Oikaisun vaatiminen

MIkäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkistamisen jälkeen. Kevään 2024 ensimmäisen vaiheen tulokset julkaistaan viimeistään 22.3.2024 ja toisen vaiheen tulokset julkaistaan viimeistään 17.5.2024.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Sinun tulee vaatia oikaisua kirjallisesti ja vaatimuksestasi on käytävä ilmi seuraavat asiat:  

 • Mihin päätökseen vaadit oikaisua 
 • Mitä kohtaa päätöksestä vaadit oikaisemaan 
 • Miten vaadit oikaisemaan päätöstä 
 • Millä perusteilla vaadit päätökseen oikaisua  
 • Yhteytietosi (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) 

Ennen kuin aloitat oikaisuvaatimuksen laatimisen tutustu alla olevaan esimerkkiin miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää. Tutustu myös mihin kohtiin voit oikaisua vaatia ja mihin et. 

From: matti.meikalainen@gmail.com 

To: meilahti-specialist@helsinki.fi  

Subject: Oikaisuvaatimus, psykoterapeuttikoulutus 

Oikaisuvaatimus 

Oikaisuvaatijan nimi: Matti Meikäläinen 

Oikaisuvaatijan yhteystiedot: sposti: matti.meikalainen@gmail.com, puh. 050 1234 567, osoite: Tietotie 1, 00100 Helsinki 

Päätös, johon oikaisua vaadit 

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2024 tekemääni hakemusta psykoterapeuttikoulutukseen.  

Minut todettiin ei-hakukelpoiseksi, syynä soveltuvan työkokemuksen riittämättömyys.  

Millaista oikaisua vaadit 

Vaadin, että Helsingin yliopisto arvio uudelleen työkokemukseni riittävyyden. 

Millä perustein vaadit oikaisua 

 Valintaperusteiden mukaan sairaanhoitajan työkokemus “sairaanhoitajana psykiatrian yksikössä, päihdehuollossa tai muuten pääasiassa mielenterveyspotilaiden parissa” arvioidaan täysin (100%) mielenterveystyöksi tai sitä vastaavaksi asiakastehtäväksi. Hakemuksen liitteenä toimittamani työtodistuksen mukaan olen työskennellyt 1.2.2020-31.1.2022 sairaanhoitajana psykatrian yksikössä ja työkokemus on virheellisesti arvioitu 50% osuudella mielenterveystyöksi. Työkokemukseni tulisi laskea uudelleen, siten, että kyseinen työkokemus lasketaan kokonaisuudessaan mielenterveystyöksi ja vaadittu 24 kuukautta soveltuvaa työkokemusta täyttyy

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen ja toimittamisen määräaika

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Meilahden opiskelijapalveluihin viimeistään saamassasi tuloskirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Ilmoitetun ajankohdan jälkeen saapuneita oikaisuvaatimuksia ei käsitellä. Oikaisuvaatimuksen voi jättää tulosten julkaisun jälkeen. Tämä tarkoittaa, että kevään 2024 haussa oikaisuvaatimuksen voi jättää aikaisintaan 22.3.2024.  

Suosittelemme oikaisuvaatimuksen toimittamista ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen meilahti-specialist@helsinki.fi Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi “Oikaisuvaatimus psykoterapeuttikoulutus”. Otsikoi muut kyselyt valintapäätöksestä eri tavoin. Lähetä oikaisuvaatimuksesi mieluiten siitä sähköpostiosoitteesta, jonka ilmoitit sähköpostiosoitteeksesi hakulomakkeella, jolla hait Helsingin yliopistoon.  

 

Usein kysytyt kysymykset oikaisun vaatimisesta

Yliopisto oikaisee valintapäätöstä vain siinä tapauksessa, että yliopisto on tehnyt jonkin virheen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua vaaditaan ja millä perustein oikaisua vaaditaan. 

Huomioithan, että 

 • Oikaisuvaatimuksen myötä ei voida tehdä valintaperusteiden vastaisia muutoksia valintapäätökseen.  
 • Yliopisto ei ota kantaa perusteluihin, jotka eivät liity yliopiston tekemään virheeseen. 
 • Valintaperusteista päättää yliopisto  

Opiskelijavalinnat kuuluvat yliopistojen autonomian piiriin ja jokainen yliopisto päättää valintaperusteistaan itsenäisesti eikä valintaperusteisiin voi vaatia oikaisua.  

 • Oikaisun vaatiminen ei mitätöi omaa laiminlyöntiäsi.  

Opiskelijavalintapäätökset tehdään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle annettujen ohjeiden mukaan ja annetujen määräaikojen kuluessa. Jos olet toiminut vastoin annettuja ohjeita (esimerkiksi jättänyt jonkin todistuksen toimittamatta annetun määräajan kuluessa), kyseessä ei ole virhe, joka olisi yliopiston vastuulla.

 • Oikaisuvaatimus ei ole mahdollisuus täydentää jättämääsi hakemusta

 Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan vain hakijan hakuaikana tai sen jälkeen yliopiston pyynnöstä toimittamat liitteet. Mahdollisia oikaisuvaatimuksen mukana toimitettuja uusia liitteitä ei huomioida.

  Oikaisu voi tulla kyseeseen silloin kun 

 • Hakuperustetutkinto on tulkittu väärin  
 • Psykologian tai psykiatrin lisäopinnot on laskettu väärin toimitettujen todistusten perusteella 
 • Soveltuva työkokemus on tulkittu/laskettu väärin toimitettujen todistusten perusteella 
 • Esivalintapisteet on laskettu väärin 
 • Dekaanin päätöksessä on virhe 

Virhe valintamenettelyssä ei ole 

 • Kun hakijan hakulomakkeella ilmoittamaa hakutoivejärjestystä on noudatettu eikä sitä muuteta hakijan pyynnöstä 
 • Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta puuttuu vaadittu rinnastuspäätös 
 • Psykologian opintoihin ei ole laskettu harjoittelua tai opinnäytetyötä 
 • Työkokemusta on huomioitu vain hakuperustetutkinnon valmistumisen jälkeiseltä ajalta 
 • Työkokemusta on huomioitu valintaperusteiden mukaisesti, mikä on ollut vähemmän kuin mitä hakija on olettanut 
 • Tutkinnon/lisäopintojen/työkokemuksen todenne puuttuu tai on sisällöllisesti puutteellinen  
 • Eroavaisuudet yliopistojen valintaperusteissa  

 

 

Saat sähköpostitse vastauksen, että oikaisuvaatimuksesi on otettu vastaan ja milloin oikaisuvaatimuksesi tullaan käsittelemään. Psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija esittelee oikaisuvaatimuksesi psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmälle. Johtoryhmä ratkaisee oikaisuvaatimuksesti, toisin sanoen päättää miten oikaisuvaatimukseesi suhtaudutaan. Johtoryhmän sihteeri ilmoittaa sinulle ratkaisusta sähköpostitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta eli oikaisupyyntö todetaan aiheettomaksi, sinulle toimitetaan valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen. 

Kaikki oikaisuvaatimukset käsitellään psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmän kokousaikaulun mukaisesti.  

Kyllä, voit valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle. Saat oikaisuvaatimuspäätöksen tiedoksiantokirjeen yhteydessä ohjeet valituksen tekemiseen.