Opetus oikeustieteellisessä

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on Suomen suurin oikeustieteen alan koulutusyksikkö. Tiedekunnan koulutusohjelmissa opettavat professorit ja muut opettajat ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita.
Millaista opetus on tiedekunnassa?

Tiedekunnassa toimii kaksi yksikköä, joista toinen Helsingissä ja toinen Vaasassa. Helsingissä on mahdollista suorittaa tutkinto oikeusnotaarin koulutusohjelmassa (alempi korkeakoulututkinto), oikeustieteen maisteriohjelmassa tai kansainvälisessä maisteriohjelmassa Global Governance Law.

Vaasassa on mahdollista suorittaa ON- ja OTM-tutkinnot. Opetussuunnitelma on sama molemmissa yksiköissä, Helsingissä ja Vaasassa.

Tiedekunta tarjoaa opetusta kahdella kielellä sekä ON- että OTM-tutkinnoissa (Helsingissä ja Vaasassa). Erityinen piirre tiedekunnalle on myös se, että opiskelijat voivat suorittaa ON-tutkinnon kaksikielisenä (suomi, ruotsi). Tällöin vähintään 1/3 opinnoista on suoritettu suomeksi, 1/3 ruotsiksi, 1/3 jommalla kummalla kielellä tai osittain englanniksi. Kaksikielinen tutkinto on työelämän näkökulmasta erittäin relevantti. Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Kaksikielinen tutkinto – valttikortti työmarkkinoilla -sivulta sekä Opiskelijan ohjeista

Tiedekunnassa opetettavat pakolliset oikeudenalat on jaettu kuuteen temaattiseen kokonaisuuteen. Opetus järjestetään niin, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oikeudenalat muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan kokonaisuuden sisällöllisesti ja menetelmällisesti.

Tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoitaan vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Siksi opetuksessa korostuvat oikeudellisten ongelmien hahmottamiseen ja ratkaisemiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen, monipuolinen argumentaatio ja vuorovaikutustaidot.

Tiedekunnassa annettava opetus sisältää myös vahvan kansainvälisen ulottuvuuden. Englanniksi on tarjolla runsaasti opetusta.

Global Governance Law -maisteriohjelma hyödyntää tiedekunnassa olevaa erittäin vahvaa julkisen eurooppaoikeuden ja kansainvälisen oikeuden sekä oikeuden yleistieteiden osaamista. Sisällöllisesti vastaavaa koulutusohjelmaa ei ole muualla tarjolla.

Tiedekunta on hyvin suosittu hakukohde vaihto-opiskelijoille.

Laaja-alainen ja tutkimusperustainen opetus

Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kaikilla keskeisillä oikeudenaloilla ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien opintojen loppuun asti. Opetuksen laaja-alaisuus palvelee erityisesti ON- ja OTM-tutkintojen työelämärelevanssia, sillä tällä luodaan perusta toiminnalle kaikenlaisissa juristiammateissa. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollista saada syvällistä ohjausta esimerkiksi valitsemastaan syventävien opintojen tutkielman aiheesta, sillä opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenet ovat oman alansa arvostettuja tutkijoita.

Kaikki tiedekunnassa annettava opetus on tutkimusperustaista. Henkilökunnan osaaminen kattaa laajasti, monipuolisesti ja syvällisesti oikeusjärjestyksen eri osa-alueet, eikä rajoitu vain yksittäisiin painopistealoihin.

Opettajien akatemian jäsenet oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. Lue lisää Opettajien akatemiasta.

Opiskelu- ja opetusympäristö

Oikeustieteellinen tiedekunta sijaitsee Porthaniassa, aivan keskustakampuksen keskellä. Porthania on modernilla opetusteknologialla varustettu ja arkkitehtuuriltaan valoisa ja tyylikäs rakennus. Nurkan takana sijaitsevat opiskelijakirjasto Kaisa ja oppimiskeskus Aleksandria, joissa opiskelijoille on tarjolla uudenaikaisia opiskelutiloja. Helsingin yliopiston kirjaston palvelut ovat myös helposti saatavilla (esim. tietokannat, verkkolehdet ja oppikirjat). 

Tiedekunnassa hyödynnetään digitaalisia ohjaus- ja oppimisympäristöjä (esimerkiksi Moodle, Zoom). Osittain hyödynnetään myös etukäteen kuvattuja opetusvideoita, joita henkilökunta voi kuvata tiedekunnan omassa studiossa. Vuonna 2021 tiedekunnassa avattiin ensimmäinen kaikille avoin MOOC-kurssi (rikosoikeuden MOOC), joka on myös osa ON-koulutusohjelman pakollisia aineopintoja. Keskeistä opinnoissa on kuitenkin opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus kontaktiopetuksessa.

Tiedekunnan sijainti ja sen kuuluminen osaksi monitieteistä Helsingin yliopistoa mahdollistaa tiedekunnan laajat ja luontevat kontaktit julkisen sektorin, valtioelinten ja elinkeinoelämän samoin kuin oikeudenhoidon käytännön toimijoihin. Lisäksi tiedekunnalla on sijaintinsa vuoksi läheiset ja luontevat yhteydet myös muualle kuin juristikuntaan rajoittuviin käytännön toimijoihin. Laajat kontaktit mahdollistavat tiedekunnan tutkimus- ja opetustoiminnan monitieteisyyden ja -alaisuuden.

Oikeustieteellisellä tiedekunnalla on myös aktiiviset ja tiiviit kansainväliset yhteistyöverkostot, muun muassa League of European Research Universities -verkoston (Euroopan tutkimusyliopistojen liitto, LERU) ja Una Europa -yliopistojen puitteissa.

Tiedekunnassa on useita kansainvälisiä tutkimushankkeita, joissa työskentelee kansainvälistä henkilökuntaa.

Opetuksen kehittäminen ja laadun varmistus

Oikeustieteellinen tiedekunta kehittää jatkuvasti opetustaan pedagogisen tutkimuksen, toimintaympäristön muutoksen, työelämän tarpeiden ja saadun palautteen perusteella. Tiedekunnan opetustarjonta muodostaa harkitun ja johdonmukaisen kokonaisuuden.

Opiskelijapalautetta kerätään niin opintojaksoilta kuin laajemmista kokonaisuuksista. Opiskelijat vastaavat myös opintojen eri vaiheessa HowULearn-kyselyyn, joka antaa tiedekunnalle tietoa opinnoista ja samalla opiskelijan on mahdollista saada palautetta esimerkiksi omista opiskelutaidoistaan.

Opiskelijat osallistuvat kaikkeen tiedekunnan päätöksentekoon ja sen valmisteluun esimerkiksi koulutusohjelmien johtoryhmien ja tiedekuntaneuvoston jäseninä.

Tiedekunnalla on aktiivisista, keskeisissä juristitehtävissä työskentelevistä alumneista muodostuva neuvottelukunta, jossa säännöllisesti keskustellaan tiedekunnassa annettavasta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Neuvottelukunta on korostanut, että opetuksen laaja-alaisuus ja tutkimusperustaisuus ovat keskeisimmässä asemassa juristikoulutuksen osaamislähtöisyyden toteuttamisessa ja tiedekunnan opetustarjontaa on kehitetty tämän mukaisesti.