Hankkeet 2017-2019

Lukuvuosina 2017-2019 Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämishankekokonaisuudessa on käynnissä 12 erillistä, mutta toisiaan täydentävää ja tukevaa kehittämishanketta.
Uutta luova opettajankoulutus – sulautuvat oppimisympäristöt

Tulevaisuuden oppimisympäristöissä yhdistyvät fyysiset tilat, digitaaliset ja mobiilit ratkaisut sekä modernit pedagogiset teoriat. Tässä hankkeessa kehitämme opintokokonaisuuksia, joiden avulla tulevat ja nykyiset opettajat oppivat paitsi hyödyntämään uusia oppimisympäristöjä myös rakentamaan niitä itse. Tavoitteena on luoda oivaltavan oppimisen mallin mukainen hybridi oppimisympäristö, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tutkimusta. Aluksi kehitämme prototyypin kurssista (5 op), jonka aikana opitaan ohjaamaan ilmiölähtöisiä projekteja ja laaja-alaista osaamista.

Informaali oppiminen ja opettajankoulutus

Opettajakoulutukseen toteutetaan informaalia oppimista ja formaalia opetusta yhdistävä verkosto. Näyttelyt, museot, tiedekeskukset, kansallispuistot ja kulttuurilaitokset ovat oivallisia avoimia oppimisympäristöjä myös opettajakoulutuksessa. Ne antavat opettajille mahdollisuuksia omien opetusmallien luomiseen. Näin hyödynnetään jo olemassa olevaa verkko-opetusta ja tietotekniikkaa sekä sovelletaan informaalin oppimisen jo testattuja menetelmiä.

Opettajana virtuaaliluokassa – opettajan pedagogisen osaamisen ja digiluokan mallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään virtuaalisen luokkaopetuksen käytäntöjä ja opettajien sekä opettajaksi opiskelevien pedagogisen osaamista virtuaaliseen työskentelyyn. Digiluokka tarjoaa kursseja, joita ei järjestetä omassa lukiossa; lukiolaiset opiskelevat etänä digiteknologian avulla opettajan ohjauksella. Aluksi kehitetään vieraiden kielten opetuksen kursseja, myöhemmin mukaan otetaan myös muita oppiaineita.

Digitala verktyg för pedagogisk utveckling inom de svenska barnträdgårdslärar- och klasslärarutbildningarna

Digital kompetens och multilitteraticiet utgör nyckelkompetenser som såväl lärare som studenter förväntas inneha och besitta. I detta projekt är avsikten att utveckla och stärka såväl lärarutbildares som studenters digitala kompetenser. Digitala verktyg och lärmiljöer integreras i forskning, undervisning, studier och praktik.

Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä

Kukas-hanke vahvistaa tutkimusperustaisella perus- ja täydennyskoulutuksella kulttuuri- ja katsomussensitiivisyyttä oppilaitoksissa. Sensitiivisyydellä tarkoitetaan kykyä tarkastella reflektiivisesti omaa maailmankatsomustaan ja ihmiskäsitystään, ja sitä kautta lähestyä myös oppilaan ajattelussa vaikuttavia kulttuurisia ja katsomuksellisia tekijöitä joustavasti. Hanke kehittää opettajankoulutuksen ja ammatillisen kehittymisen tueksi tapauksista keskustelemiseen perustuvaa menetelmää.

Ope osaa -hanke

Tavoitteena on opettajan osaamisperustaisuuden kehittäminen erityisesti osana aineenopettajan opintoja ja Helsingin yliopiston maisterikoulutusohjelmien uudistusta yhteistyössä Kasvatustieteiden osaston, ainetiedekuntien ja harjoittelu- ja kenttäkoulujen sekä yhteistyöyliopistojen kanssa. Tuloksena syntyy toimivia opettajan pedagogisten opintojen yhteistyömalleja, jotka jaetaan digitaalisen sivuston kautta eri yliopistojen käyttöön. Yhteistyökumppanit: Helsingin yliopiston opettajankoulutusta järjestävät tiedekunnat, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Normaalikoulut ja kenttäkoulut (Helsinki, Vantaa).

Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla

Osahankkeessa kehitetään aineenopettajien kandidaattivaiheen opintoja Helsingin yliopiston biologian ja maantieteen aloilla vahvistamalla ainedidaktiikan opetusta ja kehittämällä mentoriopettajatoimintaa aineenopettajaopiskelijoille. Lisäksi hankkeessa rakennetaan MOOC-pohjainen täydennyskoulutuspaketti aineenopettajille, sekä tehdään projektista ja sen vaikutuksista korkealaatuista tutkimusta.

Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma KEHU

Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia opettajien peruskoulutukseen, perehdyttämisvaiheeseen ja täydennyskoulutukseen soveltuvaa koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea opettajien ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koulutus sisältää ammatillisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua teatterilähtöisiä toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä käyttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin opettajan työn keskeisiin vuorovaikutustilanteisiin: 1) Luokkahuonevuorovaikutus 2) Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen, 3) Kodin ja koulun yhteistyö, 4) Digitaalinen vuorovaikutus ja 5) Kulttuurisesti ja kielellisesti erilaisten lasten ja heidän perheiden kohtaaminen. Pilotointi ja sen tulosten analysointi sekä koulutuskokonaisuuden jatkokehittely toteutetaan vuosina 2017 - 2019. Hankkeen tueksi luodaan digitaalinen toimintaympäristö. Yhteistyötahoiksi ovat alustavasti lupautuneet Espoon ja Kuopion koulutoimet, Aalto-yliopisto sekä Tukholman yliopisto, Ruotsi.

Suullisen kielitaidon opetuksen kehittämispilotti VÄISKI

Eri kieliä laajasti kattava hanke kehittää tutkimusperustaisia koulutuksen toimintamalleja kotimaisille ja kansainvälisille koulutuskentille. Fokuksessa ovat vuorovaikutus ja ääntäminen suullisen kielitaidon keskeisinä elementteinä. Koulutuksen kohderyhmänä ovat opettajaksi opiskelevat, valmistuneet ja kentällä jo toimivat opettajat kaikilta koulutuksen tasoilta. Hankkeen tuloksena syntyy koulutuskokonaisuus, joka on käytettävissä sellaisenaan tai soveltuvin osin missä tahansa koulutuskontekstissa suullisen kielitaidon työstämiseen.

Osallistava pedagoginen johtajuus oppilaitoksessa

Hankkeen tavoitteena on antaa opettajaopiskelijoille ja opettajille valmiuksia ottaa vastuuta ja osallistua oppilaitoksen johtamisprosesseihin. Hankkeen avulla luodaan toimintavalmiuksia opettajille ja opettajaksi opiskeleville toimia jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti: opettajat ovat aktiivisia toimijoita oppilaitoksen kehittämisessä. Hankkeessa luodaan täydennyskoulutuksen avulla osallistujille visioita ja mahdollisuuksia rakentaa uudenlaista johtajuutta.

Opettajankouluttajien ammatillinen kehittyminen osana tutkimusperustaista opettajankoulutusta

Hankkeessa luodaan toimintatutkimuksen kautta strukturoitu malli ’Noviisista mestariksi’ opettajankouluttajien ammatilliseen kehittymiseen. Tavoitteena on luoda dialogi kokeneempien ja opettajankoulutusuraa aloittelevien välille koskien erityisesti teorian ja käytännön yhdistämistä. Pyritään myös lisäämään opettajankoulutuksen tietämystä opiskelijoiden ja oppilaiden mediamaailmasta. Hyödynnetään kenttäkouluverkoston sekä harjoittelukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan itsearviointityökalun kehittäminen

Hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach -itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.