Tutkijat

DEMOPOL-hankkeen tutkijat ovat taustaltaan kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskuntatieteiden ja filosofian alojen tutkijoita.

Kaikki tutkijat ovat affilioituneet Helsingin yliopistoon.

Anniina Leiviskä

Anniina Leiviskä (FT, kasvatustiede) työskentelee yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu demokratian, demokratiakasvatuksen, globaalin oikeudenmukaisuuden ja globaalin kansalaiskasvatuksen teemoihin. Leiviskä on tutkimuksessaan tarkastellut erityisesti demokratiakasvatuksen normatiiviseen perustaan liittyviä kysymyksiä, demokratian teorioihin sisältyviä tulkintoja “poliittisen” käsitteestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen suhdetta demokraattisten nyky-yhteiskuntien poliittisiin ilmiöihin, kuten poliittiseen polarisaatioon ja identiteettipolitiikkaan. Leiviskän tämänhetkinen tutkimus on jatkoa hänen Suomen Akatemian rahoittamalle tutkijatohtorin hankkeelleen “Demokratia, kasvatus ja inkluusion haaste: kansalaisuuskasvatuksen teorian uudelleenarviointia demokraattisten nyky-yhteiskuntien kontekstissa” (2017–2020). Tutkimustyön lisäksi Leiviskä on opettanut Helsingin yliopistossa lukuisia kursseja liittyen kasvatusfilosofiaan, kasvatustieteiden tieteenfilosofiaan sekä kasvatuksen yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. Leiviskä on DEMOPOL-hankkeen vastuullinen tutkija (PI). 

Iida Pyy

Iida Pyy (FT, kasvatustiede) on tutkijatohtori Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa osallistuu laajenevaan keskusteluun poliittisten tunteiden merkityksestä demokraattisessa politiikassa ja kasvatuksessa. Väitöskirjassaan Pyy keskittyi tarkastelemaan Martha Nussbaumin poliittista filosofiaa kasvatuksen kontekstissa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, poliittiset tunteet, kasvatusfilosofia, demokratiakasvatus, kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, ihmisoikeuskasvatus ja ihimillisten toimintavalmiuksien teoria (Capabilities Approach). 

Ennen jatko-opintojaan Pyy opiskeli Oulun yliopistossa ja Melbournen yliopistossa Australiassa pääaineenaan interkulttuurinen kasvatus. Pyy on työskennellyt aiemmin kaksikielisenä luokanopettajana, erityisluokanopettajana ja Suomen UNICEFilla. Tutkimuksen lisäksi Pyy työskentelee antirasismin ja yhteiskunnallisen vastuullisuuden parissa. 

Iida Pyy työskenteli hankkeessa 31.1.2023 saakka. Voit olla yhteydessä muihin jäseniin tutkimukseen liittyvissä asioissa.

Tarna Kannisto

Tarna Kannisto (VTM, filosofia) on tohtorikoulutettava filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tohtoriohjelmassa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii väitöskirjassaan, kuinka yhteiskunnallisia oikeudenmukaisuusperiaatteita tulisi tulkita koulutusinstituutioissa, joihin liittyy erilaisia julkisia ja yksityisiä intressejä, ja jotka sijoittuvat siten erilaisten yhteiskunnallisten alueiden välimaastoon. Kannisto on erikoistunut yhteiskunta- ja kasvatusfilosofiaan sekä sosiaalisen ontologian teorioihin, ja on erityisen kiinnostunut sukupuolten tasa-arvon kysymyksistä, lasten oikeuksista ja sosiaalisten instituutioiden oikeudenmukaisuudesta. Kannisto on kokenut filosofian, etiikan ja elämänkatsomustiedon, sekä näiden aineiden didaktiikan ja pedagogiikan opettaja, ja myös yhteisöllisen organisoitumisen ja päätöksenteon kouluttaja, joka on opettanut yliopistolla useamman vuoden, ja tätä ennen niin professionaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä kuin lukiossa, yläasteella, kansanopistoissa ja kansalaisjärjestöissä. 

Tuija Kasa

Tuija Kasa (YTM, filosofia) on tohtorikoulutettava Koulun, Kasvatuksen, Yhteiskunnan ja Kulttuurin tohtoriohjelmassa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettajan pätevyys ja hän on erikoistunut moraalifilosofiaan. Kasan väitöskirjatutkimus keskittyy ihmisoikeuskasvatukseen monitieteisestä perspektiivistä yhdistäen kriittisiä teorioita, kasvatustiedettä, ihmisoikeusjuridiikkaa ja moraalifilosofiaa. Kasa on kiinnostunut etiikasta, kasvatusfilosofiasta, ihmisoikeustutkimuksesta ja tavoista purkaa eriarvoisuuksia kasvatuksen keinoin. Kasalla on monipuolinen työkokemus ihmisoikeuskasvatuksesta yhteistyössä järjestöjen, valtionhallinnon ja korkeakoulujen kanssa. 

Ivan Zamotkin

Ivan Zamotkin (FM, filosofia) on tohtorikoulutettava Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat kasvatusfilosofia, demokraattinen koulutus ja Hannah Arendtin filosofia. Väitöskirjassaan hän tarkastelee demokratiakasvatusta erityisesti Arendtin politiikan ja koulutuksen erottelun näkökulmasta. Lisäksi tutkimus käsittelee poliittisen aktivismin teoreettista ja käytännöllistä antia kasvatuksen käytännöille. Zamotkin on valmistunut filosofian maisteriksi Moskovan valtionyliopistosta ja on verkostoitunut kansainvälisesti kasvatusfilosofien parissa muun muassa Philosophy of Education Society of Great Britainin (PESGB) jäsenenä.