Hankkeet 2018-2020

Lukuvuosina 2018-2020 Helsingin yliopistossa on käynnissä viisi OKM:n rahoittamaa opettajankoulutuksen kehittämishanketta.
KAARO – Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, arviointikoulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille pedagogisissa opinnoissa (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille, ammatissaan jo toimiville opettajille ja tutkijoille. Hankkeessa mukana Helsingin yliopisto (hankkeen johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

Varhennettu kieltenopetus – Kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja varhennettuun kieltenopetukseen yhteistyössä aineenopettajakoulutuksen, harjoittelukoulujen, täydennyskoulutuksen sekä perusopetusta antavien koulujen ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kieltenopettajien osaamisen kokonaissuunnitelma ja mahdollistaa kieltenopettajia ja -opiskelijoita luomaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti varhennettuun kieltenopetukseen. Hankkeessa myös vahvistetaan uusimman opetuksen ja tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Lisäksi hanke tukee opettajien peruskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta, tuottaa alueellisia ja valtakunnallisia malleja kieltenopettajien ja -kouluttajien ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen, vahvistaa opettajien ammatillisen osaamisen tutkimusperustaisuutta sekä hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja.

Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä lukion luonnontieteiden projektioppimisessa

Hankkeessa sitoudutaan opettajien ammatillisen oppimisen co-design –lähestymistapaan. Co-design lähestymistavassa oppimisen tutkijat, opettajankouluttajat, lukion opettajat ja opetusharjoittelijat kehittävät, kokeilevat ja arvioivat yhdessä opiskeluun motivoivaa digitaalisesti intensiivistä lukion luonnontieteiden projektioppimista. Hankkeen toimijat kehittävät pedagogisia malleja ja instrumentteja digitaalisia välineitä hyödyntävään ja oppimista tukevaan oppimisen arviointiin.

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa

Hankkeessa kehitetään varhaiskasvattajien osaamista päiväkodin katsomukselliseen moninaisuuteen ja katsomuskasvatukseen liittyen. Toimintatutkimukselliseen otteeseen perustuva hanke vahvistaa varhaiskasvatuksen opiskelijan ja kentällä toimivan opettajan ammatillisen osaamisen kehittymistä. Hanke selvittää tekijöitä, jotka edesauttavat laadukkaan katsomuskasvatuksen toteutumista ja tähän liittyvää varhaiskasvatuksen opettajan osaamista. Hankkeessa luodaan ja testataan pedagogisia sovelluksia katsomuskasvatuksen sisältöjen toteuttamisessa päiväkodeissa. Fyysisen tilan ja tilallisuuden pedagogiikan lisäksi hanke valottaa tilaa metaforisena asioiden tilaa kuvaavana merkityksenä: katsomuskasvatuksen tilaa tarkastellaan kriittisenä kysymyksenä siitä, miten rakentaa sellaista myönteisyyden tilaa tai ilmapiiriä, joka luo päiväkotiin mahdollisuuksia moninäkökulmaisuudelle. Ajattelullisia ja käytännöllisiä malleja tullaan hyödyntämään opettajankoulutuksessa ja osana moninaisuuden huomioivaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa.

EduLeaders – kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoihin

EduLeaders hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja ja tämän tiedon pohjalta kehittää alan aineopintoja eri asteiden opettajankoulutukseen. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa. Saatujen kokemusten ja tiedon pohjalta kehitetään kasvatus- ja opetusalan johtamiseen soveltuvaa perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmaa ja mallia, sekä koulutuksen tavoitteita, sisältöjä, toteutustapoja ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on arvioida koulutukseen osallistuvien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä koulutuksen soveltuvuudesta erilaisiin kasvatus- ja opetusalan johtajuutta edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin.