Erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole missään suomalaisessa yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja teologisessa tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää vain henkilölle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinto voi olla suomalainen korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu, opetushallituksen suomalaiseen tutkintoon rinnastama korkeakoulututkinto.

Erillisten opintojen oikeutta hakeva ei saa olla kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään suomalaisessa yliopistossa siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa haluaako opinnot suorittaa (ks. Opinto-oikeuden kattavuus, maksullisuus, kesto ja opiskelupaikan vahvistaminen).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja osana tutkintoa. Kevätlukukaudella 2019 valmistuva opiskelija voi hakea erillisten opintojen oikeutta, mutta tutkinnon on oltava suoritettuna siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa haluaako opinnot suorittaa (ks. Opinto-oikeuden kattavuus, maksullisuus, kesto ja opiskelupaikan vahvistaminen).

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat voivat hakea JOO-opinto-oikeutta. Erillisten opintojen oikeutta ei myönnetä siinäkään tapauksessa, ettei kotiyliopisto puolla JOO-hakemusta.

Vuonna 2019 erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää sellaisiin opintoihin, jotka antavat
1) aineenopettajan kelpoisuuden seuraavissa opetettavissa aineissa: ev.lut., katolinen tai islamin uskonto
tai
2) teologian maisterin tutkinnon suorittaneille kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon papin tai lehtorin virkaan.  
Oikeuksia myönnetään vain minimilaajuisiin opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoihin. Yhdessä haussa voi saada oikeuden enintään 100 opintopisteeseen.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään 1.8.2017 aloittaneiden koulutusohjelmien opintoihin. Tiedot opintokokonaisuuksista Ev.lut. uskonto toisena opetettavana aineena 60 op ja Katolinen uskonto toisena opetettavana aineena 60 op  ja niihin sisältyvistä opintojaksoista löytyvät WebOodista. Tarkempia tietoja Islamin uskonnon toisen opetettavan aineen opintokokonaisuudesta saat 1.2.2019 lähtien Metsätalon opiskelijapalveluista metsatalo-student@helsinki.fiHuom. WebOodin opinto-oppaita voi selata ilman sisäänkirjautumista!                

Erillisten opintojen haun ulkopuolelle jäävät sellaiset kokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot, jotka ovat tarjolla Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tulevan lukuvuoden aikana. Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman perusopinnot voi suorittaa Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa, joten perusopintoihin ei voi hakea erillisten opintojen oikeutta. Jos jokin muu opintokokonaisuus tai opintojakso tulee Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opetustarjontaan opetuksen vahvistuessa toukokuussa, ei erillisten opintojen oikeutta myönnetä tähänkään kokonaisuuteen tai jaksoon, vaikka oikeutta on voinut hakea. Erillisten opintojen oikeutta ei myönnetä siinäkään tapauksessa, ettei avoimessa yliopistossa opiskeleminen syystä tai toisesta sovi hakijalle. Jos jokin opintojakso on kuitenkin avoimen yliopiston opintotarjonnassa vain kesäopintoina, voi tähän kokonaisuuteen hakea erillisten opintojen oikeutta.

Lisäksi haun ulkopuolelle jäävät koulutusuudistukseen liittyvistä resurssisyistä kaikkien opetettavien aineiden syventävät opinnot (60 op).

Erillisten opintojen oikeutta ei myöskään myönnetä sellaisiin opintoihin, joita oleellisesti vastaavat opinnot hakija on suorittanut, elleivät opinnot ole vanhentuneet tai vanhene hakemista seuraavan lukuvuoden aikana. Opintojen vanhenemista arvioitaessa hakija rinnastetaan opiskelijaan, joka saa tutkinnonsuoritusoikeuden teologiseen tiedekuntaan vuonna 2019 tai sen jälkeen.

Haettujen opintojen suorittamiseksi tulee olla riittävät esitiedot ja -taidot. Esitietoja ja -taitoja voidaan arvioida esimerkiksi aikaisempien opintojen perusteella.

Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset on määritelty opintojaksojen tutkintovaatimuksissa (”edeltävät opinnot”). Yksittäiseen opintojaksoon voidaan myöntää erillisten opintojen oikeus jos opintojakson suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditut opinnot tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2019 osoittaa suorittaneensa vaaditut opinnot tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot.

Oikeus aineopintojen kokonaisuuteen voidaan myöntää jos hakija on suorittanut edeltävän kokonaisuuden (perusopinnot) tai hakija voi todennäköisesti viimeistään 31.8.2019 osoittaa suorittaneensa edeltävän kokonaisuuden tai hakija hakee samassa haussa oikeutta suorittaa edeltävän kokonaisuuden/siitä puuttuvat opintojaksot.

Teologisen tiedekunnan opintojen suorituskieli on lähtökohtaisesti suomi tai ruotsi.

Hakijan tulee osoittaa osaavansa jompaakumpaa näistä kielistä. Tyypillistä on, että suoritettuna on korkeakoulututkinto suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielen osaamisen voi osoittaa tutkintotodistuksella.

Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa suomeksi tai ruotsiksi, tutustu rehtorin päätökseen 47/2016. Sen liitteessä 2 määritellään millä tavoin voi osoittaa suomen ja ruotsin kielen  kielitaidon. Kielitaidon voi osoittaa vain kyseisissä liitteissä mainituilla tavoilla. Kielitaito tulee osoittaa viimeistään 31.8.2019.

 

Hakuaika on 1.-30.4.2019. Hakulomakkeet ovat sähköisiä

  • Hakemus 1 (opinnot ev.lut. kirkon kelpoisuutta varten)
  • Hakemus 2 (opinnot ev.lut., katolisen tai islamin uskonnon aineenopettajan kelpoisuutta varten)

Hakemuksen liitteet on toimitettava hakuajan kuluessa. Voit toimittaa liitteet

  • sähköisesti hakemuksen liitteenä (tallenna pdf:nä/skannaa pdf:ksi).
  • paperisena Metsätalon opiskelijapalveluihin. Jos lähetät liitteet postitse tai tuot ne postilaatikkoon, merkitse kuoreen "Erilliset opinnot, teologinen tiedekunta".

Yksi henkilö voi jättää enintään kolme hakemusta.

Hakemuksella 2 voi hakea oikeutta suorittaa yhdessä opetettavaan aineeseen liittyvässä aineessa perus- ja aineopintojen kokonaisuudet. Kokonaisuuksia voi hakea joko kokonaan tai puuttuvilta osin. Myönteisen päätöksen yhteydessä hakijalle ilmoitetaan, mitkä opinnot hänen tulee suorittaa pätevyyttä varten.

Teologisen tiedekunnan opetettavat aineet ovat ev.lut.,  katolinen ja islamin uskonto.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää hakemuksella 2 kahdessa tapauksessa.

  • Hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon sekä opettajan pedagogiset opinnot/ hänellä on oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot jossakin suomalaisessa yliopistossa hakuajan päättyessä.
  • Hakija on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja häneltä puuttuu tiettyjä, ennakkoon määriteltyjä opintojaksoja, jotka hän tarvitsee saadakseen vastaavuustodistuksen opetettavasta aineesta (tyypillisesti hakeakseen erillisten opintojen oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin).

Hakemuksella 1 voi hakea oikeutta suorittaa ev.lut. kirkon virkaan vaadittavat opinnot, kun hakija on suorittanut teologian maisterin tutkinnon. Haetut opintokokonaisuudet ja/tai -jaksot tulee eritellä hakemuksessa.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa asiakirjat, jotka hakulomakkeella tai lomakkeen täyttöohjeissa pyydetään. Myös hakemusta käsittelevä virkailija voi pyytää asiakirjoja.

Tyypillisimmin liitteenä toimitetaan kopio tutkintotodistuksesta liitteineen sekä opintosuoritusote. Muita mahdollisia liitteitä ovat esimerkiksi kielitaitotodistus, rinnastuspäätös/vastaavuuslausunto opettajan pätevyyteen tarvittavista opinnoista, todistus opinto-oikeuden päättymisestä ja arvio keskeneräisten opintojen valmistumisesta (jos ne ovat esitietovaatimuksena haetuille opinnoille).

Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista ei tarvitse toimittaa liitteitä. Opinnot ja tutkinnot tarkistetaan suoraan Oodista. Huom. Teologisen tiedekunnan antamista vastaavuuslausunnoista tulee kuitenkin toimittaa kopio (silloin kun haetaan vastaavuuslausunnossa määriteltyjä puuttuvia opintoja).

Tarkista liitteitä toimittaessasi, että opintosuoritusotteessa on mukana kaikki sivut ja tutkintotodistuksen yhteydessä on varsinaisen todistuksen lisäksi myös todistuksen liitteet (kaikki sivut).

Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Tiedekunta pyytää esittämään alkuperäisen asiakirjan, jos siihen ilmenee tarvetta. Mikäli hakija antaa epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja, voidaan myönnetty opinto-oikeus perua.

Huom! Vain pyydetyt liitteet on toimitettava. Liitteenä ei pyydetä esimerkiksi perustelukirjettä, motivaatiokirjettä, työnantajan lausuntoa, työnantajan suositusta, työtodistuksia tai ansioluetteloa. Tällaisia asiakirjoja ei millään tavalla huomioida oikeuksia myönnettäessä.

Päätöksen erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä tekee tiedekunnan dekaani koulutusohjelmaa kuultuaan.

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostitse toukokuun 2019 aikana. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuajan päätyttyä, ilmoita siitä Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Opinto-oikeuden myöntämiseen vaikuttavat koulutusohjelman resurssit, sekä se, kuinka paljon hakijoita tiettyihin opintoihin on.

Jos kaikkia hakemuksia ei voida hyväksyä, suositaan niitä, joilta puuttuu vähiten opintoja opetettavan aineen tai ev.lut. kirkon virkaan vaadittavasta pätevyydestä. Jos koulutusohjelmaan voidaan opetusresurssien puolesta hyväksyä edellä mainittujen lisäksi joitakin sellaisia hakijoita, jotka hakevat kokonaisia kokonaisuuksia, voidaan hakijat asettaa järjestykseen aiempien opintojen menestyksen perusteella.

On mahdollista, että erillisten opintojen oikeus myönnetään ehdollisena tai että oikeus myönnetään vain osaan haetuista opinnoista. Ensimmäisessä tapauksessa oikeus astuu voimaan vain mikäli määritellyt ehdot täyttyvät ilmoitetun määräajan kuluessa. Tyypillisesti ehto on kuitti opinto-oikeuden maksusta tai todistus edeltävien opintojen suorittamisesta.

Hakija voidaan asettaa varasijalle.

Erillisiä opintoja suorittavalla on oikeus vain niihin opintoihin, jotka on myönnetty. Erillisten opintojen suorittaja ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, eikä hänellä ole oikeutta suorittaa tutkintoa.

Erillisten opintojen oikeuden saaminen tiettyyn opintojaksoon (tai kokonaisuuteen) ei takaa, että siitä järjestetään kurssimuotoista opetusta oikeuden voimassaoloaikana. Jos opintojaksoa ei voi suorittaa opetukseen osallistuen, voi sen tyypillisesti suorittaa kirjatenttinä tai esseenä.  Lukuvuoden 2019–2020 opetustiedot julkaistaan Weboodissa kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Oikeus on maksuton jos se koskee opintoja, jotka hakija tarvitsee tullakseen kelpoiseksi toimimaan aineenopettajana ja hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot hakuajan päättyessä tai hänellä on opinto-oikeus ko. opintoihin jossakin suomalaisessa yliopistossa hakuajan päättyessä.

Muussa tapauksessa oikeus on maksullinen. Yliopiston rehtorin päätöksen mukaisesti erillisten opintojen maksu on 15 €/opintopiste. (Huom! Tieto päivitetty 25.3.2019, myönnettyjen opintopisteiden määrä ei vaikuta erillisten opintojen hintaan.)

Hyväksytyn päätöksen saaneen henkilön on ilmoitettava 16.6.2019 mennessä, haluaako hän suorittaa myönnetyt opinnot. Mikäli hakija ei ilmoita mitään, opinto-oikeus raukeaa. Henkilöiden, jotka eivät ilmoita mitään tai henkilöiden, jotka ilmoittavat etteivät halua opintoja suorittaa, tilalle voidaan hyväksyä henkilöitä varasijoilta. Varasijoilta valitseminen päättyy 25.6.2019. Varasijalta hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.7.2019 mennessä, haluaako hän suorittaa myönnetyt opinnot. Mikäli hakija ei ilmoita mitään, opinto-oikeus raukeaa.

Jos opinto-oikeus on maksuton ja ehdoton, astuu se voimaan 1.8.2019.

Jos opinto-oikeus on maksullinen, astuu se voimaan, kun hakija on osoittanut maksaneensa tarvittavan maksun, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2019. Maksu tulee osoittaa suoritetuksi viimeistään 31.8.2019.

Jos opinto-oikeus on ehdollinen, astuu se voimaan, jos päätöksessä ilmoitetut ehdot täyttyvät, kuitenkin aikaisintaan 1.8.2019. Ehdot tulee osoittaa suoritetuksi viimeistään 31.8.2019. Ehdollisia tapauksia ovat esimerkiksi esitietovaatimusten täyttyminen (koe) tai edeltävien opintojen suorituksen osoittaminen (esim. perusopintojen kokonaisuuden valmistuminen).

Opinto-oikeus päättyy, kun henkilö on suorittanut opinnot joihin oikeuden myönnettiin, kuitenkin viimeistään 31.7.2021.

Erillisten opintojen oikeuden päättyessä dekaanilta voi anoa lupaa yhden opintojakson ylimääräiseen, tenttimuotoiseen suoritusyritykseen jos opintojakson suorittamista on yritetty kerran ja suoritus on hylätty, eikä opintojakson suoritusta voi yrittää uudelleen ennen erillisten opintojen oikeuden päättymistä. Opintojakson on oltava sellainen, jonka voi suorittaa tenttinä. Lupaa on anottava viimeistään 31.10.2021.

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Metsätalon opiskelijapalveluissa, metsatalo-student(at)helsinki.fi.

Erillisten opintojen oikeuksia aikaisempina vuosina hakeneiden ja saaneiden määristä ei ole laadittu tilastoja.