Hankkeesta

Miten kasvatus ja koulutus voivat edistää globaalien kriisien ratkaisemiseen tähtäävää poliittista toimintaa yhteiskunnissa, joita leimaa yhä kärjistyvä poliittinen polarisaatio sekä identiteettiin perustuvat eronteot, eriarvoisuudet ja konfliktit?

Monitieteinen, yhteiskunta- ja kasvatusfilosofiaa yhdistävä DEMOPOL-hanke (Koneen säätiö 2021–2023) tarkastelee tätä kysymystä rohkealla teoreettisella otteella ja tuomalla vuoropuheluun erilaisista tutkimustraditioista kumpuavia, keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia.

Tutkimuksen lähtökohtana ovat yhtäältä demokratia- ja globaalikasvatuksen teoriat sekä niille ominainen näkemys jaetuista demokraattisista ja oikeudenmukaisuusperiaatteista, ja toisaalta identiteettipoliittiset teoriat, jotka perustuvat ajatukseen erilaisista poliittisista identiteeteistä sekä niihin liittyvistä valtaintresseistä. Tarkastelemalla näiden teoreettisten näkökulmien välistä jännitettä ja yhdistämällä näitä näkökulmia hanke kartoittaa kasvatuksen ja koulutuksen mahdollisuuksia rakentaa uudenlaista perustaa kollektiiviselle poliittiselle toiminnalle polarisoituneissa yhteiskunnissa. Tutkimuksessa hyödynnetään filosofisen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja luodaan yhteyksiä tieteenalojen välille.

Tutkimushanke luo edellytyksiä kasvatuksen ja koulutuksen politiikoille ja käytänteille, jotka tukevat yhteisen demokraattisen perustan rakentumista polarisoituneissa yhteiskunnissa ja siten edistävät poliittisen kulttuurin muutosta kestävämpää suuntaan. Tutkimuksen keskiössä on näkemys poliittisesta toiminnasta ristiriitaisena ja monisyisenä ilmiönä, joka vaatii kasvatukselta ja koulutukselta aiempaa monimuotoisempia lähestymis- ja toimintatapoja. Tutkimuksessa tarkastellaan demokratiakasvatuksen hyödyntämättä jääneitä mahdollisuuksia muun muassa poliittisten tunteiden, aktivismin, ihmisoikeuskasvatuksen ja nuorisoliikkeiden näkökulmista.

Hankkeen toteuttaa Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa viisijäseninen työryhmä, johon kuuluu filosofian ja kasvatustieteiden alojen tutkijoita. Hanke jakautuu viiteen eri osaprojektiin. Lue lisää hankkeen tutkijoista täältä ja osaprojekteista täältä.