Integratiivisessa psykoterapiassa asiakas ja terapeutti neuvottelevat yhdessä potilaan yksilöllisistä tavoitteista ja hänelle soveltuvista työtavoista. Psykoterapian lähtökohtana on potilaan ja terapeutin välinen hyvä yhteistyösuhde, jonka puitteissa neuvottelu työtavoista ja tavoitteista toteutuu. Integroiva lähestymistapa mahdollistaa sen, että psykoterapeutti mukauttaa työotteensa potilaan muutosvalmiuden, preferenssien ja hoidossa tapahtuvan edistymisen mukaan.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 18-24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 8 700 - 10 090 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa.

Kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista, yhteistyössä tapahtuvaa toimintaa, jossa pyritään kognitiivisen psykoterapian teoriataustasta lähtöisin käsitteellistämään henkilön oireiden syntymekanismia ja oireilua ylläpitäviä tekijöitä. Keskiössä ovat elämänkokemusten lisäksi ajatusten, uskomusten ja tunteiden yhteydet käyttäytymiseen. Hypnoterapia on hypnoosin käyttöä lääketieteellisten tai psykologisten sairauksien tai ongelmien hoidossa. Kognitiivisessa hypnoterapiassa taustateoriana ovat kognitiivisen psykoterapian teoriat, ja käytetyt menetelmät ovat sekä kognitiivisen terapian että hypnoterapian. Hypnoterapian menetelmiä voidaan integroida kognitiiviseen psykoterapiaan esimerkiksi mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, traumojen, psykosomaattisten sairauksien ja kivun hoidossa. 

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 20-24 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 10 910 - 11 870 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa.

Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon, kuntoutukseen ja uusiutumisen ehkäisyyn kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja. Koulutusohjelma pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen, kognitiivis-analyyttiseen sekä kognitiiviseen teorianmuodostukseen. Uusimmat kognitiivisen terapian sovellukset integroivat useita hoidollisia lähestymistapoja, kuten emotionaalisia, kokemuksellisia, käyttäytymislääketieteellisiä ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen hyväksi. Koulutusohjelma antaa valmiudet käyttää kognitiivisesta ja behavioraalisesta viitekehyksistä johdettuja menetelmiä ja täydentää niitä uusimmilla, kolmannen polven hoidollisilla lähestymistavoilla.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 20-28 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 13 020 - 15 780 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön, Institute for Cognitive Therapies FINLAND (Integrum-instituutti) kanssa

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen tiedostamattomien elementtien olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina, perustaen hoitonsa psykoanalyyttisen psykoterapian teoreettisiin suuntauksiin.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-14 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 16 720 - 22 770 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteoriaan, jonka mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa lapsen ja tämän hoivaajien välillä. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia lasten yksilöpsykoterapeuttina psykoanalyyttistä menetelmää käyttäen.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 9-14 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 17 100 - 23 480 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja psykoanalyyttiseen persoonallisuusteoriaan sekä niiden soveltamiseen parin ja perheen hoidossa. Psykoanalyyttisessa menetelmässä keskeistä on mielen rakenteiden ja tiedostamattoman dynamiikan huomioon ottaminen ja sellaisen vuorovaikutuksen käynnistäminen, jossa mielen rakenteet voivat korjaantua. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia pari- ja perhepsykoterapeuttina, jonka antama hoito perustuu psykoanalyyttisen psykoterapian teoreettisiin suuntauksiin ja niistä sovellettuihin pari- ja perhepsykoterapian menetelmiin.

Koulutusohjelman kesto: 4 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 10-16 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 15 550 - 21 490 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma tuotetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykodynaamiseen teorianmuodostukseen ja sen pohjalta syntyneisiin nuoruusiän kehityksen lainalaisuuksiin ja erityispiirteisiin. Psykodynaamisessa hoitomenetelmässä hoidon kohteena oleva psykoterapeuttinen muutos tavoitetaan saattamalla tiedostamattomat osat tietoisen käsittelyn piiriin samalla, kun tietoisen minän vaikutus mielen toimintaan vahvistuu. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia yksilöpsykoterapeuttina psykodynaamisen teorian pohjalta erityisesti nuorten (12-23 -vuotiaat) potilaiden kanssa. Koulutusohjelma antaa valmiudet verkosto- ja perhetyöskentelyyn, joka on keskeistä nuorten kanssa toimiessa.

Koulutusohjelman kesto: 3,5 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 6-12 opiskelijaa.
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 15 810 - 17 490 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä työnohjauksen kustannukset.

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Koulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen.

Koulutusohjelman kesto: 3 vuotta
Koulutusohjelmaan valitaan: 8-20 opiskelijaa
Koulutusohjelman hinta: opiskelijamäärästä riippuen 9 730 - 16 060 euroa/opiskelija. Lisäksi maksettavaksi tulee oman koulutuspsykoterapian sekä yksilötyönohjauksen kustannukset (ryhmämuotoinen työnohjaus sisältyy teoriaopintojen hintaan).

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n ja Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa.