Hakukelpoisuus
Psykoterapeuttikoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka täyttää hakukelpoisuuden kriteerit Helsingin yliopiston tarkentamalla tavalla. Hakukelpoisuuden perusteena on soveltuva perustutkinto, riittävä soveltuva työkokemus sekä riittävät psykologian tai psykiatrian opinnot.

Valintaperusteet vahvistetaan aina vuosittain hakua edeltävänä syksynä ja valintaperusteisiin voi tulla muutoksia.

Psykoterapeuttikoulutukseen on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, soveltuvan sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan opistoasteisen tutkinnon.

Soveltuviksi tutkinnoiksi Helsingin yliopistossa katsottavat tutkinnot

1) Ensisijaisesti soveltuviksi katsottavat tutkinnot

 • lääketieteen lisensiaatin tutkinto
 • psykologian maisterin tutkinto
 • sairaanhoitaja AMK -tutkinto
 • opistotasoinen psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan tutkinto

2) Muut soveltuvuiksi katsottavat ylemmät korkeakoulututkinnot

 • filosofian maisterin tutkinto, pääaineena logopedia tai musiikkiterapia
 • terveystieteen maisterin tutkinto
 • yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisterin tutkinto, pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka
 • muu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu
  • sosiaalityöntekijän kelpoisuus
  • erityisopettajan kelpoisuus perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa

3) Muut soveltuviksi katsottavat ammattikorkeakoulututkinnot

 • terveydenhoitaja AMK
 • toimintaterapeutti AMK
 • sosionomi AMK

4) Ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllämainittuja tutkintoja. Hakijalla tulee olla joko Valviran laillistamispäätös oikeudesta toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä tai ammattinimikkeen käyttöoikeudesta Suomessa tai Opetushallituksen rinnastuspäätös tutkinnon vastaavuudesta.

5) Erityistapauksessa hakijan perustutkinnon, opintojen ja työkokemuksen perusteella myös muu ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto voidaan katsoa soveltuvaksi perustutkinnoksi. Tällöin edellytetään sekä opintojen että työkokemuksen perusteella osoitettua erityisen vahvaa suuntautumista mielenterveystyöhön.

Tutkinnot, jotka eivät anna hakukelpoisuutta

Koulutukseen ei voida katsoa edes erityistapauksessa hakukelpoiseksi hakijaa, joka on suorittanut

 • vain yliopistollisen alemman korkeakoulututkinnon
 • ammattikorkeakoulututkinnon muulla kuin sosiaali- ja terveysalalla; tai
 • muun opistotasoisen tutkinnon kuin psykiatriaan erikoistuneen sairaanhoitajan tutkinnon.

Hakukelpoisuuden antavaan tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna vähintään 30 op psykologian tai psykiatrian opintoja. Psykologian maisterin, lääketieteen lisensiaatin ja psykiatrisen sairaanhoitajan tutkintoihin sisältyy aina riittävä määrä psykologian tai psykiatrian opintoja.

Psykologian tai psykiatrian opinnot tulee olla suoritettuna viimeistään hakuajan päättymispäivänä. Mikäli vaaditut opinnot eivät sisälly hakukelpoisuuden perusteena olevaan tutkintoon, niistä vähintään 10 op tulee olla alle 10 vuotta sitten suoritettuja (hakuajan päättymispäivästä lukien). Opintojen laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Lisäopinnot voivat olla esimerkiksi psykologian perusopinnot ja lisäksi aineopintoja. Helsingin yliopiston avoin yliopisto järjestää myös lisäopinnoiksi tarkoitettua kokonaisuutta Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op). Koulutus on maksullista ja hinta määrittyy avoimen yliopiston hintojen mukaan. Kysy lisätietoja opintoihin ilmoittautumisesta ja opintomaksuista avoimesta yliopistosta.

Psykologian tai psykiatrian opinnoiksi katsotaan näiden alojen teoreettiset sisältöopinnot, ei esimerkiksi tutkintoihin sisältyviä harjoittelujaksoja tai muita käytännön opintoja tai opinnäytetöitä. Kun kyseessä ovat muut kuin yliopistolliset psykologian tai psykiatrian opinnot, opintojen tulee sisältää seuraavat sisältöalueet: ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät, mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät, mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa, mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta, psykoterapioiden vaikutusmahdollisuudet ja rajoitukset.

Psykoterapeuttikoulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä. Asiakastehtäväksi katsotaan työkentely pääasiassa yksittäisten potilaiden/asiakkaiden tai hyvin pienten ryhmien kanssa.

Jos pohjatutkintona on muu kuin lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan kelpoisuuden antava tutkinto, työkokemuksesta vähintään 12 kk tulee olla hankittuna

 • jossain julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiossa tai
 • sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintaa olevassa organisaatiossa.

Sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation toimintaa oleviksi organisaatioiksi katsotaan esimerkiksi mielenterveystyön, päihdehuollon, lastensuojelun, perhetyön ja kriisityön piirissä toimivat organisaatiot (esimerkkejä organisaatioista UKK-palstalla). Myös palveluiden tuottaminen ostopalveluna julkisen sektorin sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatioille huomioidaan. 

Hakijan on osoitettava, että hänellä on kokemusta mielenterveyden häiriöiden hoidosta ja julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palvelujärjestelmästä. Hakemuksen liitteissä tulee eritellä hankitun työkokemuksen sisältö ja yhteistyön laatu julkisen sektorin yksikön kanssa, sekä mahdollinen työnohjaus.

Muut työkokemuksen hyväksymisen edellytykset

Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakuperusteena olevan tutkinnon valmistumisen jälkeen.

Haussa huomioidaan hakuajan alkamispäivään mennessä kertynyt työkokemus.

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien yli kahden viikon keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena.

Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi osa-aikatyössä tai työssä, joka katsotaan osin soveltuvaksi mielenterveystyötä vastaavaksi asiakastyöksi.

Työkokemuksen tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa ja dokumentoinnista on ilmettävä mahdolliset keskeytystiedot.

So­vel­tu­va­na työ­ko­ke­muk­se­na ei huo­mioi­da

 • vapaaehtoistyötä
 • opintoihin kuuluvaa harjoittelua
 • tavanomaista opetus-, koulutus- tai ryhmänohjaustyötä, esihenkilötyötä, konsultointityötä, tutkimustyötä tai hallinto- ja suunnittelutyötä
 • alle kuukauden mittaisia työskentelyjaksoja

Mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana

Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus kuuluu psykoterapeuttiopintoihin ensimmäisestä opintovuodesta lähtien, eikä hakijaa voida valita koulutukseen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä tätä työtä opintojen aikana. Opiskelijan tulee hankkia koulutuspotilaat itse esimerkiksi työpaikkansa kautta. Potilastyötä voi tehdä myös omalla vastaanotolla ja potilaskontakteja voi löytyä esimerkiksi jonkin mielenterveysalan järjestön kautta.

Koulutuspotilailla olisi suositeltavaa olla hoitosuhde johonkin lailliseen terveys- tai sosiaalihuollon yksikköön, jossa potilaan hoitovastuu säilyy koko koulutushoidon ajan. Lasten ja nuorten osalta on syytä kiinnittää erityistä huomiota potilasturvallisuuteen. Lasten ja nuorten parissa tehtävä psykoterapeuttinen potilastyö suositellaan erityisen painokkaasti toteutettaviksi yhteistyössä terveydenhuollon yksikön ja hoitavan lääkärin kanssa.

Kielitaito

Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää suomen (ruotsinkielisessä koulutusohjelmassa ruotsin) ja englannin kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoa suomen- (tai ruotsin-) ja englanninkielisen opetuksen ja kirjallisuuden omaksumiseksi niin koulutusohjelmissa kuin yliopiston kaikille psykoterapeuttiopiskelijoille suunnatuissa yhteisissä opinnoissa. Kielitaito arvioidaan osana soveltuvuusarviointia, eikä opiskelijaa voida valita koulutukseen, jos hänellä ei ole riittävää kielitaitoa koulutuksen suorittamiseen.

Tietotekniset valmiudet

Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittäviä tietoteknisiä valmiuksia käyttää opinnoissa tarvittavia verkko-opiskeluohjelmia, yliopiston tietokantoja, hakuohjelmia, tekstinkäsittelyohjelmia ja esitysgrafiikkaohjelmia sekä ääni- ja liikkuvan kuvan tallennuslaitteita. Tietotekniset valmiudet arvioidaan osana soveltuvuusarviointia, eikä opiskelijaa voida valita koulutukseen, jos hänellä ei ole riittäviä tietoteknisiä valmiuksia koulutuksen suorittamiseen.

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi yliopiston opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, psykoterapeuttikoulutus, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Kuten muillakin mainituilla aloilla, psykoterapeuttikoulutuksessa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai psykoterapeuttiseen potilastyöhön. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

OPISKELUAIKAINEN HUUMAUSAINETESTAUS JA RIKOSREKISTERIOTE

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä psykoterapeuttinen potilastyö tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen potilastyön tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, törkeät henkirikokset, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Alla on kuvattu psykoterapeuttikoulutuksen alakohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset valtakunnallisen yliopistokoulutuksen asiantuntijaverkosto OHA-forumin työryhmän suositusten mukaisesti SORA-arvioinnin tueksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Psykoterapeuttina työskentely tapahtuu hyvin monimuotoisissa toimintaympäristöissä ja jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai asiakasryhmien sekä ammatillisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Ammatti edellyttää kykyä oman toimintakyvyn itsereflektointiin ja kykyä arvioida näitä ominaisuuksia muissa ihmisissä. Psykoterapeutin tulee suorittaa ammatissaan asiakkaiden toimintakykyä, sekä kognitiivisia ja sosioemotionaalisia toimintoja kartoittavia tutkimuksia. Työ edellyttää myös itsenäistä päätöksentekokykyä. Sovellusalasta riippuen voi fyysinen ja psyykkinen toimintaympäristö vaihdella paljon. Psyykkisen toimintaympäristön osalta psykoterapeutin ammatti on erityisen vaativa ja tämä tulee huomioida arvioidessa henkilön soveltumattomuutta alalle. Alla on kuvattu kriteeristöjä terveydellisiin rajoitteisiin, jotka voivat joko pysyvästi tai väliaikaisesti olla esteenä tai tehdä henkilön soveltumattomaksi alalle.

AMMATILLISEN TOIMINTAKYVYN EDELLYTYKSET

 • Hyvä tai erinomainen vuorovaikutustaito.
 • Riittävät kognitiiviset edellytykset esimerkiksi kirjalliseen sekä vastavuoroiseen suulliseen viestintään.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.
Psykoterapeuttikoulutuksen valintaperusteet

Psykoterapeuttikoulutuksen valintaperusteet vuodelle 2023 on vahvistettu lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 18.10.2022. Valintaperusteet kokonaisuudessaan ovat luettavissa tästä linkistä (pdf-tiedosto)

Tutustu myös soveltuvuuden arvioinnin ohjeisiin ja opintojen suorittamista koskeviin edellytyksiin