Paikallisjournalismin rajat hämärtyvät – "Väittävät edistävänsä demokratiaa"

Kaupunkien omat mediat käyttävät journalistisia menetelmiä uskottavuutensa lisäämiseksi, mutta noudattavat journalismin eettisiä periaatteita valikoiden. Samaan aikaan paikalliset uutismediat kokevat, että yritykset vaikuttaa niiden sisältöön ovat lisääntyneet.

–Tutkimuksemme osoittaa, että kaupunkien omat mediat pyrkivät muuttamaan käsityksiä siitä, mitä paikallisjournalismi ja paikallisuutismedia ovat. Monet näistä tiedotusvälineistä väittävät edistävänsä demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa samalla tavalla kuin journalismi. Monet eivät kuitenkaan tarkastele kriittisesti vallanpitäjiä ja päätöksentekoprosesseja, vaan tukevat niitä myönteisellä kielenkäytöllä, sanoo Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin professori Jaana Hujanen.  

Hujasen ryhmä tutki tutkimushankkeessa "Journalismin notkuvat rajat", miten suomalaiset uudet paikalliset viestintä- ja mediatoimijat, kuten kaupunkien omat mediat, hyödyntävät journalistisia keinoja. Lisäksi hankkeessa tutkittiin suomalaisen uutismedian päätoimittajien näkemyksiä aiheesta 

Monet päätoimittajat ovat huolissaan  

Vain viidesosa tutkittujen uutismedioiden päätoimittajista piti journalismin ja muun viestinnän välistä rajaa selvänä Suomessa.  

Kaksi kolmasosaa näki, että ulkopuoliset toimijat yrittävät vaikuttaa heidän julkaisunsa sisältöön.  

Päätoimittajat kokivat myös, että journalismin rajat hämärtyvät entisestään, kun paikallinen viestintä ammattimaistuu ja viestijät lainaavat yhä enemmän journalismin keinovalikoimasta. 

Eettisten periaatteiden valikoiva käyttö   

Tutkimukseen haastatellut paikallisviestinnän toimijat hyödyntävät työssään journalistisia työmenetelmiä ja muotoja, mutta käyttävät journalismin eettisiä periaatteita valikoiden. Esimerkiksi vain yhden kohdan noudattaminen journalistin ohjeista saatetaan nähdä perusteluna julkaisun journalistisuudelle. 

Haastateltavat katsoivat myös, että journalistiset periaatteet ja käytännöt on mahdollista sovittaa yhteen strategisten ja kaupallisten tavoitteiden kanssa.  

Tutkitut toimijat lainaavat journalistisia ilmaisutyylejä, kuten selkeää ja neutraalia ilmaisua. Medioiden edustajien mukaan he voivat näin lisätä uskottavuuttaan ja erottua muusta viestinnästä ja markkinoinnista 

Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turunyliopistonyhteistyönä.