Hakemuksen liitteet kansainvälisten maisteriohjelmien haussa
Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet kansainväliseen maisteriohjelmaan.

Tältä sivulta löydät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden kuvaukset ja toimitusohjeet. Lue ohjeet huolella varmistaaksesi, että liitteesi täyttävät annetut vaatimukset ja ne toimitetaan oikein.
Liitteiden käsittelystä

Toimitathan vaaditut liitteet Helsingin yliopiston hakijapalveluihin ajoissa, viimeistään 26.01.2022 klo 15.00 mennessä.

 • Kun olet toimittanut liitteesi hakijapalveluihin, tarkistamme täyttävätkö liitteesi niille asetetut vaatimukset. Käsittelemme liitteet saapumisjärjestyksessä.
 • Saat sähköpostiviestin, kun lähettämäsi liitteet on käsitelty. 
 • Jos käsittelyn aikana huomaamme, että liitteissäsi on puutteita, olemme sinuun yhteydessä ja pyydämme sinua täydentämään hakemustasi. Huomaathan, että jos lähetät liitteesi lähellä liitteiden täydennysajan loppumista, et todennäköisesti ehdi korjata niissä mahdollisesti olevia puutteita. Valmistele liitteesi siis ajoissa!

Liitteitä koskevat viestit lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. 

Toimitettavat liitteet

Tutkintotodistus on oppilaitoksen myöntämä asiakirja opiskelijalle, joka on valmistunut suoritettuaan kaikki tutkinnon sisältämät opinnot.

Tutkintotodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 • tutkinnon myöntävän oppilaitoksen nimi
 • valmistumispäivämäärä
 • valmistuvan opiskelijan nimi
 • oppiarvon tai tutkinnon nimi

Voit toimittaa väliaikaisen (tai tilapäisen) tutkintotodistuksen, jos olet valmistunut, mutta et ole teknisistä tai hallinnollisista syistä saanut lopullista tutkintotodistustasi valmistuttuasi. Väliaikaisen tutkintotodistuksesi tulee sisältää samat tiedot kuin lopullisen tutkintotodistuksen (ks. yllä).

Huomaa, että asiakirjaa, jossa todetaan vain, että olet suorittanut kaikki vaaditut kurssit, ei hyväksytä väliaikaiseksi (tai tilapäiseksi) tutkintotodistukseksi.

Jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi:

Voit hakea, jos et ole suorittanut tutkintoasi hakuajan päättymiseen mennessä. Tällöin sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistustasi hakuaikana. Jos sinut valitaan maisteriohjelmaan, valintapäätös on ehdollinen ja sinun on valmistuttava ja toimitettava tutkintotodistuksesi elokuun loppuun mennessä.

Opintosuoritusote on asiakirja, jossa eritellään oppilaitoksessa suorittamasi kurssit/opintojaksot. Opintosuoritusotteen on sisällettävä seuraavat tiedot kaikista kursseistasi:

 • kurssien nimet
 • kurssien suorituspäivät
 • kurssien arvosanat
 • kurssien opintopistemäärät.

Opintosuoritusotteen tulee myös kuvata oppilaitoksessasi opiskeluaikanasi käytetty arviointiasteikko. Jos opintosuoritusotteesi ei sisällä arviointiasteikkoa, voit toimittaa arviointiasteikon myös erillisenä liitteenä tai kuvailla sen omin sanoin hakemuslomakkeelle.

Jos opintosuoritusotteesi ei sisällä kaikkia edellä mainittuja tietoja sitä ei hyväksytä.

Tutkintotodistuksen liitettä (diploma supplement) voi käyttää opintosuoritusotteen sijasta, jos liite sisältää samat vaaditut tiedot kuin opintosuoritusote. Huomaa, että tutkintotodistuksen liite hyväksytään vain, kun se toimitetaan yhdessä tutkintotodistuksen kanssa.

Opintosuoritusote jos et vielä ole suorittanut tutkintoasi:

Opintosuoritusotteessasi on mainittava suorittamasi tutkinnon nimi. Jos tutkinnon nimeä ei mainita opintosuoritusotteessa, sinun on toimitettava oppilaitoksesi antama virallinen lausunto, jossa mainitaan sinulle myönnettävän tutkinnon nimi.

Hyväksiluetut opintopisteet ja muissa oppilaitoksissa suoritetut opintopisteet

Jos opintosuoritusotteesi sisältää hyväksiluettuja opintopisteitä, ne on eriteltävä ja niistä on annettava samat tiedot kuin muistakin kursseistasi. Jos hyväksiluettuja opintopisteitä ei ole eritelty ja niistä ei ole annettu samoja tietoja, sinun on toimitettava erillinen opintosuoritusote, joka sisältää hyväksiluetut opintopisteet ja tarvittavat tiedot.

Kou­lu­tus­asia­kir­jo­jen kään­nök­set

Jos koulutusasiakirjasi eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, sinun on toimitettava myös viralliset käännökset johonkin näistä kielistä. Huomaa, että sinun on toimitettava myös virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset alkuperäiskielisistä asiakirjoista. Noudata virallisia käännöksiä koskevia ohjeita alempana tällä samalla sivulla.

Täy­den­nys­tut­kin­not, siir­to-opin­not, suo­ra­va­lin­ta jne.

Jos tutkintosi sisältää eri oppilaitoksissa suoritettuja opintoja (esimerkiksi täydennysopintoja tai siirto-opintoja), sinun on toimitettava virallisesti oikeaksi todistetut koulutusasiakirjat, jotka kattavat opintosi kokonaisuudessaan.

Lisäksi jos olet päässyt suorittamaan suoraan tutkintosi syventäviä opintoja, sinun on toimitettava koulutusasiakirjat, jotka kattavat aiemmat opintosi, jos sinut valittiin koulutusohjelmaan niiden perusteella.

Huomaa, että eri maissa suoritettuihin opintoihin saattaa liittyä erilaisia maakohtaisia ohjeita.

Sinun on osoitettava kielitaitosi sillä kielellä, jolla haluat tutkintosi suorittaa. Kaikki hyväksyt kielitaidon osoittamisen tavat ja ohjeet kielitaidon osoittavan liitteen toimittamiseen löydät omilta sivuiltaan:

Kielitaidon voi osoittaa vain niillä tavoilla, jotka Helsingin yliopisto on ohjeissaan määrittänyt!

Pas­sin tai oles­ke­lu­lu­van jäl­jen­nös

Helsingin yliopisto perii lukuvuosimaksuja maisteriopiskelijoilta, joiden opiskelukieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja jotka eivät ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalaisia. Jos valitset hakulomakkeella tutkinnonsuorituskieleksi englannin, sinulta peritään lukuvuosimaksu, ellet todista olevasi oikeutettu vapautukseen maksusta.

Lukuvuosimaksusta voidaan myöntää vapautus seuraavissa tapauksissa:

 1. Olet EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen. Toimita passin henkilötietosivun jäljennös tai henkilökortin jäljennös. Huomaa, että passin tai henkilökortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2022.
 2. Et ole EU:n, ETA:n tai Sveitsin kansalainen, mutta sinulla on oleskelulupa Suomessa. Toimita jäljennös oleskelulupakortistasi (tyyppi A tai P). Huomaa, että oleskelulupakortin on oltava voimassa, kun lukukausi alkaa 1.8.2022.

Lisätietoja lukuvuosimaksuista ja stipendeistä (englanniksi)

Lisätietoja asiakirjoista, jotka tarvitaan vapautukseen lukuvuosimaksusta (englanniksi)

Passin tai oleskeluluvan jäljennös ladataan hakulomakkeelle PDF-muodossa.

Tut­kin­to­to­dis­tuk­sen lii­te (diplo­ma supple­ment)

Tutkintotodistuksen liite (diploma supplement) on asiakirja, joka sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta. Sen toimittaminen on vapaaehtoista, jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen.

Jos olet toimittanut myös opintosuoritusotteen, voit ladata tutkintotodistuksen liitteen (diploma supplement) hakulomakkeelle PDF-Muodossa.

Huomaa, että jos haluat käyttää tutkintotodistuksen liitettä opintosuoritusotteen sijasta, tutkintotodistuksen liitteen on oltava virallisesti oikeaksi todistettu ja se on toimitettava opintosuoritusotteen lailla. 

Oh­jel­ma­koh­tai­set liit­teet

Jotkin ohjelmat edellyttävät kaikilta hakijoilta vaadittujen liitteiden lisäksi tiettyjen muiden liitteiden toimittamista. Lisätietoja ohjelmakohtaisista liitteistä on ohjelmakuvauksissa Opintopolussa.

Muistathan toimittaa vaaditut ohjelmakohtaiset liitteet kaikkiin hakemiisi ohjelmiin ja kuten ohjelman kuvauksissa Opintopolussa on määritelty.

Koulutusasiakirjoja ja niiden toimittamista koskevat vaatimukset

Jos olet suorittanut tutkintosi suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, sinun ei useimmiten tarvitse toimittaa virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä koulutusasiakirjoistasi. Lataa tällöin tavalliset valokopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi hakulomakkeelle PDF-muodossa. Varmennamme koulutustaustasi sähköisestä suoritusrekisteristä. Jos emme kykene varmentamaan koulutustaustaasi sähköisesti, tulee sinun toimittaa koulutusasiakirjoistasi virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset yleisten ohjeiden mukaisesti.

Jos kuitenkin olet suorittanut tutkintosi ennen 1.1.1995 tai olet suorittanut tutkintosi/opintosi jossain alla listatuista oppilaitoksista, tulee sinun toimittaa koulutusasiakirjoistasi virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset yleisten ohjeiden mukaisesti.

Lista oppilaitoksista, joiden opintoja emme pysty tarkastamaan sähköisestä suoritusrekisteristä:

 • Högskolan på Åland
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • LUT-yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu

Huomaa myös, että tiettyjen maiden myöntämien koulutusasiakirjojen on oltava oikeaksi todistettuja ja/tai toimitettu maakohtaisten erityisvaatimusten mukaan. Erityisvaatimuksia noudatettaessa niitä sovelletaan ensisijaisesti. Lista maakohtaisista erityisvaatimuksista.

Jos olet suorittanut tutkintosi muualla kuin Suomessa toimivassa korkeakoulussa, eikä tutkintoasi/opintojasi ole suoritettu jossain maassa, jota koskee maakohtaiset erityisvaatimukset, tulee koulutusasiakirjojesi tai niiden jäljennösten olla:

 • kyseisen oppilaitoksen oikeaksi todistamat, TAI
 • laillistetut, TAI
 • suomalaisen julkisen notaarin virallisesti oikeaksi todistamat

Huomaa, että Helsingin yliopisto ei hyväksy tavallisia valokopioita tai skannattuja jäljennöksiä.

Helsingin yliopisto hyväksyy ainoastaan virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä koulutusasiakirjoista. Maakohtaiset erityisvaatimukset menevät näiden ohjeiden edelle eli tarkasta ensin maakohtaiset erityisvaatimukset. 

Asiakirjan jäljennöksen voi virallisesti oikeaksi todistaa seuraavilla tavoilla:

 • asiakirjan myöntänyt oppilaitos (tai organisaatio, esim. Ylioppilastutkintolautakunta tai IB-organisaatio) todistaa asiakirjan jäljennöksen oikeaksi (ks. lisätietoa alla)
 • suomalainen julkinen notaari todistaa asiakirjan jäljennöksen oikeaksi
 • asiakirjan jäljennös laillistetaan.

Muut jäljennökset eivät ole virallisesti oikeiksi todistettuja jäljennöksiä. Esimerkiksi seuraavat eivät ole virallisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä:

 • tavallinen valokopio alkuperäisestä leimatusta asiakirjasta
 • skannattu kopio tai valokuva leimatusta asiakirjasta
 • kahden henkilön oikeaksi todistama jäljennös
 • muiden maiden julkisten notaarien oikeaksi todistama jäljennös, ellei notaarin jäljennöstä ole lisäksi laillistettu.

Huomioi nämä asiat virallisesti oikeaksi todistamisessa:

 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös tulee toimittaa hakijapalveluihin paperisena, ellei toisin ole erikseen ohjeistettu.
 • Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös on aina tehtävä suoraan alkuperäisestä asiakirjasta.
 • Mukana tulee olla kaikki alkuperäiseen dokumenttiin kuuluvat sivut. Jos jäljennöksessä on useita sivuja, tulee jokaisella sivulla olla oikeaksi todistavat leimat ja allekirjoitukset, ellei jäljennöstä ole liitetty yhteen siten, ettei erillisiä sivuja voi irrottaa toisistaan (esim. sinetillä). Jos jäljennöksen sivut ovat irrallisina tai irrotettavissa toisistaan, eli esim. tavallisella nitojalla kiinni nidotut, joka sivulla on oltava oikeaksi todistavan tahon leima ja allekirjoitus.

Oppilaitoksen virallisesti oikeaksi todistama jäljennös

Jotta oppilaitoksen myöntämä asiakirjan jäljennös on virallisesti oikeaksi todistettu:

 • jäljennökseen tulee lyödä oppilaitoksen virallinen leima
  • Oppilaitosten virallisissa leimoissa on yleensä oppilaitoksen nimi ja symboli.
  • Leima, jossa lukee pelkästään "jäljennöksen oikeaksi todistaa" tai "certified copy", ei ole oppilaitoksen virallinen leima.
 • jäljennöksessä tulee olla oppilaitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys sekä virkanimike.

Huomioithan, että oppilaitos ei myöskään voi virallisesti oikeaksi todistaa tutkintotodistusta, jonka on myöntänyt jokin muu organisaatio (esim. Ylioppilastutkintolautakunta tai IB-organisaatio) tai toinen oppilaitos.

Helsingin yliopisto hyväksyy vain virallisen kääntäjän tekemiä käännösiä.

Viralliseksi käännökseksi hyväksytään vain virallisen kääntäjän tai asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös.

Virallisessa käännöksessä on oltava kääntäjän leima ja allekirjoitus. Lisäksi monisivuisen käännöksen jokaisella sivulla on oltava kääntäjän leima tai allekirjoitus.

Virallisen kääntäjän tekemä käännös

Virallisen käännöksen mistä tahansa asiakirjasta saat viralliselta kääntäjältä. Suomessa virallisia kääntäjiä ovat henkilöt, joilla on lain 1231/2007 mukainen oikeus toimia auktorisoituina kääntäjinä. Opetushallituksen ylläpitämästä rekisteristä voit tarkistaa, ketkä Suomessa ovat virallisia kääntäjiä. Jos et ole Suomessa, voit hankkia virallisen käännöksen myös oleskelumaassasi viralliselta kääntäjältä.

Asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemä käännös

Hyväksymme asiakirjan myöntäneen oppilaitoksen tekemän käännöksen. Jos oppilaitos myöntää asiakirjan suoraan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, erillistä käännöstä ei tarvita.

Jos et saa koulutusasiakirjojesi virallisesti oikeaksi todistettuja kopioita asiakirjat myöntäneestä oppilaitoksesta, voit toimittaa koulutusasiakirjojen laillistetut kopiot.

Laillistaminen voi tapahtua kahdella eri tavalla sen mukaan, sijaitseeko asiakirjat myöntänyt oppilaitos maassa, joka on sopimuspuoli vuonna 1961 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa. Haagin yleissopimuksen ratifioineissa maissa myönnetyt asiakirjat laillistetaan apostille-todistuksella (leima tai paperitodistus). Muissa maissa myönnetyt asiakirjat laillistetaan kaksivaiheisessa menettelyssä: ensin kyseisen maan ulkoministeriössä ja sen jälkeen samassa maassa sijaitsevassa toimivaltaisessa Suomen suurlähetystössä tai konsulaatissa.

Apostille

Apostille-todistus (leima tai paperitodistus) tarvitaan, jos viranomaiset ovat myöntäneet asiakirjan maassa, joka ei ole ratifioinut vuoden 1961 Haagin yleissopimusta. Tietoja Haagin yleissopimuksesta ja englanninkielinen luettelo sopimuspuolista on täällä:

Sivulla on myös tietoa apostille-todistuksia eri maissa myöntävistä viranomaisista.

Apostille-todistuksen on oltava kiinteästi ja selkeästi liitetty kaikkiin asiakirjoihin, joiden virallisuuden se todistaa.

Laillistaminen

Jos asiakirja myönnetään maassa, joka ei ole Haagin yleissopimuksen sopimuspuoli, asiakirjan laillistaa sen myöntävän maan ulkoministeriö, minkä jälkeen samassa maassa sijaitseva toimivaltainen Suomen suurlähetystö tai konsulaatti laillistaa asiakirjan ja todistaa, että kyseisellä ulkoministeriön virkailijalla on laillistamiseen tarvittava toimivalta.

Paperisten asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin

Kuriiripalvelut ovat usein nopein ja varmin tapa saada paperiset asiakirjat toimitettua hakijapalveluihin.

Jos lähetät asiakirjoja kuriiripalvelulla (UPS, DHL, FedEx yms.), merkitse osoitteeksi

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
Unioninkatu 40
00170  HELSINKI

Älä lähetä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja kuriiripalvelulla mihinkään muuhun osoitteeseen kuin yllä mainittuun osoitteeseen.

Jos kuriiripalvelu pyytää puhelinnumeroa, voit antaa numeron (+358)29 41911.

Liitteiden saapumisesta hakijapalveluihin ei lähetetä sinulle erikseen viestiä. Useimmiten kuriiripalvelut lähettävät asiakkaalle viestin kun lähetys on toimitettu onnistuneesti. 

Ensimmäisen viestin liittestäsi saat hakijapalveluilta sitten, kun liitteesi ovat käsitelty. Liitteet käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

 

Jos lähetät asiakirjoja tavallisella postilla, merkitse osoitteeksi

Hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Älä lähetä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja postitse mihinkään muuhun osoitteeseen kuin yllä mainittuun osoitteeseen.

Voit jättää liitteesi postilaatikkoon, joka sijaitsee osoitteessa Unioninkatu 40 C, Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa. Postilaatikolle on pääsy kaikkina aikoina, mutta huomaathan, että liitteet on jätettävä postilaatikkoon ennen klo 15.00, jotta ne katsotaan saman päivän aikana saapuneiksi. Jos toimitat liitteet klo 15.00 jälkeen, liitteiden katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

Älä jätä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille äläkä mihinkään muuhun postilaatikkoon kuin yllä mainittuun postilaatikkoon.

Sähköisten asiakirjojen toimittaminen

Voit toimittaa koulutusasiakirjasi sähköisesti varmennettujen kansainvälisten opintosuoritusotepalveluiden kautta. Toimittaessasi sähköisiä koulutusasiakirjojasi tällaisen palvelun kautta, osoita asiakirja Helsingin yliopistolle ja käytä yhteystietona sähköpostiosoitetta maisteriliitteet@helsinki.fi. Lisätietoja palveluiden käyttämisestä on kunkin palveluntarjoajan omissa ohjeissa.

Jos koulutusasiakirjojasi koskee maakohtainen erityisvaatimus, jonka mukaan asiakirjasi on toimitettava sinetöidyssä kirjekuoressa, huomaathan että myös tässä mainittu sähköinen opintosuoritusotepalvelu on hyväksytty toimitustapa.

Hyväksytyt palvelut:

Jos oppilaitoksesi käyttää palvelua, jota ei ole mainittu yllä olevassa luettelossa, ota meihin yhteyttä, niin selvitämme, voimmeko hyväksyä asiakirjasi kyseisen palvelun kautta. Huomaa, että Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden tehdä lopullinen päätös palvelun hyväksymisestä.

Op­pi­lai­tok­sen oma var­men­nus­pal­ve­lu

Hyväksymme sähköisiä koulutusasiakirjoja, jotka voidaan varmentaa asiakirjat myöntäneen oppilaitoksen omassa varmennuspalvelussa, seuraavilla ehdoilla:

 • Varmennuspalvelu sijaitsee oppilaitoksen omilla verkkosivuilla TAI oppilaitoksen omilta verkkosivuilta on linkki ulkopuoliseen varmennuspalveluun.
 • Koko asiakirjan on oltava varmennettavissa palvelun avulla, ts. palvelun näyttämän sisällön on oltava täsmälleen sama kuin toimittamasi asiakirjan.
  • Jos palvelu varmentaa vain osia asiakirjasta, emme hyväksy asiakirjaa virallisesti oikeaksi todistetuksi. Toimita sen sijaan virallisesti oikeaksi todistettu paperiversio kyseisestä asiakirjasta.

Huomaa seuraavat rajoitukset:

 • Oppilaitoksen sähköpostiosoitetta ei hyväksytä sähköiseksi varmennuspalveluksi.
 • Oppilaitoksen lähettämiä tavallisia skannattuja koulutusasiakirjoja ei hyväksytä, jos asiakirjaa ei voida varmentaa sähköisen varmennuspalvelun avulla.
 • Varmennuspalveluita, jotka edellyttävät vastaanottajan maksavan varmennuksesta, ei hyväksytä.

Huomaa, ettemme takaa hyväksyvämme muita kuin englannin-, suomen- ja ruotsinkielisiä varmennuspalveluita. Jos palvelun varmentama sähköinen asiakirja ei ole saatavilla englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi, sinun on toimitettava myös alkuperäisen asiakirjan auktorisoitu käännös.

Lataa nämä liitteet PDF-tiedostoina hakujärjestelmään. Sähköpostitse lähetettyjä liitteitä ei hyväksytä.

Tee kustakin asiakirjasta erillinen tiedosto, ts. älä yhdistä useita asiakirjoja yhteen tiedostoon. Jos asiakirjassa on useita sivuja, toimita koko asiakirja yhtenä tiedostona ja varmista, että tiedosto sisältää asiakirjan kaikki sivut.

Helsingin yliopisto pidättää itsellään oikeuden arvioida jokainen sähköinen asiakirja ja varmennuspalvelu tapauskohtaisesti. Jos emme pysty varmentamaan vaadittuja tietoja, sinun on toimitettava asiakirja virallisesti oikeaksi todistettuna paperiversiona yleisohjeiden mukaisesti.

Passin tai oleskelulupakortin jäljennösten ja vapaaehtoisen tutkintotodistusliitteen ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Nämä liitteet voidaan ladata hakemusjärjestelmään. Lataa liitteet hakemusjärjestelmään PDF-tiedostoina

Ohjelmakohtaiset liitteet, kuten kurssikuvaukset tai työtodistukset on toimitettava ohjelmakuvauksessa Opintopolussa ja hakulomakkeella annettujen ohjeiden mukaan sekä niiden ohjeiden mukaan, jotka saat vahvistussähköpostiviestissä lähetettyäsi sähköisen hakulomakkeen.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesta tai hakemuksen liitteistä etkä löydä vastauksia verkkosivuiltamme, voit ottaa yhteyttä hakemusten käsittelypalveluun sähköpostitse. Palvelemme myös puhelimitse ja chatin välityksellä 7.12.2021-31.1.2022.

Pu­he­lin­nu­me­ro

Voit soittaa meille: 02941 21234
Puhelinpalvelumme on auki tiistaisin ja torstaisin klo 12–14

Puhelinpalvelumme on kiinni 27.1.

Chat

Tavoitat meidät myös chatissa. Chat-palvelumme on auki tällä sivulla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12-14

Seuraavina päivinä chat-palvelumme on auki klo 12-15:

 • Keskiviikko 5.1.
 • Keskiviikko 12.1.
 • Keskiviikko 26.1.

Säh­kö­pos­tio­soi­te

Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen maisteriliitteet@helsinki.fi. Jos olet jo jättänyt hakemuksesi, mainitse viestissä hakemusnumerosi.

Poikkeavat aukiolot

Neuvontamme on suljettu jouluaattona 24.12. sekä loppiaisena 6.1.

Ylei­nen ha­ku­neu­von­ta

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä hakemisesta tai opiskelemisesta Helsingin yliopistossa, ota yhteyttä hakuneuvontaan.