Tutkimuksen painoalat

Oikeustieteellinen tutkimus luo ja ylläpitää oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja oikeusvaltiota. Painoalojen mukaista tutkimusta pyritään tekemään monitieteisesti yksikkörajat ylittäen ja myös uusia menetelmiä kehittäen ja soveltaen.

Tutkimuksen painoalat ovat:

  • Rajat ylittävä ja globalisoituva oikeus (Law across boundaries and globalising law)
  • Oikeuden pohjoismaiset piirteet ja eurooppalaiset yhteydet (Nordic characteristics and European connections of law)

Oikeusjärjestystä ja siihen kohdistuvia haasteita hahmotetaan rajat ylittävänä vuorovaikutuksellisena kokonaisuutena, jossa kansallinen oikeusjärjestys asettuu osaksi Pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa. 

  • Oikeus, turvallisuus, hyvinvointi ja yksityisyys (Law, security, welfare and privacy)
  • Teknologian kehityksen ja digitalisaation herättämät oikeudelliset kysymykset (Legal issues concerning technologial development and digitalisation)
  • Oikeus ja ympäristöllinen, sosiaalinen sekä taloudellinen kestävyys (Law and ecological, social and economical sustainability)
  • Markkinoiden ja yritystoiminnan oikeudellinen perusta ja sääntely (Legal basis and regulation of markets and business)

Oikeustutkimus toimii yhteiskunnallisen suunnittelun ja muotoilun välineenä vastaten yhteiskunnan, elinympäristön ja markkinoiden haasteisiin, jotka liittyvät erilaisiin yhteiskunnan trendeihin sekä paikallisiin ja globaaleihin muutoksiin.

Tutkimushenkilöstö