Öljyonnettomuuden sattuessa arktisella alueella suurimpina kärsijöinä olisivat jääkarhut ja merilinnut

Ilmastonmuutos aiheuttaa suurta painetta arktiselle luonnolle. Öljyonnettomuus tällä ainutlaatuisella ja herkällä alueella voi johtaa ympäristökatastrofiin. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen perusteella jääkarhut ja merilinnut ovat suurimmassa riskissä öljyonnettomuuden sattuessa, mutta riski vaihtelee suuresti riippuen vuodon ajoituksesta ja vuotaneen öljyn ominaisuuksista.

Arktinen öljyonnettomuus on globaali huoli. Kun ilmastonmuutos pidentää pohjoisen jäätöntä kautta, alueen meriliikenne lisääntyy väistämättä. Alueella ei ole toistaiseksi sattunut suurta öljyvuotoa, mutta koska sellaisen todennäköisyys kasvaa laivaliikenteen lisääntyessä myös seurauksiin tulee varautua. 

– Öljyonnettomuuden seurauksien ymmärtäminen voi hyödyttää arktisen luonnon suojelua silloin kun esimerkiksi ajallisesti ja alueellisesti vaihteleva öljyvuodon aiheuttama riski voidaan huomioida laivareittien valinnassa, sanoo väitöskirjatutkija Maisa Nevalainen Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta. 

Tämä vaatii kuitenkin kattavaa tietoa öljyvuodon vaikutuksista arktiselle ekosysteemille. Toistaiseksi tieto on ollut hajanaista ja riittämätöntä kattavaan riskianalyysiin. 

Nevalainen osoittaa väitöskirjatutkimuksessaan, että jääkarhut ja merilinnut ovat suurimmassa riskissä öljyonnettomuuden sattuessa, mutta riski vaihtelee merkittävästi riippuen vuodon ajoituksesta ja vuotaneen öljyn ominaisuuksista. Myös jään määrä vuotokohdan läheisyydessä vaikuttaa eliöstölle kohdistuvaan riskiin, koska se vaikuttaa sekä öljyn leviämiseen että lajien levinneisyyteen. Lajien levinneisyys suhteessa laivareittien sijaintiin vaikuttaa erityisesti siihen kuinka suuri osa populaatioista mahdollisesti altistuu öljylle. 

Akuutilla aikavälillä vaarallisin onnettomuus vaikuttaa olevan keskitiheän öljyn vuotaminen jääpeitteen ollessa kohtalaisen pieni. Turvallisimman laivareitin määrittäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska eri reitit ja onnettomuusskenaariot aiheuttavat erilaisen riskin eri lajeille. Nevalaisen tutkimustulosten perusteella voidaan verrata merinisäkkäisiin kohdistuvaa, ajallisesti ja alueellisesti vaihtelevaa riskiä tapaustutkimusalueella Karanmerellä.

Epävarmuuksia tulee tutkia ja kartoittaa päätöksenteon tueksi

Nevalaisen tutkimus tuottaa uutta tietoa öljyonnettomuuksien aiheuttamista riskeistä arktiselle eliöstölle ja on askel kohti öljyvuotojen ympäristövaikutusten kokonaisvaltaista hahmottamista.

Aiheeseen liittyy kuitenkin vielä paljon epävarmuutta, ja Nevalainen sekä tunnistaa näiden epävarmuuksien lähteitä että ehdottaa erilaisia keinoja tiedonkeruun tehostamiseksi ja riskinhallinnan parantamiseksi. Lisäksi Nevalainen tunnistaa tarpeen arvonmääritysmenetelmälle, joka voi auttaa päätöksentekijöitä vertaamaan ja arvottamaan eri lajeihin kohdistuvaa riskiä ja tekemään perusteltuja päätöksiä epävarmoissa olosuhteissa.

– Tulevaisuudessa lisätietoa tarvitaan erityisesti öljyn pidemmän aikavälin ympäristövaikutuksista ja öljyn säilymisestä luonnossa kylmissä olosuhteissa, Nevalainen toteaa. 

Väitös:

FM Maisa Nevalainen väittelee 24.5.2019 kello 12 Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Preparing for the unprecedented Moving towards quantitative understanding of oil spill impacts on Arctic marine biota".Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biokeskus 2, auditorio 1041, Viikinkaari 5. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Ullrika Sahlin Lundin yliopistosta, ja kustoksena professori Sakari Kuikka. Väitöskirja julkaistaan sarjassa Dissertationes Schola Doctoralis Scientiae Circumiectalis, Alimentariae, Biologicae. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.