Oikeustieteellinen tutkimus tunnistaa, että oikeustiede liittyy kiistattomasti poliittiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja oikeudelliseen valtaan. Lainopillinen tutkimus on kasvavassa määrin ongelmalähtöistä tutkimusta, jota tehdään perinteisten oikeustieteellisten alojen rajojen yli. Lain kriittinen analyysi kokee lain, oikeudellisten normien, päättelyn, käytäntöjen ja instituutioiden olevan osa normatiivista ja sosiaalista todellisuutta.

Tutkimuksen nykyvahvuudet koostuvat 1) kansainvälisestä ja eurooppaoikeudesta 2) yhä enenevästä yhdistelmästä dogmaattisia, vertailevia, empiirisiä, teoreettisia ja historiallisia oikeustieteen opinnoista 3) ongelmalähtöisestä tutkimuksesta, jota tekevät sekä perinteiset oikeudenalat että tieteenalat 4) oikeuden kriittisen analyysin panoksesta ideoiden välittämiseen, vastavuoroiseen oppimiseen sekä yleiseen inhimilliseen elinolosuhteiden kehittämiseen 5) oikeustieteen tutkimuksen laajasta kansainvälisestä yhteistyöverkostosta.

Nykyiset oikeustieteellisen tiedekunnan tutkimuksen painoalat ovat:

1) Oikeuden teoreettiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perusteet

Kuten aikaisemmin. Sisältää useita oikeudenaloja ja lähestymistapoja sekä viittaa muun muassa yleisten oppien vahvaan asemaan mutta myös oikeuden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden huomioonottamiseen.

2) Oikeus eurooppalaisessa ja globaalissa toimintaympäristössä

Globaali ulottuvuus on otettu eurooppalaisen näkökulman rinnalle. Sisältää useita oikeudenaloja ja lähestymistapoja sekä viittaa laaja-alaisen Eurooppaa koskevan tutkimuksen lisäksi muun muassa globaalin vastuun kysymyksiin ja Kiinaa koskevan tutkimusyhteistyön merkitykseen.

3) Oikeusturva, hyvinvointi ja oikeusvaltio

Sisältää useita oikeudenaloja ja lähestymistapoja sekä viittaa perus- ja ihmisoikeuksia koskevaan tutkimukseen mutta myös muuhun laillisuutta (ml. rule of law), yksilön oikeuksia sekä turvallisuutta koskevaan tutkimukseen niin yksityis- kuin julkisoikeuden alalla.

4) Talous, varallisuussuhteet ja oikeudenmukaisuus

Sisältää useita oikeudenaloja ja lähestymistapoja sekä viittaa muun muassa talouden ja oikeuden vuorovaikutusta samoin kuin varallisuussuhteiden systematiikkaa ja aineellista oikeudenmukaisuutta kokevaan tutkimukseen.

5) Ihminen, ympäristö, teknologia ja oikeus

Sisältää useita oikeudenaloja ja lähestymistapoja sekä viittaa etenkin teknologisen kehityksen synnyttämien oikeudellisten ongelmien tutkimukseen muun muassa ilmastonmuutosta ja luonnonvaroja, terveydenhoitoa ja lääketiedettä samoin kuin viestintää ja tekijänoikeuksia koskien.