Valintamenettely

A- ja B- kiintiön valintamenettelyt on kuvattu alla.

A-kiintiö

Silloin kun kaikkia A-kiintiössä hakevia hakukelpoisia hakijoita ei voida hyväksyä koulutukseen, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen hakuasiakirjoista annettavien pisteiden perusteella. Pisteitä saa psykologiksi valmistumisen jälkeen saavutetun psykologian alan työkokemuksen pituuden mukaan niin, että kokemuksen pituutta painotetaan työkokemuksen sisällön mukaan. Työkokemukseksi lasketaan vuorovaikutteinen potilas- tai muu kliininen asiakastyö. Lisäksi pisteitä saa kliinisestä hallinnollisesta vastuusta ja julkaisutoiminnasta.

Katso tarkempi pisteytys hakuoppaasta (pdf-tiedosto)
 

B-kiintiö

B-kiintiössä valitaan kaikki hakukelpoisuusehdot tässä kiintiössä täyttävät hakijat.

Jos kaikkia A-kiintiössä hakevia hakukelpoisia hakijoita ei voida hyväksyä, pisteytetään heidän hakuasiakirjansa seuraavasti:

 1. Työkokemus kliinisen psykologian alan työstä 0–30 p
   
 2. Kokemus kliinisestä hallinnollisesta vastuusta 0–6 p
   
 3. Psykologian alaan liittyvä julkaisutoiminta 0–6 p

Hakuasiakirjoista saatavat pisteet ovat yhteensä enintään 42 pistettä.

Mikäli kaksi tai useampi hakija on A-kiintiön lopullisessa valinnassa tasapisteissä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä työkokemuspisteiden perusteella siten, että ensin huomioidaan luokkaan 1 kuuluva työkokemus, toiseksi luokkaan 2 kuuluva työkokemus ja kolmanneksi luokkaan 3 kuuluva työkokemus.

Katso tarkempi pisteytys hakuoppaasta (pdf-tiedosto)

Kunkin koko- tai osa-aikaisen työn osalta työnkuvaan on sisällyttävä kliinisen psykologian alan työtä. Hakijan on esitettävä selvitys aiempien ja nykyisen työn työnkuvasta ja psykologisen työn määrästä ja laadusta. Selvityksen tulee sisältää lista työtehtävistä, asiakaskunnasta ja tyypillisesti käytetyistä menetelmistä. Hakijan on pyydettäessä esitettävä työnantajan todistus tarkasta psykologisen työn prosenttiosuudesta. Myös ammatinharjoittajana toimivan tulee todistaa tehdyn työn määrä ja luonne. Jos yksityisen ammatinharjoittajan ei ole mahdollista saada tehdystä työstä todistusta, on hänen turvauduttava omaan tarkkaan selvitykseen työn määrästä ja laadusta. Työkokemukseksi lasketaan varsinainen työssäoloaika kliinisen psykologian tehtävissä.

Virka- tai perhevapaat eivät kerrytä tätä työssäoloaikaa. Osa-aikainen työ on muutettava ajallisesti täysipäiväiseksi (myös virka- ja perhevapaiden aikana tehty osa-aikainen työ otetaan huomioon). Esim. neljä vuotta 50 % työajalla tehtyä työtä on = 2 vuotta.

Työkokemukseen voidaan rajoitetusti laskea myös tutkijan työstä saatu kokemus. Tutkimustyön tulee olla relevanttia kliinisen psykologian kannalta ja sisältää potilaiden psykologista arviointia tai interventiota. Tutkimuksen määrä ja laatu on selvitettävä.

Työkokemuksen pisteytyksessä on kolme luokkaa työn sisällön mukaan ja työvuosia pisteytetään enintään 10 vuoteen saakka. Enimmäispisteet työkokemuksesta ovat yhteensä 30 pistettä. Katso tarkempi pisteytys hakuoppaasta (pdf-tiedosto).

Luokat:

 • Luokka 1: Työkokemus yliopistollisessa keskussairaalassa tai sitä vastaavassa erikoissairaanhoidon yksikössä; 1 työvuosi = 1,5 pistettä, enimmäispisteet 15 p (kerroin 1,5)

   

 • Luokka 2: Työkokemus perusterveydenhuollon yksikössä, työterveyden-huollossa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai sitä vastaavassa työympäristössä; 1 työvuosi = 1 piste, enimmäispisteet 10 p (kerroin 1)
   
 • Luokka 3: Työkokemus relevanteilla sosiaalihuollon tai kolmannen sektorin toimijoilla, yksityisvastaanotoilla tai vastaavissa toimiympäristöissä tai tutkijana; 1 työvuosi = 0,5 pistettä, enimmäispisteet 5 p (kerroin 0,5)

 • Ei kokemusta kliinisestä hallinnollisesta vastuusta, 0 pistettä
   
 • Alle 1 henkilötyövuoden kokemus kliinisestä hallinnollisesta vastuusta, 3 pistettä
   
 • Yli 1 henkilötyövuoden kokemus kliinisestä hallinnollisesta vastuusta, 6 pistettä

Tässä kohdassa arvioidaan kaksi eri julkaisua, kumpikin pisteytetään erikseen. Julkaisun sisällön tulee olla psykologian alaan liittyvää. Katso tarkempi pisteytys hakuoppaasta  (pdf-tiedosto).