Valintamenettely

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen voidaan valita hakuasiakirjoista saatavien pisteiden kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä:

• yleisessä kiintiössä 38, ja
• tohtorikoulutettavien kiintiössä 12 hyväksyttävästi valintaperusteet täyttävää opiskelijaa.

Valinta

Hakemukset pisteytetään seuraavasti:

 1. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittu ammatillinen perehtyneisyys 0–4 p
   
 2. Mahdollisuus kliinisen neuropsykologian työhön koulutuksen aikana 0–2 p
   
 3. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen neuropsykologian alan täydennyskoulutus 0–4 p
   
 4. Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian alalta saatu työnohjaus 0–4 p
   
 5. Neuropsykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta 0–4 p

Hakemuspisteet ovat yhteensä enintään 18 pistettä. Katso tarkemmat pisteystyperusteet hakuoppaasta (pdf-tiedosto)

Mikäli kaksi tai useampi hakija on lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä hakuasiakirjojen pisteytyksen kohdasta 1 saatavien pisteiden perusteella. Mikäli tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohtien 3 ja 4 yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Mikäli näiden jälkeen hakijoita on tasapisteissä, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen kohdan 5 (julkaisu a ja b) yhteispistemäärän mukaan.

Psykologiksi laillistamisen jälkeisen kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankitun ammatillisen perehtyneisyyden pisteytys:

Työkokemus; Pisteet

 • alle 2 vuotta; 0 pistettä
   
 • vähintään 2 vuotta ja alle 3 vuotta; 1 piste
   
 • vähintään 3 vuotta ja alle 4 vuotta; 2 pistettä
   
 • vähintään 4 vuotta ja alle 5 vuotta; 3 pistettä
   
 • 5 vuotta tai enemmän; 4 pistettä
   

Kunkin koko- tai osa-aikaisen työn osalta työnkuvaan on sisällyttävä vähintään 50 % kliinisen neuropsykologian alan työtä, jotta se voidaan laskea kokonaistyökokemukseen mukaan.

Työkokemus voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan kliinisenä neuropsykologian alan työksi, mikäli työ on tehty

A) neuropsykologin nimikkeellä,

B) psykologin nimikkeellä neurologisessa tai neuropsykiatrisessa yksikössä siten että työn sisältö on neuropsykologista tai

C) neuropsykologisia palveluita tuottavassa muussa yksikössä sisältäen neuropsykologista kuntoutusta tai arviointia.

Muussa tapauksessa työkokemuksesta voidaan hyväksyä korkeintaan 65 % osuudella.

Hakijan on esitettävä oma selvitys aiempien ja nykyisen työn työnkuvasta ja kliinisen neuropsykologisen työn määrästä ja laadusta. Selvityksen tulee sisältää lista työtehtävistä, asiakaskunnasta ja tyypillisesti käytetyistä menetelmistä. Hakijan on lisäksi esitettävä työnantajan todistus tarkasta kliinisen neuropsykologisen työn prosenttiosuudesta. Myös ammatinharjoittajana toimivan tulee todistaa tehdyn työn määrä ja luonne. Jos yksityisen ammatinharjoittajan ei ole mahdollista saada tehdystä työstä todistusta, on hänen turvauduttava omaan tarkkaan selvitykseen työn määrästä ja laadusta.

Ammatilliseksi perehtyneisyydeksi lasketaan varsinainen työssäoloaika kliinisen neuropsykologian tehtävissä. Perhevapaat tai muut työstävapautusjaksot eivät kerrytä tätä aikaa. Palkallisen vuosiloman voi laskea osaksi ammatillista perehtyneisyyttä. Sen sijaan yhtäjaksoiset yli kahden viikon mittaiset palkalliset ja palkattomat vapaat vähennetään. Osa-aikainen työ on muutettava ajallisesti täysipäiväiseksi (myös virka- ja perhevapaiden aikana tehty osa-aikainen työ otetaan huomioon). Esimerkiksi 12 kk 50 % työaikaa vastaa 6 kk työkokemusta; 12 kk täysipäiväistä työaikaa, josta 50 % on kliinistä neuropsykologista työtä, vastaa 6 kk työssäoloaikaa.

Ammatilliseen perehtyneisyyteen voidaan rajoitetusti laskea myös neuropsykologisesta tutkimustyöstä saatu kokemus. Sitä voidaan hyväksyä korkeintaan sama määrä kuin voidaan hyväksyä muuta kliinistä neuropsykologista työtä. Tutkimustyön tulee olla relevanttia kliinisen neuropsykologian kannalta. Tutkimuksen määrä ja laatu on selvitettävä. Ammatilliseen perehtyneisyyteen ei lasketa opetustyötä.

Kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyö; Pisteet

 • ei kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä; 0 pistettä
   
 • kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä osa-aikaisesti (10–49 % työaika); 1 piste
   
 • kliinisen neuropsykologian asiakas-/potilastyötä (≥ 50 % työaika); 2 pistettä

Täydennyskoulutus; Pisteet

 • alle 50 tuntia; 0 pistettä
   
 • 50–100 tuntia; 1 piste
   
 • 101–150 tuntia; 2 pistettä
   
 • 151–200 tuntia; 3 pistettä
   
 • yli 200 tuntia; 4 pistettä

Täydennyskoulutuksen laskemisen osalta tulee huomioida, että 1 koulutustunti vastaa 45 minuuttia.

Saatu koulutus tulee raportoida sekä läsnäolotunteina että opintopisteinä (1 op = 27 koulutustuntia).

Ilmoitettujen koulutusten soveltuvuus arvioidaan ja pääsääntöisesti soveltuva yliopistotasoinen koulutus hyväksytään opintopisteinä, muu koulutus läsnäolotunteina. ”Neuropsykologian perusteet – ammatillinen täydennyskoulutus lasten/aikuisten kanssa työskenteleville psykologeille” -kokonaisuuden suorittaneiden osalta hyväksytään 10 op. Neuropsykologiaa sivuavan täydennyskoulutuksen osalta voidaan hyväksyä enintään 30 koulutustuntia.

Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian alalta saatu työnohjaus* pisteytetään:

Työnohjaus; Pisteet

 • työnohjausta alle 20 tuntia; 0 pistettä
   
 • työnohjausta 20–43 tuntia; 1 piste
   
 • työnohjausta 44–66 tuntia; 2 pistettä
   
 • työnohjausta 67–89 tuntia; 3 pistettä
   
 • työnohjausta vähintään 90 tuntia; 4 pistettä

Työnohjauksen laskemisen osalta tulee huomioida, että 1 työnohjaustunti vastaa 45 minuuttia.

Työnohjauksen osalta saatu ryhmätyönohjaus tulee muuntaa yksilötyönohjaustunneiksi kertoimella 0,75. Kahden hengen ryhmässä saatu työnohjaus katsotaan yksilötyönohjaukseksi.

* Kliinisen neuropsykologian työnohjaajapätevyyden omaavan työnohjaajan antamaa. Mikäli työnohjaajalla on neuropsykologian erikoispsykologin koulutus tai vastaava (kliinisen neuropsykologian jatko-/täydennyskoulutus vuosilta 1983–1997) ilman työnohjaajapätevyyttä, hyväksytään 50 % työnohjauksesta. ET-kuntouttajaoikeuden omaavan psykologin tai muiden kuin neuropsykologien antamaa työnohjausta ei hyväksytä.

Katso lista kliinisen neuropsykologian työnohjaajista Kliinisen neuropsykologian erikoistumislautakunnan verkkosivuilta: http://www.neuropsykologia.fi/fi/erikoistumislautakunta. Kaikki pätevät työnohjaajat eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään verkossa; mikäli työnohjaajasi nimi ei löydy listasta, tarkista asia häneltä.

Neuropsykologian alaan liittyvä julkaisutoiminnan osalta arvioidaan kaksi eri julkaisua, joista kumpikin pisteytetään erikseen. Katso tarkempi pisteytys hakuoppaasta (pdf-tiedosto).

Hakemuksen liitteenä tulee lähettää vähintään kopio julkaisujen ensimmäisistä sivuista, joista käyvät ilmi tarkasti kaikki kirjoittajat, otsikko ja pääsisältö, julkaisufoorumi, julkaisuaika ja sivumäärä. Julkaisuun hyväksytystä artikkelista tulee toimittaa hyväksymispäätös, joka tulee olla tehty ennen hakuajan päättymistä. Hakija voi lähettää arviotavaksi useampia julkaisuja, joista parhaat pisteytetään.