Opiskelu

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman tarkoituksena on luoda laaja-alainen ja kokonaisvaltainen näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluihin ja palvelujärjestelmän toimintaan.

Ohjelmassa perehdytään pohjoismaiseen hyvinvointivaltioperinteeseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden erilaisiin rakenteisiin ja järjestelmiin. Teoreettisen tietopohjan lisäksi opiskellaan sosiaali- ja terveysalan keskeisiä tutkimusmetodeja ja tutustutaan erilaisiin tutkimusalueisiin.

Maisteriohjelmassa perehdytään monitieteisesti sosiaali- ja terveysalan tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja johtamiseen. Kaksivuotinen maisteriohjelma käsittelee alan uudistamisen keskeisiä kysymyksiä, joita ovat muun muassa

 • terveys- ja hyvinvointierot
 • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmät
 • palveluintegraatio
 • yhtenäiset palveluketjut
 • palveluiden kustannusvaikuttavuus ja
 • digitalisaatio.
Miksi sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma?

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja - johtamisen maisteriohjelma kouluttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijoita tutkittuun tietoon perustavalla analyyttisellä otteella.  Monitieteinen ohjelma toteutetaan Helsingin yliopiston lääketieteellisen ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Valtiotieteiden maisterin tutkintoon johtava ohjelma tarjoaa laajan valikoiman lähestymistapoja, joilla tutkia, ymmärtää ja kehittää hyvinvointipalveluita. Opiskelijat pääsevät mukaan paitsi tiedekuntien tuoreimpaan alan tutkimukseen myös innovoimaan, kehittämään ja arvioimaan uusia palvelumalleja ja toimintatapoja.  

Valmistuttuaan opiskelija

 • hallitsee sosiaali- ja terveysalan keskeiset käsitteet ja mallit
 • tunnistaa alan johtamiseen liittyvät keskeiset kysymykset
 • hahmottaa ennaltaehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalveluiden keskeisiä vaikutusmekanismeja
 • kehittää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tukevia käytäntöjä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Työelämää varten opiskelija osaa soveltaa kriittistä ja luovaa ajattelua sekä tieteellisen tutkimisen taitoja. Näitä taitoja ovat esimerkiksi

 • itsenäinen tutkimus- ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • tutkimusprosessin hallinta sekä
 • selkeä ja tasokas suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja viestintä. 

Ohjelma on tutkimusintensiivinen, ja siihen liittyy useita ulkopuolisen rahoituksen saaneita sosiaali- ja terveysalan tutkimushankkeita. Ohjelman toteuttamisessa on mukana sosiaali- ja terveysalan uudistamisessa mukana olevia asiantuntijoita ja johtajia.

Ohjelman suorittaminen vaatii kokopäiväistä ja paikan päällä Helsingissä tapahtuvaa opiskelua. Opetuksessa painotetaan yhteistyötä käytännön toimijoiden kanssa, ryhmässä tehtävää työtä ja vuorovaikutuksellisuutta.

Etsitkö työn ohessa suoritettavia sosiaali- ja terveysalan maisteriopintoja? Tutustu lääketieteellisen tiedekunnan Terveydenhuollon kehittämisen maisteriohjelmaan!

Rakenne ja sisältö

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja –johtamisen ohjelma on 120 op laajuinen ja siitä valmistutaan valtiotieteiden maisteriksi (VTM). Opinnot sisältävät Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -verkko-opintokokonaisuuden (25 op) ja pakollisia opintoja 75 op laajuudessa, sisältäen kaksi tutkielmaseminaaria ja maisterintutkielman (30 op). Opiskelija voi lisäksi suorittaa johtamisopintoja valintansa mukaan 5–20 op laajuudessa. Loput opinnoistaan voidaan valita valtiotieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan kurssitarjonnasta. Työelämäopinnot on integroitu ohjelman pakollisiin opintoihin.

Suurin osa opinnoista on lähiopetusta ja vaatii läsnäoloa kursseilla. Huomaathan, että ajantasaiset opetustiedot ja kurssikuvaukset löytyvät Opintotarjonta-sivulta.

Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -verkko-opinnot (25 op):

 • Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
 • Palveluintegraatio ja digitalisaatio 5 op
 • Monialainen ja -toimijainen yhteistyö palvelujärjestelmässä 5 op        
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet 5 op
 • Terveyden sosiaaliset määrittäjät 5 op

Syventävät opinnot (80-95 op):

Pakolliset opinnot (75 op)

 • Sosiaali- ja terveyspalvelut hyvinvointivaltiossa 5 op
 • Sosiaali- ja terveystaloustiede 5 op
 • Huono-osaisuus ja palvelut 5 op
 • Palvelumuotoilu 5 op
 • Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa 5 op
 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen tilastolliset menetelmätaidot 5 op
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Maisteriseminaari I 5 op
 • Maisteriseminaari II 5 op
 • Maisterintutkielma 30 op

Johtamisopinnot (5-20 op)

 • Palvelujen johtaminen 5 op
 • Sosiaali- ja terveysalan verkostojen johtaminen 5 op
 • Sosiaali- ja terveysalan organisaatiotutkimus 5 op
 • Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalouteen 5 op

Vapaavalintaiset opinnot

Voit halutessasi sisällyttää vapaavalintaisia opintoja tutkintoosi. Suositellaan maisteritason kursseja valtiotieteellisen tai lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmista (huom. tarkista ajantasaiset tiedot Opintotarjonnasta).

Opetuskieli

Maisteriohjelman opetuskieli on suomi ja lisäksi yksittäisiä opintojaksoja voidaan järjestää englanniksi. 

Kurssit ja opetus

Opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa on mahdollista huomioida aikaisemmin suoritetut maisteriohjelman kursseja vastaavat opinnot ja erityiset kiinnostuksen kohteet. Huomaathan, että tutkinnosta saa hyväksilukea aiemmilla opinnoilla enintään puolet. Opintoihin voi sisällyttää erityisopintoja myös muilta tieteenaloilta mahdollisuuksien mukaan. 

Opinnot sisältävät pakollisia työelämäopintoja, vapaaehtoisen työharjoittelun  ja vapaaehtoisen kansainvälistymisjakson. Työharjoittelupaikkoina voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot, tutkimuslaitokset sekä ministeriöt. 

Lue lisää koulutusohjelman kursseista.

Opinnäytetyö

Ohjelman opiskelijat tekevät lopputyönään maisterintutkielman. Tutkielma on itsenäinen tieteellinen työ. Tutkielman tekoa tuetaan maisteriseminaarissa ja ohjatun vertaiskommentoinnin avulla.    

Tutkielman tavoitteena on kehittää tutkimukseen tarvittavia perusvalmiuksia. Niistä tärkeimpiä ovat kyky itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittely ja kriittinen arviointi sekä itsenäinen tiedon tuottaminen ja soveltaminen. Lisäksi tutkielman tekeminen harjoittaa projektinhallinnan taitoja ja laajojen kokonaisuuksien hallintaa. 

Tutkielma kirjoitetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Jatko-opinnot

Valtiotieteen maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moneen kysymykseen!