Elintavat ja paino -haastattelututkimus

Helsinki Health Study -hankkeeseen kuuluvassa Elintavat ja paino -haastattelututkimuksessa selvitämme elintapoihin ja painonhallintaan liittyviä käsityksiä ja kokemuksia Helsingin kaupungin nykyisillä ja entisillä työntekijöillä, laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää painonhallinnan ja siihen läheisesti liittyvien elintapojen, kuten terveysliikunnan ja ravitsemuksen, taustatekijöitä yksilön näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitämme muun muassa haastateltavien käsityksiä ja kokemuksia painonhallinnasta sekä sitä tukevista ja hankaloittavista tekijöistä. Erilaisista taustoista tulevien yksilöiden ymmärrys painonhallinnasta – millaiset menetelmät sille nähdään sopivina ja millaiset asenteet ja ajatukset ohjaavat painonhallintaa liittyvää käyttäytymistä – voi poiketa merkittävästi toisistaan. Näiden erojen tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, koska ne muodostavat pohjan painonhallintaan liittyville elintavoille, rutiineille ja käytänteille, joita yksilöt omaksuvat ja pitävät sosiaalisesti hyväksyttävinä. Tällä laadullisella tutkimuksella pyrimme syventämään ja täydentämään pitkälti määrälliseen tutkimukseen pohjautuvaa ymmärrystä painonhallinnan taustatekijöistä.

Tutkimuksen toteutus

Elintavat ja paino -haastattelututkimus on osa Helsinki Health Study -terveystutkimushanketta. Haastateltavat koostuvat Helsingin kaupungin nuorista ja varhaiskeski-ikäisistä työntekijöistä (=työikäisten kohortti) sekä ikääntyvistä ja eläköityneistä työntekijöistä (=ikääntyvien kohortti). Vuoden 2022 Helsinki Health Study -kyselyissä tutkittavilta tiedusteltiin heidän halukkuuttaan osallistua haastattelututkimukseen kyselytutkimuksen aiheisiin liittyen. Tämän haastattelututkimuksen kohdejoukko valitaan näistä vastaajista. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään Helsinki Health Study -kyselytutkimusaineistoja, joista saadaan tietoja tutkittavien sosiodemografisista ja terveyteen liittyvistä tekijöistä tarkemmin.    

Haastattelut toteutetaan keväästä 2023 alkaen. Tutkittavat rekrytoidaan puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Heille toimitetaan tiedote tutkimuksesta sekä suostumuslomake. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja tutkittavilla ei ole mitään velvollisuuksia osallistua haastattelututkimukseen, vaikka he olisivatkin kyselytutkimuksessa ilmoittaneet siihen halukkuutensa. Haastattelut toteutetaan vain suostumuksen antaneille. Lisätietoa tutkittavien tietosuojasta voi lukea tutkimuksen tietosuojailmoituksesta.
  
Aineisto kerätään yksilöhaastatteluin, ja niiden kesto on arviolta 1–1,5 tuntia. Tutkimuksen analyysissa hyödynnetään aineistolähtöistä lähestymistapaa, ja tuloksia tarkastellaan sosiokulttuurisen viitekehyksen pohjalta elämänkaarinäkökulmaa hyödyntäen. Tutkimuksesta raportoidaan siten, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimustuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä, ja niistä raportoidaan rahoittajalle. Tutkimusta rahoittaa Juho Vainion Säätiö.

Lisätietoa tutkimuksesta voi kysyä haastattelututkimuksesta vastaavilta tutkijoilta, tutkijatohtori Anu Joelta (029 41 27163) sekä Helsinki Health Study -tutkimuksen johtajalta Tea Lallukalta (029 41 27544).

Haastattelututkimukseen osallistuville

Tutkimustiedote: Helsinki Health Study -terveystutkimus – elintavat ja paino -haastattelututkimus  

 

Teemme Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tutkimusta elintavoista ja painosta. Aiheen tutkimisen tekee ajankohtaiseksi huoli lihavuuden nopeasta yleistymisestä. On entistä tärkeämpää ymmärtää niitä tekijöitä, jotka ovat hyvinvointia edistävien elintapojen ja painonhallinnan taustalla: miten painonhallinta ymmärretään, millaiset menetelmät nähdään sille sopivina ja minkälaiset asenteet ja ajatukset ohjaavat painoon ja elintapoihin liittyvää käyttäytymistä. Haluamme myös selvittää, millaisten asioiden nähdään edesauttavan ja minkä puolestaan hankaloittavan hyvinvointia edistävien elintapojen toteutumista.

Lähestymme sinua, koska osallistuit vuonna 2022 Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston toteuttamaan kyselytutkimukseen, jossa kartoitettiin Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Kiitämme sinua osallistumisestasi sekä kyselylomakkeessa osoittamastasi mielenkiinnosta osallistua haastattelututkimukseen terveystutkimuksen aiheisiin liittyen. Pyydämmekin sinua mukaan tutkimuksemme uuteen vaiheeseen. Tässä tutkimuksessa kerätään haastatteluiden avulla tietoa elintavoista ja painoon liittyvistä asioista. Haastattelussa on tarkoituksena keskustella käsityksistä ja ajatuksista liittyen elintapoihin ja painoon; ”oikeita vastauksia” ei ole, vaan jokainen kertoo omat ajatuksensa. Tutkimushaastattelun kesto on arviolta 1–1,5 tuntia. Haastattelu voidaan toteuttaa Helsingin yliopistolla tai haastateltavan toivomassa paikassa (kotona, työpaikalla tms. rauhallisessa paikassa).

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja sinulla on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta syytä ilmoittamatta. Voit myös peruuttaa suostumuksesi ja luopua tutkimuksesta ilman, että siitä koituu sinulle mitään kielteisiä seuraamuksia. Jos päätät peruuttaa suostumuksesi, siihen mennessä kerättyjä tietoja voidaan edelleen käyttää tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa, mikäli tutkimuksen toteuttaminen sitä vaatii ja lainsäädäntö sen sallii. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä tutkijoille. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina, salassapitovelvollisuutta ja tietosuojasäännöksiä noudattaen. Tutkimusaineistot säilytetään Helsingin yliopistossa, ja vain tutkijaryhmän jäsenillä on pääsy niihin. Tutkimuksen raportoinnista ei voi erottaa yksittäisiä tutkittavia. Suoria tunnistetietoja sisältävät aineistot hävitetään, kun tutkimuksen tulokset on raportoitu rahoittajalle (Juho Vainion Säätiö) ja julkaistu vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisusarjassa.  

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tutkimukseen! Jos päätät osallistua tutkimukseen, pyydämme sinua allekirjoittamaan oheisen suostumuslomakkeen. 

Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, vastaamme mielellämme. Lisätietoa löytyy myös tutkimuksemme kotisivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/helsinki-health-study/elintavat-ja-pa…

 

Ystävällisin terveisin, 
 
Anu Joki  
Haastattelija, tutkijatohtori, ETT 
Kansanterveystieteen osasto 
Lääketieteellinen tiedekunta 
Puhelin: 029 41 27163  
anu.joki@helsinki.fi 
 
Tea Lallukka  
Vastaava tutkija 
Professori, tutkimuksen johtaja 
Kansanterveystieteen osasto  
Lääketieteellinen tiedekunta 
Puhelin: 029 41 27544 
tea.lallukka@helsinki.fi