Oikeustieteen erilliset opinnot

Henkilö, joka ei ole Helsingin yliopistossa kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana, voi saada määräaikaisen oikeuden suorittaa opintoja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tällaisia opintoja kutsutaan erillisiksi opinnoiksi. Mikäli olet kiinnostunut hakemisesta, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja toimita hakemus tarvittavine liitteineen hakuajan puitteissa. Seuraava haku järjestetään 1.–15.4.2024 klo 15.00 asti.

Suoritusoikeutta voi hakea:

 1. henkilö, joka on saanut 1.1.2016 alkaen Opetushallitukselta (ehdollisen) päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviin tehtäviin
 2. korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja pätevöitymiseksi
 3. ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi
 4. avoimen yliopiston opiskelija, jos haettuja opintoja ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa hakuaikaa seuraavana lukukautena

Erillisten opintojen oikeutta hakeva ei saa olla kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana Helsingin yliopistossa hakuajan päättyessä.

Erillisten opintojen oikeus myönnetään oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien voimassa olevien opetussuunnitelmien mukaisiin opintoihin.

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää enintään neljään opintojaksoon. Opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella hakeville suoritusoikeuksia voidaan kuitenkin myöntää yli neljään opintojaksoon.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan yksittäisiä opintojaksoja oikeustieteellisessä, tutustu oikeustieteellisen tiedekunnan opetustarjontaan Opiskelijan ohjeissa tai Opiskelu-palvelussa.

OPH:n päätöksen mukaisten opintojaksojen vastaavuudet oikeusnotaarin tutkintorakenteessa (pdf)

Tarkat tiedot opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista löytyvät Opiskelijan ohjeista. Valitse oikea koulutusohjelma (oikeusnotaari tai oikeustieteen maisteri). Kirjoita sen jälkeen hakukenttään esimerkiksi "opintotarjonta" tai siirry muuten artikkeliin "mistä löydän opintotarjonnan". Valittuasi koulutusohjelman pääset näkemään tutkintorakenteen artikkelin lopusta koulutusohjelmalle suunnatuista ohjeista. Huom. Opiskelijan ohjeiden opinto-oppaita voi selata ilman sisäänkirjautumista!

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä tiedekunnan koulutusohjelmiin kuuluviin yleis-, kieli- ja perusopintoihin eikä käytännön taitojen opintoihin. Suoritusoikeutta ei myönnetä syventäviin opintoihin tai oikeustapauskilpailuihin.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, joita on hakuaikaa seuraavana lukukautena tarjolla avoimessa yliopistossa. Mikäli opintojakso on tarjolla avoimessa yliopistossa vain suomeksi, voidaan suomea taitamattomalle hakijalle myöntää oikeus suorittaa opintojakso ruotsiksi.

Opintojen suorittaminen saattaa edellyttää esitietoja tai -taitoja. Mahdollisten esitietojen/-taitojen riittävyyttä arvioidaan hakijan aikaisempien opintojen perusteella. Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset on määritelty koulutusohjelmien opetussuunnitelmassa (edeltävät opinnot). Perusopintojen suorittaminen ei lähtökohtaisesti edellytä edeltäviä opintoja.

Erillisten opintojen oikeus voidaan myöntää yksittäiseen opintojaksoon, jos sen suorittaminen ei vaadi edeltäviä opintoja tai hakija on suorittanut vaaditut opinnot tai hän voi osoittaa saavansa vaaditut opinnot valmiiksi viimeistään 31.8.2024 tai hän hakee samassa haussa oikeutta suorittaa vaaditut opinnot.

Hakijalla tulee olla riittävä kielitaito opintojen suorittamiseen. Oikeustieteellisen tiedekunnan perus- ja aineopintojen suorituskieli on lähtökohtaisesti suomi tai ruotsi. Hakijalla tulee olla rehtorin päätöksen HY/5343/00.00.06.00/2021 liite 2 (pdf) mukainen kielitaitotaso jommassakummassa kielestä. Tyypillistä on, että hakijalla on suoritettuna korkeakoulututkinto suomeksi tai ruotsiksi, jolloin vaaditun kielen osaamisen voi osoittaa tutkintotodistuksella.

Mikäli jonkin opintojakson opetus järjestetään vain englanninkielisenä, voi hakija osoittaa tarvittavan kielitaidon englannin kielessä.

Mikäli hakija osoittaa kielitaitonsa erillisellä kielitaitotodistuksella, tulee todistus toimittaa Porthanian opiskelijapalveluihin hakuvuonna 31.8. mennessä.

 

Opetus- ja opiskelijapalveluiden kehitysjohtaja vahvistaa hakuajat vuosittain. Seuraava haku järjestetään 1.–15.4.2024 klo 15.00 asti.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa suoritusoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella:

Jos haet erillistä opinto-oikeutta Opetushallituksen ehdollisen rinnastuspäätöksen perustella, katsomme puolestasi, mitä opintojaksoja sinun tulee rinnastuspäätöksen perusteella suorittaa ja haemme niille opintojaksoille suoritusoikeutta. Sinun ei tarvitse kirjata näitä opintojaksoja hakulomakkeeseen.

Jos ehdolliseen rinnastuspäätökseesi sisältyy valinnaisia opintoja, kirjaa haettavat opintojaksot hakulomakkeen kohtaan "muut haettavat opintojaksot, jotka eivät ilmene Opetushallituksen päätöksestä".

Jos haet erillistä opinto-oikeutta hakuperusteena tutkinnon täydentäminen, ammattipätevyys, avoimen yliopiston opiskelijat, lisäajan hakeminen tai muu, ole hyvä ja kirjaa hakemukseen ne opintojaksot, joihin haet suoritusoikeutta.

Liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisen hakemuslomakkeen liitteenä pdf-muodossa. Katso tarvittavat liitteet kohdasta ”Hakemuksen liitteet”.

Hakemus ei saa sisältää ehdollisuutta. Hakijan on toimitettava luotettava kirjallinen selvitys seikoista, joihin hän hakemuksessaan vetoaa.

Opinto-oikeushakemuksen muuttaminen hakuajan päättymisen jälkeen ei ole mahdollista.

Ha­ke­muk­sen liit­teet

 • Henkilö, joka on saanut 1.1.2016 alkaen Opetushallitukselta (ehdollisen) päätöksen ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttäviin tehtäviin
  • Hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteeksi jäljennös Opetushallituksen antamasta
   ehdollisesta päätöksestä tutkintojen rinnastamisesta, tutkintotodistuksesta ja
   opintosuoritusotteesta tai vastaavasta sekä tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta
 • Korkeakoulu- tai toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö tutkintonsa täydennykseksi ja
  pätevöitymiseksi hakemukseen liitettävä jäljennös tutkintotodistuksesta sekä selvitys erillisten opintojen
  • Tavoitteesta ja tarkoituksesta sekä tarvittaessa erillinen todistus kielitaidosta
 • Ammattitehtävissä toimiva henkilö ammattipätevyyden lisäämiseksi
  • Hakijan on mainittava koulutustaustastaan ja nykyisestä työtehtävästään
  • Lisäksi hakemukseen liitettävä työnantajan todistus tai vastaava perusteltu selvitys
   opintojen liittymisestä ammattipätevyyden lisäämiseen sekä erillinen todistus kielitaidosta
 • Avoimen yliopiston opiskelija, jos haettuja opintoja ei ole tarjolla avoimessa yliopistossa hakuaikaa seuraavana lukukautena
  • Selvitys hakuajan päättymiseen mennessä Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa
   suoritetuista opinnoista (vähintään 30 op, joihin ei lueta ON- tai OTM-tutkintojen
   tutkintorakenteeseen kuuluvia kieliopintoja, digitaitoja ja johdatus oikeustieteeseen
   -opintojaksoa; muissa yliopistoissa suoritettuja oikeustieteen opintoja ei huomioida)
  • Selvitys opintojen tavoitteesta ja tarkoituksesta sekä tarvittaessa erillinen todistus
   kielitaidosta
 • Lisäaikaa hakevien tai aiemmin erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneiden hakijoiden tulee
  liittää hakemukseen aiempaa erillisten opintojen suoritusoikeuttaan koskeva dekaanin päätös.

Hakija voi liittää hakemukseen myös muita asiakirjoja, joiden katsoo puoltavan hakemustaan.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden myöntämisestä päättää dekaani koulutusohjelmaa tai opintojakson vastuuhenkilöä kuultuaan.

Yleiset hakuehdot täyttävät hakemukset lähetetään lausuntoa varten koulutusohjelmaan tai opintosuuntaan. Koulutusohjelma tai opintojakson vastuuhenkilö tarkistaa, onko hakijalla riittävät esitiedot tullakseen hyväksytyksi.

Suoritusoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon opetusresurssit ja hakijan esittämät perustelut ja esitiedot ja -taidot, mukaan lukien edeltävät opinnot.

Koulutusohjelman tai temaattisen kokonaisuuden opetusresurssit vaikuttavat siihen, voidaanko kaikki hyväksyttävissä olevat hakijat hyväksyä. Tilanteessa, jossa kaikkia hyväksyttävissä olevia hakijoita ei voida opetusresurssien vuoksi hyväksyä, koulutusohjelma tai opintosuunta tarkastelee kokonaisuus- tai opintojaksokohtaisesti, monenko hakijan hyväksymistä puolletaan.

Jos kaikkia kokonaisuuteen tai opintojaksolle hakeneita ei voida hyväksyä, suositaan ensisijaisesti niitä, jotka hakevat opetushallituksen rinnastuspäätöksen perusteella.

Suoritusoikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan alkaen hakuaikaa seuraavasta lukukaudesta. Suoritusoikeus merkitään opiskelijarekisteriin sen voimassaoloajaksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneen on opinto-oikeuden kirjaamisen jälkeen ilmoittauduttava opintojaksolle ilmoittautumisaikojen puitteissa.

Hakijalle voidaan myöntää myös vain osa hänen hakemistaan opinnoista.

Oikeus voidaan myöntää ehdollisena. Edellytyksenä voi olla esimerkiksi maksukuitin toimittaminen tai edeltävien opintojen suorittamisen osoittaminen.

Henkilöille, jotka hakevat erillisten opintojen suoritusoikeutta täydentävien opintojen suorittamiseksi tutkintojen rinnastamispäätöksen perusteella, voidaan myöntää suoritusoikeus Opetushallituksen ehdollisen päätöksen perusteella.

Mikäli erillisten opintojen suoritusoikeus on myönnetty opintojaksolle, jonka osallistujamäärä on rajattu, ja ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille mahtuu, on tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoilla etusija kurssille osallistumisessa.

Erillisten opintojen suoritusoikeutta voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Lisäaikaa haetaan erillisten opintojen suoritusoikeuden päättymistä edeltävänä hakuaikana. Lisäajan päätyttyä voi hakea uutta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Uusi suoritusoikeus on maksullinen.

Päätöksistä tiedotetaan hakijoille sähköpostitse. Mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuajan päätyttyä, ilmoita siitä Porthanian opiskelijapalveluihin.

Erillisten opintojen suoritusoikeus on maksullinen. Rehtorin päätöksen mukaisesti erillisten opintojen maksu on 15 €/opintopiste. Erillisten opintojen suoritusoikeuksien maksuja ei palauteta, vaikka opintojakso jäisi suorittamatta.

Erillisten opintojen oikeuteen liittyvän maksukuitti tulee toimittaa Porthanian opetus- ja opiskelijapalveluihin viimeistään 31.8. (syyslukukaudella oleva opetus) tai 30.11. (kevätlukukaudella oleva opetus) jotta opinto-oikeus ehditään kirjata opintorekisteriin.

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saanut ei ole yliopistossa kirjoilla päätoimisena opiskelijana. Hänellä ei ole samoja etuja kuin kirjoissa olevilla opiskelijoilla. Suoritusoikeuden saaneella henkilöllä ei ole oikeutta tällä perusteella suorittaa yliopistossa tutkintoa.

Lisätietoja erillisten opintojen oikeuden hakemisesta ja myöntämisestä annetaan Porthanian opiskelijapalveluissa: porthania-student(at)helsinki.fi.

Erillisten opintojen oikeuksia aikaisempina vuosina hakeneiden ja saaneiden määristä ei ole laadittu tilastoja.