Kemian kandiohjelman sisältö
Kemian opinnoille on ominaista laboratoriotyöskentely, joka kattaa lähes puolet perus- ja aineopinnoista.
Pe­rus- ja ai­neo­pin­not

Perusopinnot

Aineopinnot

Kemian opinnoille on ominaista kokeellinen laboratoriotyöskentely ja tutkimus, jotka yhdessä kattavat puolet perus- ja aineopinnoista. Luentokurssit antavat tutkimustyölle laaja-alaisen teoriataustan.

Kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set opin­not
  • Kemian asiantuntijuusopinnot (7 op)
  • Äidinkieli (3 op)
  • Toinen kotimainen kieli (3 op)
  • Vieras kieli (4 op)
  • Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet (3 op)

Luonnontieteilijän tärkeimpiä taitoja ovat tiedon löytäminen ja tiedon välittäminen. Viestintäopintoihin kuuluvat kieliopinnot, tiedonhaku sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Kieliopintoja voit halutessasi suorittaa myös kemian kursseihin integroituna.

Yhteisiin opintoihin kuuluu myös henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka laadit yhdessä opettajatuutorisi kanssa.

Mui­den tie­tee­na­lo­jen opin­not ja va­lin­nai­set opin­not

Kemian kandintutkintoon vaaditaan vähintään 15 opintopistettä menetelmätieteitä (sovellettua matematiikkaa, fysiikkaa ja tilastotiedettä). Voit henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi riippuen suorittaa menetelmätieteitä erikseen tai muiden tieteenalojen opintokokonaisuuksiin sisältyvinä.

Opiskelet vähintään yhden 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden valitsemaltasi toiselta tieteenalalta. Tavoitteenasi olisi koostaa kemistin ammattitaitoa ja urakehitystä tukeva kokonaisuus, jota voit vielä täydentää valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja, valinnaisia kemian kandikursseja (ks. alla) tai soveltuvia kursseja maisteriohjelmista yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan.