Opiskelu psykoterapeuttikoulutuksessa
Psykoterapeuttikoulutuksen laajuus on vähintään 60 opintopistettä, ja se on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohessa. Koulutus on maksullista täydennyskoulutusta, jonka kustannuksista vastaa joko koulutettava itse tai hänen työnantajansa.

Psykoterapeuttikoulutus on luonteeltaan prosessi, joka koostuu läpi koulutuksen jatkuvista teoria- ja menetelmäopintojen, psykoterapeuttisen potilastyön työnohjauksen ja koulutuspsykoterapian opintokokonaisuuksista. Lisäksi opintoihin kuuluu opinnäytetyö ja osaamisesta annettava näyttö.

Teo­ria- ja me­ne­tel­mä­opin­not (vä­hin­tään 34 op)

Koulutuksen teoria- ja menetelmäopinnot koostuvat teoriaseminaareista ja kliinisistä seminaareista sekä kirjallisuuteen perehtymisestä, välitehtävistä ja muusta omatoimisesta opiskelusta. Näiden opintojen sisältö ja toteutus vaihtelevat koulutusohjelmittain. Teoriaopintoihin sisältyy eri koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset yliopiston järjestämät opinnot (5 op).

Psy­ko­te­ra­peut­ti­sen po­ti­las­työn työ­noh­jaus (vä­hin­tään 12 op)

Psykoterapeuttiopiskelijat tekevät opintojen aikana vähintään 300 tuntia työnohjattua psykoterapeuttista potilastyötä. Työnohjausta on koulutuksen aikana vähintään 120 tuntia, ja se voidaan toteuttaa joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena tai näiden yhdistelmänä. Opiskelijan tulee itse hankkia koulutuspotilaat esimerkiksi omalta työpaikaltaan tai tekemällä potilastyötä oman yrityksen tai toiminimen kautta. Suositus on, että potilastyö tapahtuisi osana jotain laillista hoitoyksikköä, tai että potilailla ainakin olisi hoitosuhde johonkin lailliseen terveys- ja sosiaalialan yksikköön.

Kou­lu­tusp­sy­ko­te­ra­pia (vä­hin­tään 4 op)

Psykoterapeuttiopintoihin sisältyy koulutusohjelmasta riippuen 80-250 tuntia omaa psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapiaa antavan psykoterapeutin tulee olla kouluttajapsykoterapeutti tai vaativan erityistason (VET) psykoterapeutti ja edustaa sitä suuntausta, jota koulutusohjelma edustaa. Joissain tapauksissa ennen koulutusta käyty em. vaatimukset täyttävä psykoterapia voidaan hyväksyä ainakin osin koulutuspsykoterapiaksi, mutta suositus on, että vähintään osa psykoterapiasta käytäisiin opintojen aikana.

Opin­näy­te­työ (10 op)

Opinnäytetyö on johonkin psykoterapian erityiskysymykseen syventyvä kirjallinen tuotos, jossa noudatetaan tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. Opinnäytteen tavoitteena on edistää opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä psykoterapeuttina sekä teoreettisen ja kliinisen osaamisen integraatiota.

Psykoterapeuttikoulutuksessa tehtyjen opinnäytetöiden tiivistelmiin voit tutustua Psykoterapeuttikoulutuksen opinnäyteikkuna -blogissa.

Osaa­mi­ses­ta an­net­ta­va näyt­tö

Osaamisen näytön tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijalla on koulutuksen päättyessä koulutuksen tavoitteena olevat taidolliset valmiudet. Osaamisen näyttöön sisältyy jatkuva arviointi koulutuksen aikana, opinnäytetyö ja näyttösalkku (oppimisportfolio ja psykoterapeuttinen tapausjäsennys). Koulutusohjelmassa voidaan lisäksi toteuttaa näyttökoe.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi työn ohella, mutta opiskelijan täytyy pystyä osallistumaan lähiopetukseen muutaman kerran lukukaudessa. Lisäksi opiskelijan pitää pystyä tekemään koulutuksen edellyttämää potilastyötä joko osana omaa palkkatyötään tai omalla ajallaan.

Useimmissa koulutusohjelmissa teoria- ja menetelmäopintojen opetus toteutetaan Helsingissä kaksipäiväisinä seminaareina (to-pe), joita on noin 5-6 kertaa vuodessa. Jos koulutusohjelma järjestää itse työnohjauksen, tämä voi tapahtua näiden seminaarien yhteydessä tai erillisinä tapaamisina. Opetusta ja työnohjausta voidaan järjestää myös etäopetuksena. Koulutuspsykoterapeutin opiskelija hankkii tavallisesti itse, jolloin koulutuspsykoterapian voi käydä omalla kotipaikkakunnalla tai lähellä sitä.

Koulutusohjelmien teoriaopintojen hinnat määräytyvät mm. koulutusohjelman sisällön ja ryhmäkoon mukaan. Teoriaopintojen kokonaishinta vaihtelee koulutusohjelmittain noin 9 000 - 25 000 euron välillä, ja se jakautuu koko koulutuksen ajalle kahdesti vuodessa maksettaviksi lukukausimaksuiksi (keskimäärin noin 2 500 euroa/lukukausi). Teoriaopintojen lisäksi koulutukseen kuuluu koulutusohjelmasta riippuen 80-250 tuntia omaa psykoterapiaa sekä vähintään 120 tuntia työnohjausta, joiden hinta ei pääsääntöisesti sisälly koulutusmaksuihin. Koulutuspsykoterapian hinta on noin 85-140 €/h, joka vastaa arviolta myös yksilötyönohjauksen hintaa. Ryhmätyönohjauksen hinta on mm. pienryhmän koosta riippuen noin 35-50 €/h. Kaikki hinnat ovat suuntaa antavia ja riippuvat psykoterapeutin tai työnohjaajan omista taksoista. Koulutuksen kokonaiskustannukset ovat koulutusohjelmasta riippuen noin 25 000 - 60 000 euroa.

Koulutusohjelman teoriaopintojen hinta sekä koulutuspsykoterapian ja työnohjauksen määrä ja toteutustapa ilmenevät haussa olevien koulutusohjelmien esittelyistä, jotka julkaistaan syksyisin.