.

Martela on meritoitunut myös julkisena keskustelijana, joka kirjoittaa säännöllistä kolumnia Helsingin Sanomiin, jota on haastateltu kaikissa suomalaisissa päämedioissa ja ulkomaisissa medioissa.

 

*****************************

FT, VTM Frank Martela väittelee 29.5.2019 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "A pragmatist inquiry into the art of living - Seeking reasonable and life-enhancing values within the fallible human condition". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Auditorio 107, Athena, Siltavuorenpenger 3 A, 1 krs.

Vastaväittäjänä on Professor of Philosophy Gregory Pappas, Texas A&M University, ja kustoksena toimii professori Antti Kauppinen.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Frank Martela
Puh. 050-5707916 
frank.martela@helsinki.fi