Demokratiakasvatus ja poliittinen polarisaatio globaalien kriisien aikakaudella

Miten kasvatus ja koulutus voivat edistää globaalien kriisien ratkaisemiseen tähtäävää kollektiivista poliittista toimintaa yhteiskunnissa, joita leimaa yhä enenevä poliittinen polarisoituminen sekä identiteettiin perustuvat erot, konfliktit ja eriarvoisuudet? Monitieteinen DEMOPOL-tutkimushanke (Koneen säätiö, 2021–2023) pyrkii vastaamaan tähän demokraattisten yhteiskuntien ajankohtaiseen poliittiseen ja kasvatusta ja koulutusta koskevaan kysymykseen. Tutkimuksessa tuodaan keskinäiseen dialogiin erilaisista tutkimustraditioista kumpuavia teoreettisia näkökulmia, jotka ilmentävät identiteettipolitiikan ja jaettujen demokraattisten periaatteiden välistä jännitettä. Hankkeessa muodostetaan demokratia- ja globaalille kansalaiskasvatukselle uudenlaisia teoreettisia lähtökohtia, joiden avulla voidaan luoda edellytyksiä kollektiiviselle poliittiselle toiminnalle polarisoituvissa ja eriarvoistuvissa yhteiskunnissa.

DemoPol-projekti
Uutiset ja tapahtumat