Yhteystiedot ja UKK

Erikoispsykologikoulutusta koskeviin yleisiin kysymyksiin saat helpoimmin vastauksen sähköpostitse osoitteesta meilahti-specialist@helsinki.fi.

Mainitse sähköpostin otsikossa erikoispsykologikoulutus, niin viestin käsittely nopeutuu. Voit jättää sähköpostitse myös soittopyynnön. Kuvaa soittopyynnössä tilanteesi ja kysymyksesi mahdollisimman tarkasti.

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen sisältöä ja suorittamista koskevat kysymykset:Kaikkien erikoistumiskoulutuksien haku-, valinta- ja yleiset asiat:

Usein kysytyt kysymykset

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakua koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä on päivitetty 4.12.2021. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään tarvittaessa valintaprosessin kuluessa. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen, ole yhteydessä Helsingin yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi.

Kysymykset on lajiteltu teemoittain

1. Yleisiä kysymyksiä hakukelpoisuuden tarkistamisesta, liitteiden toimittamisesta ja haun tulosten julkistamisesta

2. Työkokemuksen todentamisesta, laskemisesta ja huomioimisesta

3. Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintatilastot

1. Yleisiä kysymyksiä hakukelpoisuuden tarkistamisesta, liitteiden toimittamisesta ja haun tulosten julkistamisesta

Erikoispsykologikoulutukseen haetaan erikoisalan omalla e-hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan haun auetessa Psykonet-yliopistoverkoston verkkosivuilla ja koulutusvastuuyliopiston verkkosivuilla. Todistus- ja selvitysliitteet liitetään e-lomakkeelle pdf-muodossa. Lisäksi voi olla tarpeen käyttää esim. työkokemustietojen ilmoittamisessa excel-muotoista lisäliitettä, jos e-hakulomakepohjassa olevat lomakekentät eivät riitä kaikkien tietojen ilmoittamiseen. Excel-muotoiset lisäliitepohjat julkaistaan Psykonetin verkkosivuilla.

Hakukelpoisuudet pyritään arvioimaan helmikuun loppuun mennessä. Jos hakukelpoisuuden saavuttaminen mietityttää, ole yhteydessä erikoispsykologikoulutuksen opintoneuvontaan: meilahti-specialist@helsinki.fi. Huomioi, että hakukelpoisuudesta ei anneta ennakkopäätöksiä opiskelijavalintaprosessin ulkopuolella eli vain haussa mukana olevien hakijoiden hakukelpoisuus tarkistetaan osana haku- ja valintaprosessia.

Voit. Hakukelpoisuus arvioidaan osana valintaprosessia, joten sinun ei tarvitse olla varma hakukelpoisuudestasi. Sen sijaan, jos tiedät, että et ole hakukelpoinen, ei kannata hakea, koska hakemus arvioidaan vain hakukelpoisilta hakijoilta.

Valintaperusteiden Hakukelpoisuus kohdassa luetellaan mitä hakijalta edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä (A-kiintiössä 4 kriteeriä ja B-kiintiössä 3 kriteeriä).

Kaikki hakuun liittyvät todistukset ja muut pyydetyt dokumentit tulee liittää hakulomakkeelle pdf-tiedostoina. Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa. Tiedot tarkistetaan hakemukseen liitettyjen todistusten ja muun pyydetyn dokumentaation perusteella. Yliopisto voi pyytää hakijaa täydentämään hakemustaan. Täydennykset tulee toimittaa annetussa määräajassa. Myöhästyneitä liitteitä ei huomioida.

Jos tulet hyväksytyksi koulutukseen, sinun tulee opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä esittää alkuperäiset todistukset tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat todistusjäljennökset yliopistolle. Saat tarkemmat ohjeet valintapäätöksen mukana.

Ennakkotiedot valintaesityksestä ilmoitetaan sähköpostitse 2.5.2022 mennessä ja lopulliset tulokset 31.5.2022 mennessä.

2. Työkokemuksen todentamisesta, laskemisesta ja huomioimisesta

Työkokemus huomioidaan haun päättymispäivään asti. Hakemuksen tallennuspäivällä ei ole merkitystä. Esimerkiksi 1.1.2021 – 31.7.2022 voimassaolevasta työsuhteesta voidaan huomioida hakuajan päättymiseen 31.1.2022 mennessä kertynyt kokemus.

Palkallisia vuosilomia ei vähennetä. Sen sijaan yhtäjaksoiset yli kuukauden mittaiset palkalliset ja palkattomat vapaat vähennetään.

Valintaperusteissa kohdassa ”Hakemuksen liitteet” pyydetään todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä psykologian alan työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka. Jos muodollista työnantajaa ei ole (kuten yksityisillä ammatinharjoittajilla), tulee sen sijasta tarjota muu selvitys kuten työtodistusta vastaava dokumentti esim. lääkäri-, terapia- tai kuntoutuskeskuksesta. Lisäksi voidaan huomioida esimerkiksi työkaverin todistama selvitys tai oma selvitys. Selvityksen riittävyys arvioidaan hakemuksen pisteytyksen yhteydessä.

A-hakukiintiöstä koskevassa hakemuksen pisteytyskohdassa 1 ”Työkokemus kliinisen psykologian alan työstä” todetaan, että hakijan on esitettävä ”selvitys” eli tästä ei tarvita työnantaja antamaa todistusta.  

Tyypillisesti käytetyillä menetelmillä viitataan yleisesti työtehtäviin (esim. psykologiset arviot ja tutkimukset, psykologiset interventiot ja niiden luonne), ja näiden osumiseen kliinisen mielenterveystyön kentälle. Menetelmiä ei tarvitse kuvata arviointimenetelmien tasolla.

Et voi. Arviointi tapahtuu hakemuksessa annettujen tietojen perusteella.

Valintaperusteissa todetaan, että osa-aikainen työ muunnetaan ajallisesti täyspäiväiseksi. Virka- tai perhevapaat eivät kerrytä työkokemusta, mutta virka- tai perhevapaiden aikana tehty osa-aikainen työ huomioidaan. Palkallisia vuosilomia ei tarvitse vähentää.

 • Esim. 6 vuotta (72 kk) 50% työajalla tehty työ, johon sisältyy yksi 3 kuukauden opintovapaa ja yksi 11 kuukauden perhevapaa, jonka aikana on tehty 20 %:n osa-aikatyötä, vastaa 2,6 vuoden täysipäiväistä työkokemusta (58 kk x 0,5 + 11 kk x 0,2 = 31,2 kk).

Hakemuksen pisteytyksessä valintaperusteiden mukainen tulkinta on:Luokka 1: Työkokemus yliopistollisessa keskussairaalassa tai sitä vastaavassa erikoissairaanhoidon yksikössä tarkoittaa esimerkiksi:

 • Yliopistosairaalan osastoa
 • Keskussairaalan osastoa
 • Erikoissairaanhoidon psykiatrian poliklinikkaa
 • Mielenterveystoimistoa

Luokka 2: Työkokemus perusterveydenhuollon yksikössä, työterveydenhuollossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai sitä vastaavassa työympäristössä tarkoittaa esimerkiksi:

 • Perusterveydenhuoltoa
 • Terveyskeskusta
 • Työterveyshuoltoa
 • Koulu- tai opiskeluterveydenhuoltoa
 • Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiötä (YTHS)
 • TE-toimistoa

Luokka 3: Työkokemus relevanteilla sosiaalihuollon tai kolmannen sektorin toimijoilla, yksityisvastaanotoilla tai vastaavissa toimiympäristöissä tai tutkijana tarkoittaa:

 • Kolmannen sektorin toimijoita kuten yhdistyksiä, seuroja ja liittoja
 • Yksityisvastaanottoa
 • Tutkimustyötä (sisältäen potilaiden arviointeja tai interventioita)Sinun työkokemuksesi YTHS:stä kuuluu luokkaan 2.

 

Hakemuksen pisteytyksessä valintaperusteiden mukainen tulkinta kliinisestä hallinnollisesta vastuusta on:

 • Johtavana tai vastaavana psykologina tehty työ
 • Kliinisen psykologian projektien tai hankkeiden johtaminen

   

Sinun työkokemuksesi voidaan hyväksyä, mikäli se täyttää edellä mainitut ehdot.

Kyllä. Tutkimustyökokemusta ei huomioida hakukelpoisuutta arvioitaessa (hakukelpoisuuteen edellytettävä vähimmäistyökokemus), mutta pisteytetään hakuasiakirjojen pisteytyksen (A-kiintiö) yhteydessä.Tutkimustyö huomioidaan siltä osin kuin se on relevanttia kliinisen psykologian kannalta ja sisältää potilaiden psykologista arviointia tai interventioita. Kirjallista työskentelyä (kirjallisuushaut, julkaisujen kirjoittaminen), datan analysointia tai teknisiä tutkimusavustajan töitä kuten datan syöttöä ei huomioida. Hakijan tulee esittää lähiesihenkilön tai ohjaajan todistus, josta käy ilmi työaika, tarkka työnkuva ja tuntimäärä.

Kyllä voit. Mahdollisuus työskentelyyn arvioidaan hakemuksen perusteella. Hakulomakkeella pyydetään selvitys siitä, miten suunnittelet suorittavasi erikoispsykologikoulutuksen opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssäsi. Voit esittää oman selvityksesi mahdollisuuksistasi kliinisen psykologian alan työhön, esimerkiksi aikaisempien sijaisuuksien määrä. Hakulomakkeen liitekohdassa todetaan, että hakemukseen tulee liittää vapaamuotoinen työnantajan todistus siitä, että voit suorittaa opintojaksosuoritukset (tehtävät ja potilastyö) omassa työssäsi.

3. Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintatilastot
Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen valintatilasto 2019
2019 Enimmäis-

määrä
Hakijoita

Haku-

kelpoiset

hakija

Hyväksytyt

(paikan

vastaanottaneet)
A-kiintiö 25 20 18 18 (18)
B-kiintiö 20 11 11 11 (11)
Yhteensä 45 31* 29 29 (29)

*) 2019 haussa varsinaisella hakuajalla tuli 27 hakemusta ja lisähaussa vielä 4, yhteensä 31 hakemusta.

 

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen valintatilasto 2022
2022 Enimmäis-

määrä
Hakijoita

Haku-

kelpoiset

hakija

Hyväksytyt

(paikan

vastaanottaneet)
A-kiintiö 40 32 31 31 (28**)
B-kiintiö 10 - - -
Yhteensä 50 32 31 31 (28)

**) 2022 haussa myönnetyn opiskelupaikan vastaanotti yhteensä 28 A-kiintiön opiskelijaa. B-kiintiössä ei ollut hakijoita.