Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällä on pitkä kokemus työn ja terveyden monitieteisestä tutkimuksesta.

Alta löydät tutkimusryhmämme jäsenet ja yhteystiedot. Tutkimusryhmän tavoitat myös sähköpostiosoitteesta kttl-hhs@helsinki.fi.

Opinnäytetöihin (väitöskirja, lääketieteen syventävien opintojen tutkielma tai maisterintutkielma) ja tutkimusyhteistyöhön liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä tutkimuksen johtajaan, professori Tea Lallukkaan, tai varajohtajaan, professori Anne Kouvoseen.

Tutkimuksen johtajat
Tutkimuksen johtaja Tea Lallukka

Tea Lallukka

Professori
ETM, FT

tea.lallukka@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkimuksen varajohtaja

Anne Kouvonen

Professori
VTT

anne.kouvonen@helsinki.fi

Helsingin yliopisto
Valtiotieteellinen tiedekunta
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut yliopiston tutkimusportaalissa

Tutkijat
Alumnit
 • Laura Aikomus (Pääkkö), MSc
 • Ak­se­li Ait­to­mä­ki, MBBS, PhD
 • Pei­ja Haa­ra­mo, PhD
 • Pep­pi Haa­rio, PhD
 • San­ni-San­dra Hell­man, MSc
 • Ans­ku Hols­ti­la, PhD
 • Sau­li Jäp­pi­nen, MSc
 • Petteri Kolmonen, MSc
 • Jade Knop, MSc
 • Ka­ro­lii­na Kos­ken­vuo, PhD, Docent 
 • Han­na Lai­ne, MSc
 • Tina Lo­man, PhD
 • Johanna Pekkala, MD, PhD
 • Simo Rait­ti­la, MSc 
 • Pep­pii­na Saas­ta­moi­nen, PhD
 • Lina Udd-Granat MD, PhD 
Yhteistyötahot Suomessa

Hel­sin­gin yliopisto, val­tio­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Yli­opis­ton­leh­to­ri Han­na Kont­ti­nen
 • Pro­fes­so­ri Pek­ka Mar­ti­kai­nen
 • Pro­fes­so­ri Kar­ri Sil­ven­toi­nen

Elä­ke­tur­va­kes­kus

 • Do­sent­ti Mik­ko Laak­so­nen

Folk­häl­sa­nin tut­ki­mus­kes­kus

 • Do­sent­ti Eva Roos

Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tos

 • Do­sent­ti Jen­ni Blomgren

Syö­pä­re­kis­te­ri

 • Pro­fes­so­ri, ti­las­to­joh­ta­ja Jan­ne Pit­kä­nie­mi

Tam­pe­reen yliopisto, yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­nen tiede­kunta

 • Pro­fes­so­ri Sami Pir­ko­la

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos

 • Tut­ki­mus­pro­fes­so­ri Sa­ka­ri Kar­vo­nen

Työ­ter­veys­lai­tos

 • Dosentti Jenni Ervasti
 • FT Johanna Kausto 
 • Do­sent­ti Päi­vi Lei­no-Ar­jas
 • Dosentti Rahman Shiri

Hel­sin­gin kau­pun­ki

Työterveys Helsinki

Kansainväliset yhteistyötahot

Ja­pa­ne­se Ci­vil Ser­vants Stu­dy (Uni­ver­si­ty of To­y­ama, Ja­pa­ni)

 • Professori Michikazu Sekine

Whi­te­hall II -tutkimus (Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don, Iso-Bri­tan­nia)

 • Professori Mika Kivimäki
 • Professori Michael Marmot