Yhteystiedot ja UKK

Erikoispsykologikoulutusta koskeviin kysymyksiin saat helpoimmin vastauksen sähköpostitse osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi.

Mainitse sähköpostin otsikossa erikoispsykologikoulutus, niin viestin käsittely nopeutuu. Voit jättää sähköpostitse myös soittopyynnön. Kuvaa soittopyynnössä tilanteesi ja kysymyksesi mahdollisimman tarkasti.

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältöä ja suorittamista koskevat kysymykset:

Kaikkien erikoistumiskoulutuksien haku-, valinta- ja yleiset asiat:

Usein kysytyt kysymykset

Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen, ole yhteydessä Helsingin yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi.

Kysymykset on lajiteltu teemoittain

 1. Yleisiä kysymyksiä hakukelpoisuuden tarkistamisesta, liitteiden toimittamisesta ja haun tulosten julkistamisesta
   
 2. Työkokemuksen todentamisesta, laskemisesta ja huomioimisesta
   
 3. Tohtoriopiskelijat hakijoina
   
 4. 2016, 2019 ja 2022 hakujen tilastot ja pisterajat
1. Yleisiä kysymyksiä hakukelpoisuuden tarkistamisesta, liitteiden toimittamisesta ja haun tulosten julkistamisesta

Erikoispsykologikoulutukseen haetaan erikoisalan omalla e-hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan haun auetessa Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivuilla ja koulutusvastuuyliopiston verkkosivuilla. Todistus- ja selvitysliitteet liitetään e-lomakkeelle pdf-muodossa. Lisäksi voi olla tarpeen käyttää esim. työkokemustietojen ilmoittamisessa excel-muotoista lisäliitettä, jos e-hakulomakepohjassa olevat lomakekentät eivät riitä kaikkien tietojen ilmoittamiseen. Excel-muotoiset lisäliitepohjat julkaistaan Psykonetin verkkosivuilla.

Hakukelpoisuudet pyritään arvioimaan helmikuun loppuun mennessä. Jos hakukelpoisuuden saavuttaminen mietityttää, ole yhteydessä erikoispsykologikoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi. Huomioi, että hakukelpoisuudesta ei anneta ennakkopäätöksiä opiskelijavalintaprosessin ulkopuolella eli vain haussa mukana olevien hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan osana haku- ja valintaprosessia.

Voit. Hakukelpoisuus arvioidaan osana valintaprosessia, joten sinun ei tarvitse olla varma hakukelpoisuudestasi. Sen sijaan, jos tiedät, että et ole hakukelpoinen, ei kannata hakea, koska hakemus arvioidaan vain hakukelpoisilta hakijoilta.

Valintaperusteiden Hakukelpoisuus kohdassa luetellaan mitä hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä (yleisessä kiintiössä 3 kriteeriä ja tohtorikiintiössä 5 kriteeriä).

Kaikki hakuun liittyvät todistukset ja muut pyydetyt dokumentit tulee liittää hakulomakkeelle pdf-tiedostoina. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa. Tiedot tarkistetaan hakemukseen liitettyjen todistusten ja muun pyydetyn dokumentaation perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Jos tulet hyväksytyksi koulutukseen, sinun tulee opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä esittää alkuperäiset todistukset tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat todistusjäljennökset yliopistolle. Saat tarkemmat ohjeet valintapäätöksen mukana.

Ennakkotiedot valintaesityksestä ilmoitetaan sähköpostitse 2.5.2022 mennessä ja lopulliset tulokset 31.5.2022 mennessä.

Katso kahden edellisen haun pisterajat UKK:n kohdasta 4. Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintatilastot

2. Työkokemuksen todentamisesta, laskemisesta ja huomioimisesta

Työkokemus huomioidaan haun päättymispäivään asti. Hakemuksen tallennuspäivällä ei ole merkitystä. Esimerkiksi 1.1.2021 – 31.7.2022 voimassaolevasta työsuhteesta voidaan huomioida hakuajan päättymiseen 31.1.2022 mennessä kertynyt kokemus.

Palkallisia vuosilomia ei vähennetä. Sen sijaan yhtäjaksoiset yli kahden viikon mittaiset palkalliset ja palkattomat vapaat vähennetään.

Valintaperusteissa kohdassa ”Hakemukseen liitettävät liitteet” pyydetään esittämään työnantajan todistus kliinisen neuropsykologisen työn prosenttiosuudesta. Jos muodollista työnantajaa ei ole (kuten yksityisillä ammatinharjoittajilla), tulee sen sijasta tarjota muu selvitys kuten työtodistusta vastaava dokumentti esim. lääkäri-, terapia- tai kuntoutuskeskuksesta. Lisäksi voidaan huomioida esimerkiksi työkaverin todistama selvitys tai oma selvitys. Selvityksen riittävyys arvioidaan hakemuksen pisteytyksen yhteydessä.

Hakemuksen pisteytyskohdassa 1 ”Psykologiksi laillistamisen jälkeinen kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittu ammatillinen perehtyneisyys” todetaan, että hakijan on esitettävä ”oma selvitys” eli tästä ei tarvita työnantaja antamaa todistusta.  

Et voi. Arviointi tapahtuu hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. 

Valintaperusteissa todetaan, että kunkin koko- tai osa-aikaisen työn osalta työnkuvaan on sisällyttävä vähintään 50 % kliinisen neuropsykologian alan työtä, jotta se voidaan laskea työkokemukseen. Valintaperusteissa on lisäksi täsmennetty, millä kriteereillä työkokemus voidaan hyväksyä 100 %:n osuudella. Muuta kuin ilmoitetut kriteerit täyttävää kokemusta voidaan hyväksyä korkeintaan 65 %:n osuudella.

Osa-aikainen työ muunnetaan ajallisesti täyspäiväiseksi (myös virka- ja perhevapaiden aikana tehty muu osa-aikainen työ otetaan huomioon).

 • Esim. neuropsykologin nimikkeellä tehty 12 kuukauden työ, jossa osa-aikaisuuden aste on 80 %, vastaa 9,6 kk:n työkokemusta (12 x 0,8; neuropsykologin nimikkeellä tehty työ hyväksytään täysimääräisesti).
   
 • Esim. koulupsykologina tehty 12 kuukauden työ, jossa osa-aikaisuuden aste on 50 % ja johon sisältyy työtodistuksen mukaan 80 % neuropsykologista työtä, vastaa 3,9 kk:n työkokemusta (12 x 0,5 x 0,65; koulupsykologina tehty työ hyväksytään korkeintaan 65 %:n osuudella).

Kyllä. Tutkimustyökokemusta ei huomioida hakukelpoisuutta arvioitaessa (hakukelpoisuuteen edellytettävä vähimmäistyökokemus), mutta pisteytetään ammatillista perehtyneisyyttä arvioitaessa.

Tutkimustyö huomioidaan siltä osin kuin se sisältää neuropsykologista potilas-/ asiakasvuorovaikutusta, esim. neuropsykologisten tutkimusten, kuntoutuksen tai haastattelujen tekemistä tutkimuspotilaille. Kirjallista työskentelyä (kirjallisuushaut, julkaisujen kirjoittaminen), datan analysointia tai teknisiä tutkimusavustajan töitä kuten datan syöttöä ei huomioida. Hakijan tulee esittää lähiesimiehen tai ohjaajan todistus, josta käy ilmi työaika, tarkka työnkuva ja tuntimäärä.

Kyllä voit. Mahdollisuus työskentelyyn arvioidaan hakemuksen perusteella. Hakemuksen kohdassa ”Miten hankit erikoistumisen edellyttämän työkokemuksen kliinisen neuropsykologian alalta?” voit esittää oman suunnitelmasi mahdollisuuksistasi neuropsykologian alan työhön, esimerkiksi aikaisempien sijaisuuksien määrä.   

 

3. Tohtoriopiskelijat hakijoina

Aiheen sopivuudesta alaan sanotaan hakukriteereissä, että hakemukseen on sisällytettävä ”väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että koulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan”. Näin ollen tämän osalta keskeinen arviointikriteeri on väitöskirjan ohjaajan lausunto.

Jos täytät molempien hakukiintiöiden hakukelpoisuusehdot, voit valita, kummassa kiintiössä haet. Huomioi, että voit hakea vain yhdessä kiintiössä.

Emme pysty etukäteen antamaan neuvoja siitä kummassa kiintiössä kannattaa hakea. Katso UKK:n kohdasta 4 kahden edellisen haun pisterajat.

4. Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintatilastot

 

2016 haku

Enimmäismäärä

Hakukelpoiset
hakijat

Hyväksytyt
(paikan
vastaanottaneet)

Hyväksymispisteraja
(max 18 p)

Yleinen kiintiö

30

78

31

13,5 p*

Tohtorikoulutettavien
kiintiö

10

20

10

11 p

Yhteensä

40

98

41

 

* 2016 haussa yleisen kiintiön hyväksymisraja oli 13,5 yhteispistettä siten, että tasapistetilanteessa ammatillisesta perehtyneisyydestä = työkokemuksesta oli 2 pistettä (max 4 p) ja alan täydennyskoulutuksesta sekä työnohjauksesta yhteenlaskettuna 6 pistettä (max 8 p) sekä julkaisuista yhteenlaskettuna 2,5 pistettä (max 4 p).

 

2019 haku

Enimmäismäärä

Hakukelpoiset
hakijat

Hyväksytyt
(paikan
vastaanottaneet)

Hyväksymispisteraja
(max 18 p)

Yleinen kiintiö

37

120

40

14 p**

Tohtorikoulutettavien
kiintiö

13

  21

13

10 p

Yhteensä 50 141

53

 

** 2019 haussa yleisen kiintiön hyväksymisraja oli 14 yhteispistettä siten, että tasapistetilanteessa ammatillisesta perehtyneisyydestä = työkokemuksesta oli 4 pistettä (max 4 p) ja alan täydennyskoulutuksesta sekä työnohjauksesta yhteenlaskettuna 8 pistettä (max 8 p).

 

2022 haku

Enimmäismäärä

Hakemuksia

Hakukelpoiset
hakijat

Hyväksytyt
(paikan
vastaanottaneet)

Hyväksymispisteraja
(max 18 p)

Yleinen kiintiö

38

122

119

39***

14,5 p****

Tohtorikoulutettavien
kiintiö

12

12

  12

12

Tohtorikouluttavien
kiintiössä hyväksyttiin
kaikki 12 hakukelpoista
hakijaa.

Yhteensä 50 134 131

51

 

*** 2022 haussa yleisessä kiintiössä hyväksyttiin tasapistetilanteessa 39 uutta opiskelijaa.

****2022 haussa yleisen kiintiön hyväksymisraja oli 14,5 yhteispistettä siten, että tasapistetilanteessa ammatillisesta perehtyneisyydestä = työkokemuksesta oli 4 pistettä (max 4 p) ja alan täydennyskoulutuksesta sekä työnohjauksesta yhteenlaskettuna vähintään 6 pistettä (max 8 p).