Kemian kandiohjelman sisältö

Kemian opinnoille on ominaista laboratoriotyöskentely, joka kattaa lähes puolet perus- ja aineopinnoista.
Pe­rus- ja ai­neo­pin­not

Perusopinnot

 • KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op, s/r/e)
 • KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (5 op, s/r/e)
 • KEK 102 Orgaaninen kemia 1 (5 op, s/r/e)
 • KEK104 Epäorgaaninen kemia (5 op, s/e)
 • KEK105 Kemian perustyöt (5 op, s/r/e)

Aineopinnot

 • KEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopia (5 op, s/r)
 • KEK202 Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (5 op, s/e)
 • KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka (5 op, s/r)
 • KEK204 Orgaaninen kemia 2 (5 op, s/r/e)
 • KEK205 Biologinen kemia (5 op, e)
 • Fysikaalisen kemian työt: termodynamiikka ja dynamiikka (KEK206A, 3 op, s/r/e) ja spektroskopia (KEK206B, 2 op, s/r/e)
 • Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 1 (KEK207) ja 2 (KEK208) (5 + 5 op, s/r/e)
 • Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1 (KEK209) ja 2 (KEK210) (5 + 5 op, s/r/e)
 • Kandiharjoittelu (9 op, s/r/e)
 • Kandidaatintutkielma (6 op)

Kemian opinnoille on ominaista kokeellinen laboratoriotyöskentely ja tutkimus, jotka yhdessä kattavat puolet perus- ja aineopinnoista. Luentokurssit antavat tutkimustyölle laaja-alaisen teoriataustan.

Kemiaa on mahdollista opiskella suomen lisäksi myös ruotsiksi (tai englanniksi). Opintojakson perässä on merkitty kunkin opintojakson mahdolliset opetuskielet: suomi (s), ruotsi (r) ja/tai englanti (e). 

Kou­lu­tus­oh­jel­man yh­tei­set opin­not
 • Kemian asiantuntijuusopinnot (12 op)
 • Äidinkieli (3 op)
 • Toinen kotimainen kieli (3 op)
 • Vieras kieli (4 op)
 • Tieto- ja viestintätekniikan valmiudet (3 op)

Luonnontieteilijän tärkeimpiä taitoja ovat tiedon löytäminen ja tiedon välittäminen. Viestintäopintoihin kuuluvat kieliopinnot, tiedonhaku sekä kirjallinen ja suullinen viestintä. Kieliopintoja voit halutessasi suorittaa myös muihin kursseihin integroituna.

Yhteisiin opintoihin kuuluu myös henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka laadit yhdessä omaopettajasi kanssa.

Mui­den tie­tee­na­lo­jen opin­not ja va­lin­nai­set opin­not

Kemian kandintutkintoon vaaditaan vähintään 10-15 opintopistettä menetelmätieteitä (sovellettua matematiikkaa ja fysiikkaa). Voit henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi riippuen suorittaa menetelmätieteitä erikseen tai muiden tieteenalojen opintokokonaisuuksiin sisältyvinä.

Opiskelet vähintään yhden 25 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, joka on toiselta luonnontieteen alalta tai muuten koulutusohjelman hyväksymä. Tavoitteenasi olisi koostaa kemistin ammattitaitoa ja urakehitystä tukeva kokonaisuus, jota voit vielä täydentää valinnaisilla opinnoilla. Valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää muiden tieteenalojen opintoja, valinnaisia kemian kandikursseja (ks. alla) tai soveltuvia kursseja maisteriohjelmista yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan.