Opiskelupaikan vastaanottaminen ja oikaisumenettely

Psykoterapeuttikoulutukseen hyväksytyn opiskelijan tulee vastaanottaa myönnetty opiskelupaikka viimeistään 12.6.2020 sekä esittää alkuperäiset todistukset hakukelpoisuuden edellytyksenä olleista tutkinnoista ja opinnoista. Lisäksi opiskelijoiden kanssa tehdään opiskelusopimus, jolla opiskelija sitoutuu maksamaan koulutusmaksut sopimuksessa määritellyllä tavalla. Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi vaatia siihen oikaisua.

Psykoterapeuttikoulutukseen hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta kirjallisesti (sähköisellä lomakkeella) viimeistään 12.6.2020 hyväksymisviestissä annetuin ohjein.

Lisäksi hyväksytyn hakijan tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset hakukelpoisuuden perusteena olleen tutkinnon ja opintojen todistuksista (ei koske Helsingin yliopistossa suoritettuja tutkintoja ja opintoja). Vaihtoehtoisesti hakija voi käydä esittämässä em. todistukset erikseen ilmoitettavina ajankohtina Meilahden opiskelijapalveluissa.

Kun kaikki koulutukseen hyväksytyt ovat ottaneet opiskelupaikan vastaan, heille toimitetaan allekirjoitettavaksi opiskelusopimus, jolla opiskelija sitoutuu koulutuksen opiskelumaksujen maksamiseen ja niiden maksuaikatauluun. Sopimusta tehdään kaksi samansisältöistä kappaletta, joista toinen jää opiskelijalle. Sopimukset tulee allekirjoittaa ja toinen kappale palauttaa yliopistolle ennen opintojen alkamista.

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmältä 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintaperusteisiin. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä huomioidaan hakijan hakuaikana toimittamat liitteet. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä, eikä mahdollisia oikaisuvaatimuksen mukana toimitettuja uusia liitteitä huomioida.

Oikaisupyynnöt opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen (hakukelpoisuus) tuloksista tulee jättää 14.4.2020 klo 15.00 mennessä ja oikaisupyynnöt lopullisen valinnan tuloksista tulee jättää 12.6.2020 klo 15.00 mennessä.