Monialaisuus motivoi sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman opiskelijoita ja opettajia

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma käynnistyi syksyllä 2019. Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa johtajia, kehittäjiä ja asiantuntijoita muuttuvalle sosiaali- ja terveysalalle.

Helsingin yliopiston valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma käynnistyi syksyllä 2019. Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa johtajia, kehittäjiä ja asiantuntijoita muuttuvalle sosiaali- ja terveysalalle. Maisteriohjelma tarjoaa kahta alaa yhdistävän tietopohjan, jonka avulla voidaan muotoilla ja johtaa monialaisia palveluita tutkimustietoon perustuen.

Yksi ohjelmassa opintonsa ensimmäisten joukossa aloittanut opiskelija on Jutta Hartikainen, jolla on pitkä kokemus sekä terveysalalta että sen tutkimuksesta. Ohjelma tarjosi hänelle sopivan yhdistelmän uutta osaamista.

– Syitä ohjelmaan hakemiseen oli useita. Koin, että laajempi johtamisen tietotaito on tarpeen ja tässä ohjelmassa sitä pystyy kehittämään. Työelämässä kysytään entistä useammin määrällisten tutkimusmenetelmien osaamista ja ne vaativat minulla päivittämistä. Sosiaali- ja terveysalan opinnot yleensä eroavat korkeakoulutasolla ja olin hyvin kiinnostunut näkemään, millä tavalla ne tässä yhdistyvät.

Tarkkaan kohdistettu ohjelma vaatii tuekseen monipuolista tutkimusosaamista. Ohjelman opettajat ovatkin monilta eri tieteenaloilta.

– Opettajamme tulevat muun muassa yhteiskuntapolitiikan, kansanterveystieteen, terveystaloustieteen, sosiaalityön, väestötieteen ja johtamisen tutkimuksen aloilta. Tässä ohjelmassa myös opettajana oppii uutta joka päivä, kertoo maisteriohjelman johtaja Ville-Pekka Sorsa.

Ohjelma on tarjonnut sekä opiskelijoille että opettajille uudenlaisen oppimis- ja työskentely-ympäristön.

– Yliopistoilmapiirin pöhinä vei heti mukanaan. Ymmärrys sote-kentästä on laajentunut tosi paljon. Myös alan johtamisen monitahoisuus ja laajat osaamisvaatimukset ovat käyneet selväksi. Samalla on saanut paljon uusia ystäviä ja kollegoja. Verkostotkin ovat laajentuneet huomattavasti, koska ihmiset tulevat sote-alalta niin erilaisista taustoista ja asemista, Hartikainen kertoo.

– Muilta opiskelijoilta oppii paljon. Ihmisillä on hyvin erilaiset tavat katsoa sote-maailmaa ja tässä on alkanut vähitellen hahmottaa, että näistä asioista muodostuu paljon enemmän kuin osiensa summa.

Sorsan mukaan ohjelman yhtenä tarkoituksena on ollut tuoda yhteiseen opiskeluympäristöön eri opinto- ja ammattitaustoista tulevia ihmisiä. Ohjelman opetusmenetelmät ovat vuorovaikutteisia ja ohjelmaan osallistuminen vaatii kokoaikaista opiskelua ja läsnäoloa.

– Oppiminen tiiviissä ja monialaisessa yhteisössä on ehdottomasti yksi maisteriohjelman vahvuuksista. Se auttaa laajentamaan ammatti-identiteettiä ja sisältöosaamista siinä missä opetuksen sisällötkin.

– Kaksivuotinen maisteriohjelma sopii parhaiten heille, jotka haluavat rakentaa kokonaisvaltaisesti uudenlaista osaamista. Jatkossa tarjoamme myös maisteriohjelmaa suppeampaa maisteritason opintokokonaisuutta monialaisten palveluiden parissa työskenteleville. Osa ohjelman kursseista löytyykin tulevaisuudessa myös verkkokursseina Avoimesta yliopistosta.

Haku sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan alkaa 16.3.2022.

Linkit muihin artikkeleihin:

Uu­des­sa mais­te­rioh­jel­mas­sa opi­taan toi­mi­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon in­tegroi­dus­sa pal­ve­lu­ym­pä­ris­tös­sä

Uusi mais­te­rioh­jel­ma val­mis­taa tu­le­via sote-osaa­jia mo­niam­ma­til­li­seen työ­hön

Uusi mais­te­rioh­jel­ma kou­lii tu­le­vis­ta sote-asian­tun­ti­jois­ta di­gi­tai­ta­jia

Uusi mais­te­rioh­jel­ma tar­jo­aa laa­duk­kaan ym­pä­ris­tön sote-tut­ki­muk­sen te­ke­mi­seen

Opis­ke­le tu­le­vai­suu­den so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den joh­ta­mi­sen huip­puo­saa­jak­si

Hae opiskelijaksi Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaan

Monialaista opetusta tarjoava sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma yhdistää opetuksessaan sosiaalitieteet ja terveystieteet, kouluttaen opiskelijoita molempien alojen asiantuntijaksi.

Kevään yhteishakuaika on 16.3.—30.3.2022.

Lisätietoa koulutusohjelmasta sekä kevään 2022 hakujen valintaperusteet ja hakuohjeet löydät koulutusohjelman sivulta.