Opiskelu ja opiskelijaelämä oikeustieteellisessä

Millaista opiskelu oikiksessa on?
Millaista opiskelu oikiksessa on?

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelu painottuu ensimmäisen kolmen vuoden eli oikeusnotaarin tutkinnon ajan kontaktiopetukseen ja pienryhmätehtäviin. Opinnoissa harjoitellaan esiintymistä ja omien töiden esittämistä sekä palautteen saamista että sen antamista toisten töistä. Jo ensimmäisenä vuonna harjoitellaan myös tieteellisen tutkielman kirjoittamista. Oppimista arvioidaan kirjallisuuteen pohjautuvilla tenteillä sekä itsenäisesti tai ryhmässä tehtävillä kirjallisilla töillä, kuten esseillä tai oppimispäiväkirjoilla.

Seuraavina kahtena vuonna maisteritutkinnossa tehdään valinnaisia opintoja sekä tutkielmaopinnot projektimuotoisesti. Erityisesti maisteritasolla sinulla on mahdollisuus räätälöidä tutkintosi sisältö omannäköiseksesi. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opintojesi suunnitteluun opiskelijapalveluista ja opettajilta.

Oikeustieteen opiskelu on monipuolista, ei vain luennoilla istumista ja oikeuskirjallisuuden lukemista. Opiskelijat osallistuvat opintojen alusta lähtien pienryhmätyöskentelyyn ja ratkovat oikeustapausharjoituksia yhdessä. Samalla harjoitellaan keskeisiä työelämätaitoja alan parhaiden opettajien johdolla. Oikeustieteilijöille keskeiset ajattelun ja kirjoittamisen taidot karttuvat opintojen aikana.

Opintoihin oikeustieteellisessä liittyy monia opintojaksoja, joilla pääset soveltamaan oppimaasi käytännössä, harjoittelemaan ammatillista yhteistyötä ja verkostoitumaan. Työharjoittelun lisäksi voit osallistua vaikkapa Legal Tech Lab -toimintaan.

Oikeustieteellinen tiedekunta on kansainvälinen tiedeyhteisö ja opiskeluympäristö. Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista ja kokemusta monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta. On lukuisia tapoja saada erilaista näkökulmaa oikeustieteen opiskeluun ja erilaisia eväitä juristiksi kasvamiseen. Sen lisäksi, että tiedekunnassa voi opiskella englanninkielisessä maisteriohjelmassa, noin puolet tiedekunnan opiskelijoista lähtee opiskelemaan tai harjoittelemaan ulkomaille. Kansainvälistä osaamista voi hankkia muillakin tavoin opintojen aikana. Lähde siis opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomaille, ryhdy tuutoriksi tiedekunnan uusille ulkomaalaisille tutkinto- tai vaihto-opiskelijoille, osallistu englanninkieliseen opetukseen kansainvälisen maisteriohjelman kursseilla ja opiskele monikulttuurisessa ympäristössä, hae tiedekunnan kansainvälisiin oikeustapauskilpailujoukkueisiin, hyödynnä Kielikeskuksen tarjoamat mahdollisuudet opiskella kieliä natiivien kanssa tai, osallistu opiskelijajärjestöjen kansainväliseen toimintaan.

Opetusalat

Oikeusnotaarin alemmassa korkeakoulututkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä korkeakoulututkinnossa suoritetaan opintojaksoja eri oikeudenaloilta. Tiedekunnassa opetettavat pakolliset oikeudenalat on jaettu kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Opetus järjestetään niin, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oikeudenalat muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan kokonaisuuden sisällöllisesti ja menetelmällisesti.

Temaattiset kokonaisuudet ovat

  • julkisoikeus
  • yksityisoikeus I
  • yksityisoikeus II
  • rikos, prosessi, hallinto, ympäristö
  • talous, yhteiskunta ja oikeus
  • oikeuden yleistieteet.

Julkisoikeuden temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan neljää, toisiinsa lomittuvaa oikeudenalaa: valtiosääntöoikeutta, julkista eurooppaoikeutta, yleistä hallinto-oikeutta sekä kansainvälistä oikeutta.
Vastuuopettaja Ida Koivisto

Yksityisoikeus I -temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan aineopinnoissa viittä, toisiinsa kytkeytyvää oikeudenalaa: sopimusoikeutta, yleistä velvoiteoikeutta, esineoikeutta, perhe- ja jäämistöoikeutta sekä insolvenssioikeutta. Yksityisoikeus II -temaattisessa kokonaisuudessa jatketaan yksityisoikeudellisten oikeudenalojen opiskelua.
Yksityisoikeus I: vastuuopettaja Olli Norros
Yksityisoikeus II: vastuuopettaja Suvi Sankari

Rikos, prosessi, hallinto, ympäristö -temaattisessa kokonaisuudessa opiskellaan neljää, toisiinsa liittyvää oikeudenalaa: rikosoikeutta, prosessioikeutta, hallintomenettely- ja hallintoprosessioikeutta sekä ympäristöoikeutta.
Vastuuopettaja Sakari Melander

Talous, yhteiskunta, oikeus -temaattisessa kokonaisuudessa käsitellään talouden, yrittäjyyden ja etiikan yhteyttä oikeuteen sekä yhtiö-, arvopaperimarkkina- ja tilinpäätösoikeutta ja vero-oikeutta. 
Vastuuopettaja Marjaana Helminen

Oikeuden yleistieteiden temaattinen kokonaisuus antaa kuvan Euroopan oikeushistorian suurista linjoista ja oikeudellisesta muutoksesta yhteiskunnallisessa kontekstissaan.
Vastuuopettaja Visa Kurki

Vastaanottoajat

Opettajien vastaanottoajat ja -paikat löytyvät koulutusohjelmittain Opiskelijan ohjeet -sivustolta.

Opiskelijaelämä

Opiskelijaelämään kuuluu paljon muutakin kuin opiskelua. Tutustu opiskelijajärjestöjen toimintaan ja tule mukaan!