Hakemuksen liitteet haettaessa monikielisiin maisteriohjelmiin

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet monikielisiin maisteriohjelmiin hakuaikana 3.12.2018-11.1.2019 syksyllä 2019 alkaviin opintoihin.

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Luethan ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja ne toimitetaan oikein.

Huomaathan, että liitteitä ei palauteta hakijoille. Emme siis suosittele, että lähetät meille ainoan alkuperäisen asiakirjasi, jos sinun ei ole helppo saada siitä uutta kappaletta.

Tut­kin­to­to­dis­tus

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Väliaikainen tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoon vaaditut opinnot ja valmistunut. Väliaikainen tutkintotodistus annetaan valmistuneelle opiskelijalle ennen lopullista tutkintotodistusta esimerkiksi siinä tapauksessa, että lopullisen tutkintotodistuksen saamisessa on teknisen tai hallinnollisen syyn takia viivettä. Myös väliaikaisessa tutkintotodistuksessa on oltava tutkinnon myöntäneen oppilaitoksen nimi, myöntämispäivämäärä, valmistuneen opiskelijan nimi sekä myönnetty tutkintonimike.

Hakeminen ennen valmistumista

Jos tutkintosi suorittaminen on kesken hakuaikana, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta hakuvaiheessa, mutta sinun tulee toimittaa viimeisin opintosuoritusotteesi ja täyttää hakulomakkeelle tieto arvioidusta valmistumispäivästäsi. Jos tulet hyväksytyksi, valintapäätös tehdään ehdollisena ja saat hyväksymiskirjeessä ohjeet lopullisen tutkintotodistuksen toimittamista varten. Sinun tulee valmistua 31.7.2019 mennessä ja toimittaa todiste valmistumisestasi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin 14.8.2019 mennessä.

Opintosuoritusotteeltasi on käytävä ilmi suorittamasi tutkinnon nimi. Jos nimeä ei ole mainittu opintosuoritusotteellasi, sinun tulee lisäksi toimittaa oppilaitoksesi virallinen lausunto suorittamasi tutkinnon nimestä.

Opin­to­suo­ri­tuso­te

Opintosuoritusote on oppilaitoksen myöntämä asiakirja, josta käy ilmi kyseisessä oppilaitoksessa suorittamasi opinnot. Opintosuoritusotteella on oltava opintojakson nimi, suoritusajankohta, laajuus ja arvosana. Opintosuoritusotteelta tulisi myös käydä ilmi oppilaitoksessa käytetyt arvosteluasteikot. Lisäksi opintosuoritusotteelta on käytävä ilmi, mitkä opinnot sisältyvät oppilaitoksesta myönnettyyn tutkintoon. Jos tutkintoon sisältyy toisessa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja, myös niistä tulee olla yllä mainitut tiedot. Jos kyseiset tiedot eivät käy yksityiskohtaisesti ilmi toimittamaltasi opintosuoritusotteelta, sinun tulee toimittaa erillinen opintosuoritusote siitä oppilaitoksesta, jossa hyväksiluetut opinnot on alun perin suoritettu.

Mikäli hakuperusteopinnot on suoritettu suomalaisessa yliopistossa, on opintojen laajuuksien käytävä ilmi toimittamistasi asiakirjoista opintopisteinä. Tarvittaessa opintoviikot on muunnatettava opintopisteiksi ennen hakemista siinä yliopistossa, jossa opinnot suoritit.

Hakiessasi maisteriopintoihin sinun on osoitettava kielitaitosi valitsemasi tutkinnonsuorituskielen mukaisesti. Monikielisissä maisteriohjelmissa opetuskieli on englanti, mutta tutkinnonsuorituskieli voi olla joko englanti tai kotimainen kieli (suomi, ruotsi). Monikielisessä ohjelmassa voit osoittaa kielitaidon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sen mukaan millä kielellä aiot suorittaa maisterin tutkinnon.

Sinun on ilmoitettava hakulomakkeella sitovasti millä kielellä aiot suorittaa maisterin tutkinnon, ja osoittaa kielitaito sen mukaisesti.

Kielitaidon voi osoittaa rehtorin päätöksen (HY/219/00.00.06.00/2017) mukaisesti. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon osoittamisesta.

Ko­pio pas­sis­ta tai oles­ke­lu­lu­pa­kor­tis­ta

Helsingin yliopisto perii lukuvuosimaksun maisterin tutkintoon johtavista opinnoista opiskelijoilta, jotka suorittavat opintonsa jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi ja jotka eivät ole EU/ETA-alueen tai Sveitsin kansalaisia. Kaikkia hakijoita, jotka valitsevat hakulomakkeella tutkinnonsuorituskielekseen englannin, käsitellään maksuvelvollisina, kunnes he toisin todistavat.

Seuraavissa tapauksissa sinun ei tarvitse maksaa lukuvuosimaksua:

  1. olet EU/ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen. Toimita kopio passistasi tai henkilöllisyyskortistasi. Huomaathan, että passin tai henkilöllisyyskortin on oltava voimassa 1.8.2019, kun uusi lukuvuosi alkaa.
  2. et ole EU/ETA-alueen tai Sveitsin kansalainen, mutta sinulla on oleskelulupa Suomessa. Toimita kopio oleskelulupakortistasi (tyyppi A tai P). Huomaathan, että oleskelulupakortin on oltava voimassa 1.8.2019, kun uusi lukuvuosi alkaa.

Lisätietoa lukuvuosimaksuista ja apurahoista.

Lisätietoa asiakirjoista, jotka vapauttavat sinut lukuvuosimaksuista.

Diploma supplement (korkeakoulututkintotodistuksen liite)

Diploma supplementin toimittanen on vapaaehtoista, eikä sen tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu. Jos kuitenkin haluat korvata diploma supplementilla opintosuoritusotteen toimittamisen, tulee diploma supplement toimittaa kuin se olisi opintosuoritusote, noudattaen kaikkia opintosuoritusotetta koskevia ohjeita.

Ohjelmakohtaiset liitteet

Osa maisteriohjelmista vaatii lisäksi ohjelmakohtaisia liitteitä. Näiden tarkemmat kuvaukset löydät ohjelman kuvauksesta Opintopolusta (https://opintopolku.fi/wp/fi/).

 

Kun lähetät liitteitäsi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin, merkitsethän hakemusnumerosi liitteisiisi. Jos liitteesi toimittaa jokin kolmas osapuoli, kuten esimerkiksi oppilaitoksesi, ne liitetään hakemuksiisi liitteissä ja hakulomakkeella annettujen henkilötietojen perusteella.

Jos haet useampaan kuin yhteen maisteriohjelmaan, sinun tarvitsee toimittaa vaaditut liitteet vain yhden kerran. Huomaathan kuitenkin, että jotkut ohjelmat voivat vaatia ohjelmakohtaisia liitteitä, kuten esimerkiksi portfoliota tai suosituskirjeitä. Näissä tapauksissa kyseiset liitteet on toimitettava erikseen jokaista ohjelmaa varten, joka niitä vaatii.

On aina hakijan vastuulla, että liitteet saapuvat Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa.

Huomaathan, että liitteitä ei palauteta hakijoille. Emme siis suosittele, että lähetät meille ainoan alkuperäisen asiakirjasi, jos sinun ei ole helppo saada siitä uutta kappaletta.

Koulutusasiakirjat

Kaikkien koulutusasiakirjojesi tulee olla asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistamia tai laillistettuja. Myös suomalaisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamat kopiot hyväksytään. Huomioithan, että tietyissä maissa suoritettujen tutkintojen osalta on noudatettava maakohtaisia erityisvaatimuksia toimitettaessa asiakirjoja. Näitä vaatimuksia tulee aina noudattaa ensisijaisesti.

Huomaathan, että myös Suomea koskee maakohtainen erityisvaatimus. Jos suomalaisessa korkeakoulussa suorittamasi tutkinto on myönnetty 1.1.1995 jälkeen, sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse toimittaa koulutustaustadokumenttejasi postitse. Sinun tulee kuitenkin toimittaa kopio opintosuoritusotteestasi sähköpostitse. Tarkistathan tarkemmat ohjeet ja poikkeukset Suomen maakohtaisen erityisvaatimuksen kohdalta.

Jos koulutusasiakirjojasi ei ole myönnetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteenä alkuperäisten asiakirjojen virallisesti oikeaksi todistettujen kopioiden lisäksi myös viralliset käännökset koulutustaustadokumenteistasi.

Toimita liitteesi postitse tai kuriirilähetyksenä. Voit myös tuoda liitteet itse postilaatikkoomme. Löydät toimitusosoitteemme sivulta Asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin.

Sähköiset opintosuoritusotteet ja sähköisesti varmennettavat koulutusasiakirjat

Hyväksymme myös tiettyjen kansainvälisten palveluiden kautta toimitettuja sähköisiä opintosuoritusotteita. Lähettäessäsi opintosuoritusotteesi tällaisen palvelun kautta, osoita opintosuoritusotteesi Helsingin yliopistolle ja anna tarvittaessa yhteysosoitteeksi maisteriliitteet@helsinki.fi (tai englanniksi masterenclosures@helsinki.fi). Muistathan noudattaa kunkin palvelun omia tarkempia ohjeita.

Hyväksytyt palvelut

Jos oppilaitoksesi käyttää jotakin muuta palvelu kuin yllä listatut, olethan yhteydessä meihin, jotta voimme selvittää, voimmeko hyväksyä opintosuoritusotteesi myös tämän palvelun kautta.

Jos koulutusasiakirjasi on varmennettavissa asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen omassa varmennuspalvelussa, voit toimittaa asiakirjasta pdf-kopion osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. Nimeä tiedosto muodossa "Sukunimi, etunimi, tiedoston nimi". Erillisiä liitteitä ei saa yhdistää samaksi pdf-tiedostoksi.

Varmennuspalvelusta on voitava tarkistaa koko alkuperäisen asiakirjan sisältö. Palveluita, jotka varmentavat vain osan alkuperäisen asiakirjan sisällöstä, ei hyväksytä. Siinä tapauksessa sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistettu paperikopio asiakirjastasi yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Huom! Oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä tässä ohjeessa tarkoitetuksi sähköiseksi varmennuspalveluksi.

Huomaathan lisäksi, että lähtökohtaisesti hyväksymme vain varmennuspalveluita, joiden kieli on englanti, suomi tai ruotsi. Arvioimme muun kielisten palveluiden hyväksyttävyyden tapauskohtaisesti. Lisäksi, jos palvelun varmentaman asiakirjan kieli on muu kuin englanti, suomi tai ruotsi, sinun tulee lisäksi toimittaa virallinen käännös asiakirjastasi postitse.

Pidätämme itsellämme oikeuden arvioida jokaisen sähköisen asiakirjan ja varmennuspalvelun hyväksyttävyyden tapauskohtaisesti. Jos varmennuspalvelu ei varmenna asiakirjaa hyväksyttävällä tavalla, sinun tulee toimittaa koulutusasiakirjasi virallisesti oikeaksi todistettuna yllä olevien ohjeiden mukaisesti.

Kielitaidon todenne

Jos todennat kielitaitosi aiemmalla tutkinnollasi tai muilla opinnoillasi, sinun tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut kopiot koulutusasiakirjoistasi. Korkeakoulututkintoa koskevat asiakirjat tulee toimittaa noudattaen soveltuvia maakohtaisia erityisvaatimuksia.

Jos todennat kielitaitosi kielikokeella, noudata sivulla Kielitaidon osoittaminen annettuja koekohtaisia ohjeita.

Toimita kielitaidon todentava liitteesi postitse tai kuriirilähetyksenä. Voit myös tuoda liitteet itse postilaatikkoomme. Löydät toimitusosoitteemme sivulta ”Asia­kir­jo­jen toi­mit­ta­mi­nen ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin.”

Kun jätät hakemuksesi vireille täyttämällä sähköisen hakulomakkeen, saat pian automaattisen vahvistusviestin, jossa sinua pyydetään täydentämään hakemustasi vaadituilla liitteillä. Hakemuksesi on keskeneräinen siihen asti, kunnes kaikki vaaditut liitteet on toimitettu Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Liitteiden tulee saapua perille vahvistusviestissä annettuun päivämäärään mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei käsitellä. Suosittelemme lähettämään vaaditut liitteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä. Liitteistä ei lähetetä erillisiä saapumisilmoituksia ennen kuin liitteet käsitellään hakemukseesi. Kun liitteesi on käsitelty, sinulle lähetetään käsittelyviesti, jossa saat lisätietoa hakemuksesi tilasta. Huomaathan, että liitteen saapumisen ja käsittelyn välillä voi kestää useampi päivä, varsinkin lähellä hakuajan päättymistä.

Jos käsittelyssä huomataan, että liitteissäsi on puutteita, esimerkiksi ne eivät sisällä kaikkia vaadittuja tietoja tai niitä ei ole toimitettu annettujen ohjeiden mukaisesti, saat siitä tiedon käsittelyviestissä. Huomaathan kuitenkin, että et saa tässä tapauksessa lisää täydennysaikaa alkuperäisessä vahvistusviestissä annetun täydennysajan lisäksi. On aina ensisijaisesti hakijan vastuulla huolehtia, että liitteet vastaavat annettuja vaatimuksia ja ne toimitetaan ohjeiden mukaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesi käsittelystä tai vaadituista liitteistä ja niiden toimittamisesta, etkä löydä vastausta tältä sivulta, voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostilla. Neuvontamme palvelee 10.12.2018-31.1.2019.

Soita meille

Tavoitat meidät puhelimitse numerosta: 02941 21234
Puhelinpalvelumme on auki ma-pe klo 12-14.

Poikkeavat puhelinpalveluajat:

  • 13.12.2018, puhelinpalvelu kiinni
  • 11.1.2019, klo 12-15
  • 25.1.2019, klo 12-15

Lähetä viesti

Voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi.
Mainitse viestissä hakemusnumerosi, jos olet jo jättänyt hakemuksen vireille.

Hakuneuvonta

Jos sinulla on yleisiä hakemiseen tai opiskelumahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä, olethan yhteydessä hakuneuvojiimme.