Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella biologian kandiohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin biologian opiskelusta.
Albert Lenkiewicz

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Albert ja kotoisin Jalasjärveltä, Etelä-Pohjanmaalta. Valmistuin vuonna 2018 säveltäjäksi ja musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Nyt opiskelen biologiaa toista vuotta ja aion suuntautua ekologiaan. Kuluva lukuvuoteni koostuu maantieteen opinnoista, sillä tulin valituksi myös aineenopettajalinjalle.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Hain opiskelemaan biologiaa ja nimenomaan ekologiaa, sillä koen yhdeksi kutsumuksekseni yrittää vaikuttaa elämän suojeluun ja biodiversiteetin varjelemiseen mahdollisimman kansainvälisellä tasolla. Ymmärrys elämän eri muodoista ja vuorovaikutuksista auttaa hahmottamaan vaadittavia luonnonsuojeluun liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Opiskelukavereiden ja -yhteisön lisäksi parasta on ollut huomata, miten tietämykseni ja ymmärrykseni minua kiinnostavissa asioissa on syventynyt. Tätä tukee yliopistollinen vapaus valita kaikkia niitä kursseja, jotka tukevat osaamiseeni liittyviä tavoitteita.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si

Meribiologian kurssi oli erityisen silmiä avaava! Merten valtavan suurta merkitystä myös maaelämään ei voi kylliksi korostaa. Meriin liittyy myös paljon tutkimattomia asioita, mikä entisestään lisää niiden viehätystä ja mystisyyttä.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Oman opiskeluvastuun lisääntymisessä ja omien aikataulujen laatimisessa on sekä hyviä että huonoja puolia. Olen oppinut paljon itsestäni opiskelijana tänä haastavana aikana, ja pidänkin etäopiskelua erittäin arvokkaana kokemuksena. Koen, että oppimiseni tasossa ei ole tapahtunut sinänsä merkittävää muutosta.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Toivoisin saavuttavani aseman, josta käsin pystyisin vaikuttamaan luonnonsuojeluun laajassa mittakaavassa. Vaatiiko se järjestö- tai poliittista toimintaa tai julkista mielipidevaikuttamista – en osaa sanoa. Toisaalta biologian opettaminen on myös arvokasta työtä ja siinäkin voi vaikuttaa, millaiseksi tulevien sukupolvien luontosuhde muodostuu. Suhtaudun avoimesti ja suurella mielenkiinnolla tulevaan!

Jat­koit­ko jo­tain omaa har­ras­tus­ta­si tai sait­ko yliopisto-opin­to­jen tai opis­ke­lu­ka­ve­rei­den myö­tä uusia har­ras­tuk­sia?

Musiikilla on aina ollut suuri merkitys elämässäni eikä tämä ole muuttunut biologianopiskelujeni myötä. Kaikenlainen lukeminen suomeksi ja englanniksi on aina ollut mieluisaa ja erityisesti nykyisen opiskelunkin kannalta hyödyllistä! Aloitin myös ensimmäistä kertaa elämässäni kuntosalilla käymisen pikkuveljeni innostamana. Liikunnan merkitystä opinnoissa jaksamiseksi ei voi liikaa korostaa.

Mil­lais­ta on asua Hel­sin­gis­sä?

Muutin Helsinkiin jo vuonna 2009 musiikinopintojeni alettua. Etsin vuokra-asuntoja useammasta eri lähteestä ja löysin yksiön Töölöstä. Muutama vuosi sen jälkeen muutin avopuolisoni kanssa yhteiseen vuokra-asuntoon Kalliossa. Pieneltä paikkakunnalta suureen kaupunkiin muuttaessani ajattelin arkeni ja elämäni mullistuvan täysin. Arki pyörii kuitenkin pitkälti yliopistokampuksen lisäksi lenkkipolkujen ja lähikaupan määrittämänä pienellä alueella ja rauhallisesti. Kotona tulee vietettyä paljon aikaa!

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Vaikka yliopisto onkin rautaisten asiantuntijoiden, tieteen tekemisen ja tutkimuksen sekä tohtoriuden mahdollistava instituutio, lähdetään ensimmäisen vuoden opinnoissa kuitenkin aina perusasioista liikkeelle. Muutos lukio-opintoihin liittyen tapahtuu ennemminkin itse opiskelutekniikoissa kuin asiasisällöissä sinänsä.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Valmistautumiseen kannattaa ennen kaikkea varata mahdollisimman paljon aikaa. Itse opiskelin hakukevättä edeltävänä syksynä ja alkuvuodesta biologian lukion oppimäärän aikuislukiossa. Koin lukuvuoden mittaisen valmistautumisen mahdollistavan kiireettömän ja stressittömän arjen. Kaikille tulee hankalampia hetkiä ja ajanjaksoja – niiden yli pääsin muistuttaessani itseäni tavoitteestani, jonka koin motivoivimmaksi asiaksi elämässäni. Sen voimalla jaksoin!