Opiskelu

Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti.
Miksi kemian kandiohjelma?

Kun valmistut kemian kandiohjelmasta:

  • sinulla on laaja näkemys kemiasta luonnontieteenä ja elinkeinoelämän toimialana sekä tärkeänä tekijänä maailman suurten kysymysten, kuten ympäristöongelmien, energiantuotannon, puhtaan veden ja terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa
  • sinulla on hyvä käsitys aineen rakenteesta, ominaisuuksista ja kemiallisesta reaktiivisuudesta
  • osaat etsiä tietoa eri lähteistä, osaat arvioida tietolähteiden luotettavuutta ja kykenet seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • osaat työskennellä laboratoriossa turvallisesti yleisimpiä laboratoriovälineitä ja mittalaitteita käyttäen
  • osaat esittää tuloksesi kirjallisesti ja suullisesti luonnontieteen käytäntöjä noudattaen
  • osaat suorittaa tehtäviä ja hakea ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmässä; ymmärrät hyvän suunnittelun ja aikataulutuksen merkityksen
  • olet valmis jatkamaan maisteriohjelmassa.
Tutustu kemia kandiohjelmaan

Katso videolta mitä tieteenaloja ja teemoja voit opiskella kemian kandiohjelmassa. Lisäksi saat tietää millaista osaamista ohjelma tarjoaa opiskelijoille, sekä millaisissa työtehtävissä alalta valmistuneet voivat työskennellä.

Rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon 180 opintopistettä koostuvat seuraavista opinnoista:

  • kemian pakolliset opinnot 90 op
  • kemian ja muiden tieteenalojen valinnaiset opinnot 70 op
  • koulutusohjelman yhteiset opinnot 20 op

Yhteiset opinnot sisältävät mm. kieliopintoja, tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä työelämäopintoja. Noin kolmasosa kemian pakollisista opinnoista on laboratoriokursseja. Muiden tieteenalojen opintoihin sisältyy vähintään 15 op matematiikkaa ja fysiikkaa.

Tutustu tarkemmin tutkinnon sisältöön.

Opetuskieli

Kandiohjelman opetuskieli on suomi, mutta suuri osa kursseista opetetaan myös ruotsiksi. Lisäksi osa opetuksesta on tarjolla myös englanniksi Bachelor in Science -kandiohjelman järjestämänä. Opintosuoritukset voit tehdä suomen tai ruotsin kielellä. Koska alan yleiskieli on englanti, oppimateriaali on suurelta osin englanninkielistä.

Voit myös suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi). Tällöin vähintään 60 opintopistettä tutkinnosta suoritetaan toisella kotimaisella kielellä.

Kurssit ja opetus

Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa osaston korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Vähintään noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi ja soveltuvuuden mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita.

Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusprojekti.

Lue lisää kemian kandiohjelman kursseista ja sisällöistä.

Voit hakea kurssitarjontaa myös opiskelu-palvelu sivuston kautta. Huomaa että avautuvassa listassa on mukana varsinaisten kemian kurssien lisäksi myös kieliopintoja ja  muiden aineiden kursseja (mm. fysiikka), joita on mahdollista sisällyttää kemian kanditutkintoon.

Opinnäytetyö

Kandidaatin tutkinnon lopputyö on kandidaatintutkielma, jonka laajuus on kuusi opintopistettä. Sen ohella suoritetaan tutkimusharjoittelu, jonka laajuus on 9 opintopistettä. Tutkimustyön voit suorittaa kemian osaston tutkimusryhmässä, yliopiston ulkopuolella tutkimuslaitoksessa tai yrityksessä, tai opiskelijavaihdossa ulkomaisessa yliopistossa. Kirjallisen kandidaatintutkielman kirjoitat itsenäisesti.

Opiskelu ja opiskelijaelämä

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

 

Helsingin yliopiston kemistit (HYK)

Kumpulan kampuksella toimii kemian opiskelijoiden oma yhdistys, joka pitää huolen, että pääset välillä levähtämään. Helsingin Yliopiston Kemistit (HYK) ry toimii Chemicumissa Opsosista (opintososiaalisesta tilasta) käsin. Siellä voit viettää aikaa luentojen ulkopuolella kavereiden kanssa jutellen tai vaikka pelaillen lautapelejä.

HYKkiin voi tutustua HYKin omilla verkkosivuilla ja Facebookissa.

Kan­sain­vä­lis­ty­mi­nen

Kansainvälinen opiskeluympäristö: Kemian osastoon saapuu vuosittain useita kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Myös henkilökunnassa on ulkomailta tulleita opettajia ja tutkijoita. Kemian kandiohjelman opetus on suomen ja ruotsinkielistä, mutta kemian maisteriohjelmissa luento-opetus on englanninkielistä. Maisteriohjelmiin tulee opiskelijoita myös kansainvälisen haun kautta. Kemian tutkimus on kansainvälistä ja tutkimusryhmillä on monia ulkomaisia kumppaneita.

Opiskelijavaihto: Helsingin yliopistolla on vaihtosopimuksia useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa, joten sinäkin voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla. Voit lähteä opiskelijavaihtoon sekä kandidaatti- että maisteriopintojen aikana. Voit myös hakea suorittamaan koko maisteri- tai tohtoritutkinnon ulkomaiseen yliopistoon. Helsingin yliopiston kemian kandidaatin tutkinto noudattaa Chemistry Eurobachelor® -laatuleimaa, mikä edesauttaa siirtymistä eurooppalaisiin maisteriohjelmiin.

Kieliopinnot: Helsingin yliopisto ja Kielikeskus tarjoavat opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet parantaa ja laajentaa kielitaitoa.

Ver­kos­tot

Helsingin yliopiston opiskelijana saat laajan oikeuden suorittaa opintoja eri tiedekunnissa. Voit suorittaa opintoja myös muissa yliopistoissa erilaisten yhteistyösopimusten kautta.

Kemian osaston tutkijoiden yhteistyöverkostojen kautta opiskelijat saavat kontakteja sekä koti- että ulkomaisiin kemian ja sen lähialojen eri toimijoihin ja työnantajiin.

Kontakteja kemian ammattilaisiin voit hankkia myös alan järjestöissä, joihin kemian osastolla on tiiviit yhteydet. Tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi Suomalaisten Kemistien Seura, Kemianteollisuus ry, alan ammattijärjestöt ja MAOL ry.