Opiskelu
Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman tarkoituksena on luoda laaja-alainen ja kokonaisvaltainen näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluihin ja palvelujärjestelmän toimintaan.

Ohjelmassa perehdytään pohjoismaiseen hyvinvointivaltioperinteeseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Teoreettisen tietopohjan lisäksi opiskellaan sosiaali- ja terveysalan keskeisiä tutkimusmetodeja ja tutustutaan erilaisiin tutkimusalueisiin.

Maisteriohjelmassa perehdytään monitieteisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja johtamiseen. Kaksivuotinen maisteriohjelma käsittelee alan uudistamisen keskeisiä kysymyksiä, joita ovat muun muassa

 • terveys- ja hyvinvointierot
 • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät
 • palveluintegraatio
 • yhtenäiset palveluketjut
 • palveluiden kustannusvaikuttavuus ja
 • digitalisaatio.
Miksi sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma?

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja - johtamisen maisteriohjelma kouluttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoita tutkittuun tietoon perustavalla analyyttisellä otteella.  Monitieteinen ohjelma toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Valtiotieteiden maisterin tutkintoon johtava ohjelma tarjoaa laajan valikoiman lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja kehittää hyvinvointipalveluita. Opiskelijat pääsevät mukaan paitsi tiedekuntien tuoreimpaan alan tutkimukseen myös innovoimaan, kehittämään ja arvioimaan uusia palvelumalleja ja toimintatapoja.  

Valmistuttuaan opiskelija

 • hallitsee sosiaali- ja terveysalan keskeiset käsitteet ja mallit
 • tunnistaa alan johtamiseen liittyvät keskeiset kysymykset
 • hahmottaa ennaltaehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalveluiden keskeisiä vaikutusmekanismeja
 • kehittää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevia käytäntöjä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Työelämää varten opiskelija osaa soveltaa kriittistä ja luovaa ajattelua sekä tieteellisen tutkimisen taitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi

 • itsenäinen tutkimus- ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • tutkimus- ja kehittämisprosessin hallinta sekä
 • selkeä ja tasokas suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja viestintä. 

Opetuksessa painotetaan yhteistyötä käytännön toimijoiden kanssa, ryhmässä tehtävää työtä ja vuorovaikutuksellisuutta. Ohjelman suorittaminen vaatii kokopäiväistä ja paikan päällä tapahtuvaa opiskelua. Ohjelma on tutkimusintensiivinen, ja siihen liittyy useita ulkopuolisen rahoituksen saaneita sosiaali- ja terveysalan tutkimushankkeita. Ohjelman toteuttamisessa on mukana sosiaali- ja terveysalan uudistamisessa mukana olevia ammattilaisia.

Rakenne ja sisältö

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen ohjelma on 120 op laajuinen ja siitä valmistutaan valtiotieteiden maisteriksi (VTM). Kaikille yhteisiä syventäviä opintoja on 65 op, jotka sisältävät kaksi maisteriseminaaria ja maisterintutkielman (30 op). Tämän lisäksi opiskelija tekee johtamiseen (20-30 op) ja tutkimukseen (15-25 op) liittyvät opintokokonaisuudet ja valitsee loput opinnoistaan lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan kurssitarjonnasta. Opiskelija voi myös painottaa halutessaan opinnoissaan joko johtamista tai tutkimusta tekemällä jommasta kummasta laajemman kokonaisuuden. Työelämäopinnot on integroitu pakollisiin opintoihin. Osa opinnoista on kaksikielisiä (suomi/ruotsi).

Suurin osa opinnoista on lähiopetusta ja vaatii läsnäoloa kursseilla. Huomaathan, että ajantasaiset opetustiedot ja kurssikuvaukset löytyvät Opintotarjonta-sivulta.

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen syventävät opinnot (65 op):

Hyvinvointipalvelut yhteiskunnassa 25 op

 • Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät 5 op
 • Terveys- ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy 5 op
 • Oikeus ja etiikka sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op 
 • Sosiaali- ja terveystaloustiede 5 op
 • Yhteiskuntaprojekti (työelämäopintoja) 5 op

Maisteriseminaarit ja maisterintutkielma 40 op

 • Maisteriseminaari I, 5 op
 • Maisteriseminaari II, 5 op
 • Maisterintutkielma 30 op

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen ja johtaminen (20-30 op):

 • Monialainen yhteistyö ja palveluintegraatio 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op 
 • Palvelutarpeet ja palvelumuotoilu (työelämäopintoja) 5 op
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 • Vaihtoehtoiset:
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen Pohjoismaissa 5 op
 • Johtamisen soveltaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
 • Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalouteen 5 op
 • Sosiaali- ja terveysalan organisaatiotutkimus 5 op
 • Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Sosiaali- ja terveystutkimus (15-25 op)

 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen tilastolliset menetelmätaidot 5 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Arviointitutkimus 5 op / Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa 5 op
 • Vaihtoehtoiset
 • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5 op
 • Tapaustutkimus 5 op
 • Seuranta-aineistojen tilastollinen analyysi 5 op

Vapaavalintaiset opinnot

Voit halutessasi sisällyttää vapaavalintaisia opintoja tutkintoosi. Suositellaan maisteritason kursseja valtiotieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmista. Tarjolla esimerkiksi seuraavia kursseja (huom. tarkista ajantasaiset tiedot Opintotarjonnasta):

 • Kuntoutus osana sosiaali- ja terveyspalveluita 5 op
 • Turvallisuusjohtamisen ja varautumisen lähtökohtia sosiaali- ja terveysalalla 5 op
 • Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen 5 op
 • Lean ja tuotantotalouden menetelmät SOTE-palveluissa 5 op
 • Ikääntyminen ja palvelutarpeet 5 op
 • Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
 • Palveluiden johtaminen 5 op
 • Yhteistyön johtaminen verkostotaloudessa 5 op
 • Introduction to Bioinformatics 5 op
 • Clinical data mining 5 op 
 • Työharjoittelu 5 op
Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on suomi ja lisäksi yksittäisiä opintojaksoja voidaan järjestää ruotsiksi ja englanniksi. 

Kurssit ja opetus

Opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa on mahdollista huomioida aikaisemmin suoritetut maisteriohjelman kursseja vastaavat opinnot ja erityiset kiinnostuksen kohteet. Huomaathan, että tutkinnosta saa hyväksilukea aiemmilla opinnoilla enintään puolet. Opintoihin voi sisällyttää erityisopintoja myös muilta tieteenaloilta mahdollisuuksien mukaan. 

Opinnot sisältävät pakollisia työelämäopintoja, vapaaehtoisen työharjoittelun  ja vapaaehtoisen kansainvälistymisjakson. Työharjoittelupaikkoina voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset sekä ministeriöt. 

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Ohjelman opiskelijat tekevät lopputyönään maisterintutkielman. Tutkielma on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa tuetaan maisteriseminaarissa ja ohjatun vertaiskommentoinnin avulla.    

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Jatko-opinnot

Valtiotieteen maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!