Hakeminen, hakulomake ja liitteet

Hakuaika on päättynyt (haku 10.1.-31.1.2022). Haussa on kaksi kiintiötä: A-kiintiö kaikille hakukelpoisuusehdot täyttäville ja B-kiintiö 2014–2016 pilottikoulutuksen suorittaneille.

Valittavien määrä

 • A-kiintiössä voidaan valita enintään 40 opiskelijaa. Mikäli ryhmän minimikoko 26 ei täyty, ei koulutusta aloiteta kummankaan kiintiön osalta.
 • B-kiintiössä voidaan valita enintään 10 opiskelijaa. Mikäli ryhmän minimikoko kiintiössä A ei täyty, ei koulutusta aloiteta kummankaan kiintiön osalta.

A-kiintiön 40 uuden opiskelijan enimmäismäärää ei voida ylittää, vaikka B-kiintiö ei täyttyisi hakukelpoisista hyväksyttävissä olevista hakijoista. Yhteensä koulutukseen voidaan ottaa enintään 50 opiskelijaa, jos molemmat hakukiintiöt täyttyvät. B-kiintiö on viimeisen kerran kevään 2022 haussa.

2022 haku on päättynyt.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti valintaperusteisiin ja alla oleviin hakuohjeisiin. Jos haet A-kiintiössä, laske ennen hakulomakkeen täyttämistä kliinisen psykologian alan työkokemus ja kokemus kliinisestä hallinnollisesta vastuusta.

Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista.

Sähköiseen hakemukseen liitettävien liitteiden ei tarvitse olla virallisia jäljennöksiä, kopiot riittävät. Koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.  

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

A-kiintiö

 1. Todistus haun perusteena olevasta tutkinnosta (ulkomailla suoritetun tutkinnon osalta lisäksi Opetushallituksen rinnastuspäätös tai Valviran laillistuspäätös).

   
 2. Todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä psykologian alan työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka. Todistuksista tulee ilmetä psykologisen työn määrä ja laatu sekä alkamis- ja päättymisajat, kokoaikaisuus/osa-aikaisuus (prosenttiosuus tai tuntimäärä) ja mahdolliset keskeytykset. Työkokemusta lasketaan hakuajan päättymiseen 31.1.2022 asti.

   
 3. Todistukset kliinisestä hallinnollisesta vastuusta saadusta kokemuksesta. Todistuksista tulee ilmetä hallinnollisen työn osuus henkilötyövuodesta.

   
 4. Julkaisutoiminnan osalta liitteenä tulee lähettää vähintään kopio julkaisujen ensimmäisistä sivuista, joista käyvät ilmi tarkasti kaikki kirjoittajat, otsikko ja pääsisältö, julkaisufoorumi, julkaisuaika ja sivumäärä. Myös koko julkaisu voidaan liittää hakemukseen.

   
 5. Lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen työnantajan todistus siitä, että hakija voi suorittaa erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssään. Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat ilmoitetaan 2022–2025 opetussuunnitelmassa (pdf-tiedosto).

B-kiintiö

 1. Todistus 2014–2016 suoritetusta Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutuksesta (43 op).

   
 2. Lisäksi hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen työnantajan todistus siitä, että hakija voi suorittaa erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssään. Opintojaksojen sisällöt ja suoritustavat ilmoitetaan 2022–2025 opetussuunnitelmassa (pdf-tiedosto).

Tallenna liitteet sähköisesti pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tämä onnistuu skannaamalla todistukset suoraan pdf-tiedostoiksi. Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksesta kuvan (kiinnitä huomiota kuvanlaatuun) ja liittää sen Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi. Pdf-muotoisten liitteiden lisäksi voi olla tarpeen käyttää esim. työkokemustietojen ilmoittamisessa excel-muotoista lisäliitettä, jos e-hakulomakepohjassa olevat lomakekentät eivät riitä kaikkien tietojen ilmoittamiseen. Excel-muotoiset lisäliitepohjat julkaistaan Psykonetin verkkosivuilla.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta ja hakemuksen pisteytys perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin todistuksiin ja muihin dokumentteihin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Kysyttävää hakemisesta?

Hakemista koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fi