Poliittinen aktivismi

Tämä osaprojekti nojautuu anarkistisen teorian traditioon, jossa kasvatus ja koulutus nähdään oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman yhteiskunnan mahdollistavana sosiaalisen muutoksen areenana.

Tämä osaprojekti hyödyntää Hannah Arendtin teoreettista kehystä ja filosofista sanastoa, joka mahdollistaa uudenlaisen käsityksen poliittisen toiminnan mahdollisuuksista ja rajoituksista koulutuksen kontekstissa.

Osaprojektin tavoitteena on ottaa mukaan joukko Arendtin ​​keskeisiä käsitteitä, kuten ystävyys, mielikuvitus ja kollektiivinen vastuu, jotta voidaan vastata kasvatuksellisesti yhä polarisoituneiden demokraattisten yhteiskuntien haasteisiin samalla kun vältetään koulujen politisoitumisen vaarat.

Projekti pyrkii myös hahmottamaan pedagogisia ja normatiivisia tapoja edistää opiskelijoiden poliittista osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta demokratiakasvatuksessa.

Poliittisen aktivismin alaprojektista vastaa Ivan Zamotkin. Hänen henkilökuvauksensa voit lukea täältä.