Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus

Helsingin yliopisto noudattaa valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta kouluttajapsykoterapeuttikoulutusten (aikaisempi vaativan erityistason koulutus, VET) järjestämisestä.

Psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaan kouluttajakoulutus voidaan järjestää

 1. yliopiston itsensä järjestämänä
 2. yliopiston järjestämänä yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa tai
 3. muun kouluttajaorganisaation järjestämänä yhteistyössä yliopiston kanssa, noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Asiantuntijaorganisaatiot voivat olla yhteydessä Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli ovat kiinnostuneita kouluttajakoulutuksen järjestämisestä (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: meilahti-specialist@helsinki.fi). Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sovitaan menettelystä ja yhteistyötavoista kouluttajakoulutuksen järjestämiseksi. Kouluttajakoulutuksen arviointi on maksullista.

Kouluttajaorganisaation järjestämän kouluttajakoulutuksen (suosituksen kohta 3) arviointi ja toteutumisen seuranta tapahtuu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Arviointi sisältää alkuarvion sekä seurannan vuoden välein: väliarviointi vuosi koulutusohjelman alkamisesta sekä päättöarviointi koulutusohjelman päättyessä. Arvioinneissa huomioidaan koulutusohjelman todellinen toteutuminen esitetyn opetussuunnitelman mukaan (lähiopetuksen sisältö ja kouluttajat) sekä opiskelijoiden opintosuoritukset.

Koulutuksen järjestäjän tulee kerätä opiskelijapalautetta koulutuksesta. Palautetta käsitellään väli- ja päättöarvioinneissa. Koulutuksen laadun sitä edellyttäessä järjestäjän tulee olla valmis kehittämään koulutuksen sisältöjä palautteen perusteella tai esimerkiksi ajankohtaisen tieteellisen tiedon kehittyessä. Mikäli koulutusohjelman sisältöihin tulee merkittäviä muutoksia, tulee ne tuoda tiedoksi Helsingin yliopistolle.

Järjestäjän tulee sopia arvioinnin aikataulusta koulutuksen alkaessa, kun sen aikataulu tiedetään. Samalla sovitaan arvioinnissa käytettävien tietojen (kuten palaute) toimittamisesta Helsingin yliopistolle.

Kouluttajakoulutuksen arviointi maksaa 1800 euroa. Järjestäjä sitoutuu maksamaan edellä mainitun korvauksen HY:lle pyytäessään kouluttajakoulutuksen arviointia. Väli- ja päättöarviointi maksaa á 500 euroa. Mikäli joku arvioinneista ei tule perustelluista syistä hyväksytyksi, maksaa uusinta-arvio 500 euroa.

Tällä hetkellä käynnissä olevat / käynnistyvät Helsingin yliopiston arvioimat kouluttajapsykoterapeuttikoulutukset:

 • Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2022 - 2024 (5 lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Nuorisopsykoterapia-säätiö.
 • Psykoanalyytikko-kouluttajapsykoterapeuttikoulutus psykoterapeuteille syksy 2021 - kevät 2025 (8 lukukautta, 4 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Therapeia-säätiö.
 • Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syksy 2022 - kevät 2024 (4 lukukautta, 2 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Helsingin yliopiston yhdessä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa. Koulutuksen esittely erikseen alla. Koulutuksen 2022-2024 opetussuunnitelma.
 • Kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus lokakuu 2023 - maaliskuu 2026 (5  lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy ja Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry
 • Psykoanalyyttinen lastenpsykoterapian kouluttajakoulutus syksy 2024 - syksy 2026 (5 lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Therapeia-säätiö.
 • Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syksy 2025 - syksy 2027 (5 lukukautta, 2,5 vuotta). Koulutuksen toteuttaa Nuorisopsykoterapia-säätiö.

Koulutuksen päätyttyä ja opiskelijoiden suoritettua sen hyväksytysti antaa Helsingin yliopisto opiskelijoille todistuksen, josta ilmenee Helsingin yliopiston hyväksymän koulutuksen suorittaminen. Todistuksen anto tapahtuu sen jälkeen, kun päättöarviossa on yhteisesti järjestäjän kanssa todettu koulutus hyväksytysti toteutuneeksi ja koulutus suoritetuksi.

Integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2022–2024

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksessa on kyse psykoterapeuteiksi valmistuneiden täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.

2022-2024 toteutettavan koulutuksen tarkempi esittely on alla. Koulutuksen nimestä käytetään lyhennettä IPKK.

Integratiivisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen esittely

Laa­juus

40 opintopistettä

Koulutuksen kes­to

Koulutus alkaa syyskuussa 2022. Koulutus kestää 2 vuotta (4 lukukautta).

Ryh­mä­ko­ko

Aloittavan koulutusryhmän koko on 12 opiskelijaa.

Ope­tus­ti­lat

Seminaarit toteutetaan lähiopetuksena Helsingin yliopiston tiloissa keskustakampuksella (tai tarpeen mukaan etäopetuksen menetelmin soveltuvalla digitaalisella oppimisalustalla).

Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus syventää ymmärrystäsi psykoterapian prosesseista ja taitoasi huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet.

Koulutuksen suoritettuasi

 • osaat käyttää laajasti ja perustellusti eri psykoterapiasuuntausten teoreettisia hahmotustapoja
 • osaat soveltaa eri psykoterapiamenetelmillä yhteisiä, muutosta tutkitusti tuottavia tekijöitä hoitoprosessissa
 • sinulla on sellainen kliininen, pedagoginen ja tutkimustaidollinen osaaminen, että voit toimia opettajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina integratiivisen lähestymistavan mukaisessa psykoterapeuttikoulutuksessa
 • pystyt edistämään integratiivisen työtavan tutkimuksellista tietoperustaa.

Koulutuksen järjestävät Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutit.

Yliopiston vastuuhenkilö

 • Eeva-Eerika Helminen, LT, psykoterapeuttikoulutuksen kliininen opettaja

Koulutuksen vastuukouluttaja

 • Kirsti-Liisa Kuusinen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti

Opettajat

 • Kirsti-Liisa Kuusinen, PsT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus, kirjallisuusopinnot verkossa)
 • Jarl Wahlström, PsT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, opinnäytetöiden ohjaus)
 • Katja Kurri, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus, opinnäytetöiden ohjaus) 
 • Harri Valkonen, PsT, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus) 
 • Misa Kokkonen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus, työnohjaus)
 • Leena Ehrling, VTT, kouluttajapsykoterapeutti (seminaariopetus)

Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä ja se muodostaa teoria- ja menetelmäopintoja, työnohjausta ja omaa koulutuspsykoterapiaa sisältävän prosessiluonteisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Opinnot jakautuvat kliinisten taitojen, kouluttamisen ja työnohjauksen sekä tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin, jotka toteutetaan toisiaan tukevina sisäkkäisinä prosesseina. Kaikki opinnot edellyttävät opiskelijalta täyden läsnäolon.

Opintojen edistymistä ja kehittymistavoitteiden saavuttamista arvioidaan koulutuksen kuluessa HOPS-keskusteluissa (kehityskeskusteluissa).

Koulutus sisältää seuraavat opintokokonaisuudet ja -jaksot:

IPKK-A100 Klii­nis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (20 op)

 • IPKK-A101 Psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot (7 op)
 • IPKK-A102 Työnohjaus (10 op)
 • IPKK-A103 Koulutuspsykoterapia (3 op)

IPKK-B100 Pe­da­go­gis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (5 op)

 • IPKK-B101 Kouluttamisen ja työnohjauksen teoria- ja menetelmäopinnot (3 op)
 • IPKK-B102 Kouluttajana toimiminen (2 op)

IPKK-C100 Tut­ki­mus­tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus (15 op)

 • IPKK-C101 Psykoterapian tutkimus ja tutkimustaidot (5 op)
 • IPKK-C102 Opinnäytetyö (10 op)

Klii­nis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Syventää opiskelijan ymmärrystä psykoterapiasta, psykoterapeuttisesta muutoksesta ja psykoterapian prosesseista ja lisää taitoa huomioida asiakkaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet. Opintokokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta:

 • Psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksoon sisältyy 8 kaksipäiväistä seminaaria ennakkolukemistoineen sekä itsenäisesti suoritettavia kirjallisuusopintoja. Seminaariopetus sisältää luentoja, vuorovaikutteista keskustelua ja harjoituksia.
 • Työnohjaus -opintojaksoon sisältyy 100 tuntia työnohjausta kolmen hengen ryhmässä. Työnohjauksen aikana tulee toteutua 250 tuntia psykoterapeuttista potilastyötä. Työnohjaus sisältää myös 10 tuntia työnohjaustaitojen ohjausta, mikä edellyttää, että opiskelija toimii itse työnohjaajana koulutuksen aikana. Tämän työnohjauksen ei tarvitse olla psykoterapian työnohjausta, vaan se voi olla myös muuta hoitoalan työnohjausta. Myös ryhmässä harjoitellaan työnohjaajana toimimista. Työnohjauksen opintojaksoa ei voi korvata muulla työnohjauksella.
 • Koulutuspsykoterapia -opintojaksoon sisältyy opiskelijan oma koulutuspsykoterapia. Koulutuspsykoterapiaa tulee olla aiemman psykoterapeuttikoulutukseen kuuluneen psykoterapian kanssa yhteensä vähintään 140 tuntia. Aiemmin käydyllä psykoterapialla voidaan korvata 140 tuntia, mikäli sen päättymisestä ei ole 5 vuotta pidempää aikaa. Mikäli terapian käymisestä on yli 5 vuotta, sitä voidaan korvata 80 tuntia ja terapiaa on täydennettävä 60 tuntia. Psykoterapeutilla tulee olla joko VET tai kouluttajapsykoterapeuttipätevyys (mikä tahansa suuntaus hyväksytään). Koulutettava laatii koulutuspsykoterapiasta omaa prosessia ja terapeuttina kehittymistä koskevan reflektoivan yhteenvedon.

Pe­da­go­gis­ten tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Antaa valmiudet toimia psykoterapian kouluttajana ja työnohjaajana perehdyttämällä aikuisten oppimiseen, kliiniseen opettamiseen ja työnohjauksen perustaviin ilmiöihin osana psykoterapeuttikoulutusta ja psykoterapeutin kehitysprosessia. Opintokokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta:

 • Kouluttamisen ja työnohjauksen teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksoon sisältyy 2 kaksipäiväistä ja 1 yhden päivän seminaari ennakkolukemistoineen sekä kirjallisuusopinnot verkossa.
 • Kouluttajana toimiminen -opintojaksoon sisältyy vähintään 10 tunnin pituisen psykoterapian aihepiiriin liittyvän oman koulutuksen toteuttaminen (sisältää 44 tuntia suunnittelu- ja valmistelutyötä). Lisäksi opiskelijat toimivat psykoterapian teoria- ja menetelmäopinnot -opintojaksossa yhden itse valitsemansa aiheen opetuskokonaisuuden suunnittelijana ja opettajana.

Tut­ki­mus­tai­to­jen opin­to­ko­ko­nai­suus

Perehdyttää psykoterapian tutkimuksen eri perinteisiin, paradigmoihin ja metodisiin vaihtoehtoihin sekä psykoterapian tulos- ja prosessitutkimuksen keskeisiin tuloksiin. Opiskelija saa valmiudet tutkimuksellisesti lähestyä eri psykoterapian ilmiöitä ja havainnoida ja eritellä omaa työtapaansa ja osuuttaan hoitoprosessien kulussa. Opintokokonaisuus koostuu kahdesta opintojaksosta:

 • Psykoterapian tutkimus ja tutkimustaidot -opintojaksoon sisältyy 30 tuntia seminaariopetusta ennakkolukemistoineen sekä kirjallisuusopinnot. Lisäksi opintojaksoon sisältyy psykoterapian tutkimuspäiviin osallistuminen ja yhteen psykoterapian alan kansainväliseen kongressiin osallistuminen sekä toisen opiskelijan opinnäytetyön vertaisohjausta.
 •  Opinnäytetyö -opintojaksossa opiskelija laatii itsenäisesti toteutetun ja kirjallisesti raportoidun pienoistutkimuksen. Opinnäytetyön tulee perustua opiskelijan itse tekemään psykoterapiatyöhön ja sen teoreettiseen käsittelyyn. Opinnäytetyö kirjoitetaan artikkelimuotoon julkaisukelpoisuuden vaatimuksia noudattaen. Opinnäytetyön ohjausta annetaan 3 tuntia opiskelijakohtaisesti. Opinnäytetöiden esittelyseminaari sisältyy kouluttajakoulutuksen päätösseminaariin.

Kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen teoria- ja menetelmäopintojen, pedagogisten opintojen ja tutkimustaitojen opintojen hinta on 6 380 euroa. Yliopisto laskuttaa opinnot lukukausimaksuina kahdesti vuodessa (1 595 euroa/lukukausi).

Lisäksi opiskelija maksaa suoraan palveluntarjoajalle seuraavat kustannukset:

 • Valintamenettelyyn sisältyvä soveltuvuusarviointi: 120 euroa.
 • Työnohjaus (100 h): kokonaishinta noin 4 700 euroa.
 • Oma koulutuspsykoterapia (140 h): taksa riippuu palveluntarjoajasta.
 • Opetusohjelmaan sisältyvien psykoterapian tutkimuspäiville ja kansainväliseen kongressiin osallistumisen kustannukset sekä päätösseminaarin matka- ja majoituskulut.