Riisipohjaista kuivamuonaa syövillä koirilla on pitkäaikaisen arseenialtistuksen riski

Riisinsyöntiä pidetään yhtenä pitkäaikaisen arseenille altistumisen riskinä ihmisillä. Helsingin yliopiston DogRisk-tutkimusryhmän pilottitutkimuksessa havaittiin, että riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arseenipitoisuus oli korkeampi kuin koirilla, jotka eivät syö riisiä. (Tiedotetta on korjattu 28.11. klo 8.20: sana arsenikki on korvattu sanalla arseeni.)

– Koska koirat syövät päivittäin samaa ruokaa pitkänkin aikaa, jotkut koko elinikänsä, raskasmetallien ja muiden epäpuhtauksien kertymisen riski pitkällä aikavälillä on otettava huomioon. Arseenia esiintyy ympäristössä laajalti, ja se kertyy erityisen tehokkaasti riisiin. Riisi on yleisesti käytetty ainesosa koirien kuivamuonassa, joten halusimme selvittää, voiko riisiin kertynyt arseeni aiheuttaa koirille pitkäaikaisen arseenialtistuksen riskin, kertoo tohtorikoulutettava Sarah Rosendahl eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa vertailtiin seitsemän riisipohjaista kuivamuonaa syövän koiran turkin arseenipitoisuuksia (riisi ensi- tai toissijaisena raaka-aineena) yhdeksän riisitöntä ruokaa syövän koiran vastaaviin pitoisuuksiin. Kaikkien koirien rotu oli staffordshirenbullterrieri, ja niiden ruokavalio oli pysynyt samana vähintään vuoden ennen tutkimuksen alkamista.Tutkimuksen mukaan riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien turkin arseenipitoisuus oli korkeampi kuin niiden, jotka eivät syöneet lainkaan riisiä. Riisipohjaista kuivamuonaa syövien koirien keskimääräinen arseenipitoisuus oli myös korkeampi kuin aiemmissa tutkimuksissa tarkastelluilla koirilla.

– Oli kiinnostavaa huomata, että koirat, joiden arseenipitoisuus oli matalin, söivät raakaruokaa. Suurimmillaan arseenipitoisuus oli 3,5-kertainen verrattuna pienimpiin pitoisuuksiin, Rosendahl kertoo.

Vaikka ero kahden koiraryhmän keskimääräisen arseenipitoisuuden välillä oli tilastollisesti merkitsevä, se jäi kuitenkin varsin pieneksi. Myrkyllisyyden kannalta erot eivät välttämättä ole merkitseviä. Arseenitoksisuutta koirissa on tutkittu vähän, ja tutkimukset ovat enimmäkseen kohdistuneet tässä tutkimuksessa havaittuja arseenipitoisuuksia korkeampien pitoisuuksien aiheuttamiin munuaisvaurioihin. Ihmisen tiettyjen pitkäaikaissairauksien, kuten syövän, diabeteksen ja neurologisten sairauksien, sekä vähäisenkin arseenialtistuksen välillä on kuitenkin osoitettu olevan yhteys. Etenkin gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla ihmisillä, joille riisi on yksi peruselintarvikkeista, on havaittu kohonneita arseenipitoisuuksia. 

– Nykytietämyksen perusteella tutkimustulokset eivät viittaa siihen, että riisipohjaisen kuivamuonan syöminen olisi myrkyllistä tai vaarallista koirille. Koska pitkäkestoinen arseenille altistuminen aiheuttaa ihmisissä haitallisia terveysvaikutuksia, samankaltaisten vaikutusten esiintymistä koirissa ei kuitenkaan voi sulkea pois. Ennen jatkotutkimuksia kannattaa olla syöttämättä riisipohjaista ruokaa koiralle pitkiä aikoja kerrallaan ja noudattaa sen sijaan monipuolisempaa ruokavaliota, Rosendahl sanoo.

Tutkimuksessa koirien turkin arsenikkipitoisuuksia mitattiin induktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektrometrillä (ICP-MS). Menetelmää on hyödynnetty laajalti ihmistutkimuksessa, minkä lisäksi sitä on viime aikoina alettu käyttää myös koiratutkimuksessa. Turkkia tutkimalla saadaan tarkempia lukemia pitoisuuksista pitkällä aikavälillä, sillä verestä mitattava pitoisuus voi vaihdella nopeasti. Tästä tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella turkin mineraalianalyysia voidaan pitää hyvänä, edullisena ja kajoamattomana toimenpiteenä koirien arsenikkipitoisuuksien mittaamiseen. 

– Oli todella hienoa saada vahvistus turkin mineraalianalyysin hyödyllisyydestä. Se on erittäin mielenkiintoinen menetelmä, jota aiomme hyödyntää myös jatkotutkimuksissa, Rosendahl toteaa. 

Alkuperäinen artikkeli

Rosendahl, S., Anturaniemi, J., Hielm-Björkman, A.

(2019) Hair arsenic level in rice-based diet-fed Staffordshire bull terriers

Veterinary Record Published Online First: 30 October 2019. doi: 10.1136/vr.105493