Omistajan persoonallisuus ja psyykkinen hyvinvointi heijastuvat ihmisen ja lemmikin väliseen kiintymyssuhteeseen

Helsingin yliopiston tutkimus paljasti, että sekä omistajan että lemmikin persoonallisuuspiirteet ja psyykkinen hyvinvointi vaikuttavat eläinsuhteeseen. Tulokset ovat merkittäviä, sillä omistajan ja lemmikkieläimen välisen kiintymyssuhteen laadulla on merkittävä vaikutus heidän yhteiseen elämäänsä.

Helsingin yliopiston tutkijat keräsivät tuhansien koirien, kissojen ja niiden omistajien persoonallisuustiedot ja selvittivät omistajien ja lemmikkien välistä kiintymyssuhdetta. Kyselyaineisto sisälsi noin 2500 lemmikinomistajan ja noin 3300 lemmikin tiedot.

Kuten ihmissuhteita, myös ihmisten suhdetta lemmikkeihin voidaan kuvailla tarkastellen kahta turvattoman kiintymyksen ulottuvuutta: ahdistunutta ja välttelevää kiintymystyyliä.  Näissä kiintymystyyleissä voidaan havaita yksilöllisiä eroja sekä tarpeessa läheisyydelle että tarpeessa itsenäisyydelle. Ahdistuneesti kiintyneellä lemmikinomistajalla on nähtävissä korostunutta tarvetta läheisyydelle ja pelkoa toisen menettämisestä. Välttelevästi kiintyneellä on puolestaan korostunutta tarvetta itsenäisyydelle ja pelkoa oman autonomian menettämisestä.

Lemmikin persoonallisuuden rooli ensimmäistä kertaa tarkastelun kohteena

Tutkijat tarkastelivat omistajan oman persoonallisuuden merkitystä kiintymystyyleihin, ja tähän tutkimukseen sisällytettiin ensimmäistä kertaa myös kiintymyksen kohteen eli lemmikin persoonallisuuspiirteet. Psyykkisen hyvinvoinnin merkitystä tarkasteltiin myös molemmilla osapuolilla. Ihmisten osalta tarkastelussa mukana olivat ahdistuneisuus- ja masennusoireet, stressi sekä elämäntyytyväisyys. Kissojen ja koirien psyykkistä hyvinvointia tarkasteltiin tutkimalla ei-toivottuja käytöspiirteitä, jotka heijastelevat samankaltaisia ilmiöitä kuin ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin haasteet.

Molempien osapuolten psyykkinen hyvinvointi heijastuu kiintymyssuhteen laatuun

 Tutkimuksessa havaittiin, että heikommin psyykkisesti voivat kissan- ja koiranomistajat olivat ahdistuneemmin kiintyneitä lemmikkeihinsä. Lisäksi koiranomistajilla heikompi psyykkinen hyvinvointi oli yhteydessä myös välttelevään kiintymystyyliin. Koirien heikompi "psyykkinen hyvinvointi" eli ei-toivottu käyttäytyminen oli yhteydessä molempiin kiintymystyyleihin aggressiivisuus ja ADHD:n kaltainen käytös oli yhteydessä omistajan välttelevään kiintymystyyliin ja pelkokäyttäytyminen ahdistuneeseen kiintymystyyliin.

̶  Välttelevästi kiintyneet omistajat eivät ehkä tarjoa riittävästi turvaa koiralle uhkaavissa tilanteissa, mikä voi provosoida pelkoa ja aggressiivista käytöstä, pohtii väitöskirjatutkija Aada Ståhl. Välttelevästi kiintyneet omistajat saattavat myös aktivoida koiriaan vähemmän, mikä taas liittyy koiran impulsiivisuuteen. On myös mahdollista, että syy-yhteyden suunta on toisinpäin eli koiran ei-toivottu käyttäytyminen voi vaikuttaa kiintymyssuhteen turvattomuuden kehittymiseen aiheuttaen korostunutta itsenäisyyden tai läheisyyden tarvetta omistajassa.

Koiran ja kissan persoonallisuudella on rooli kiintymyssuhteen turvattomuudessa

Sekä omistajan että lemmikin persoonallisuuspiirteet olivat yhteydessä molempiin turvattomiin kiintymystyyleihin kissan- ja koiranomistajilla. Erityisesti ihmisen neuroottisuus oli yhteydessä ahdistuneeseen kiintymystyyliin.

─ Neuroottisuuden persoonallisuuspiirrettä leimaa epävakaa tunneilmaisu, joka heijastelee epävarmuutta, ahdistusta ja uhkien havaitsemista. Tämä voi selittää yhteyttä, koska ahdistunut kiintymystyyli heijastelee herkkyyttä kokea näitä negatiivisia tunteita kiintymyssuhteen yhteydessä, toteaa Ståhl.

Lisäksi aktiivisempien kissojen omistajat ja tunnollisimmat kissanomistajat olivat ahdistuneemmin kiintyneitä. Koirien omistajissa neuroottisemmat, sovinnollisemmat ja ulospäinsuuntautuneemmat omistajat olivat vähemmän välttelevästi kiintyneitä koiraansa kohtaan. Ihmissosiaalisemmilla koirilla ja kissoilla oli ylipäätään vähemmän välttelevästi kiintyneitä omistajia.

─ Toisin sanoen lemmikin oma taipumus hakea läheisyyttä ja vuorovaikutusta suhteessa liittyi samankaltaiseen taipumukseen omistajalla, sanoo Ståhl.

Syvempi ymmärrys omistajan ja lemmikin yhteydestä auttaa edistämään molempien hyvinvointia

Omistajan ja lemmikkieläimen välisen kiintymyssuhteen laadulla on merkittävä vaikutus heidän yhteiseen elämäänsä. Esimerkiksi aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kiintymystyyli vaikuttaa siihen, minkä laatuista lemmikinhoitoa omistaja lemmikilleen tarjoaa.

̶ Tämä oli ainutlaatuinen projekti, kun mukana oli sekä koiria, kissoja että omistajia. Syvällisempi ymmärrys omistajan ja lemmikin välisistä yhteyksistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä on tärkeää ja voi auttaa ihmisiä esimerkiksi tekemään parempia päätöksiä lemmikin hankinnassa. On tärkeä huomioida, ettei lemmikin hankkiminen mielenterveyden haasteiden keskellä välttämättä täytä odotuksia, joita voi liittyä sen psyykkistä hyvinvointia kohentaviin vaikutuksiin. Toisaalta tulokset viittaavat siihen, että koiran ongelmakäyttäytymiseen kohdistuvissa interventioissa voisi olla hyödyllistä kiinnittää huomiota lemmikin käytöksen muuttamisen lisäksi myös omistajan kiintymystyyliin liittyviin tekijöihin, kertoo professori Hannes Lohi.

Tutkimus on osa professori Hannes Lohen tutkimusryhmän laajempaa hanketta, jossa selvitetään omistajan ja eläimen välistä suhdetta ja sen merkitystä hyvinvointiin. Käynnissä olevassa uudessa tutkimuksessa selvitetään omistajien pentuaikaan liittyviä kokemuksia.

Viite:

Ståhl A, Salonen M, Hakanen E, Mikkola, S, Sulkama S, Lahti J, Lohi H. Pet and Owner Personality and Mental Wellbeing Associate with Attachment to Cats and Dogs. iScience, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.108423