Kohti koulutuksellista tasa-arvoa - ministeriölle tehty selvitys valmistui

Apulaisprofessori Venla Berneliuksen ja väitöskirjatutkija Heidi Huillanin laatima selvitys 'Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet' luovutettiin opetusministeri Jussi Saramolle keskiviikkona 17.2.2021.

Maantietelijänä Venla Bernelius tuo esiin alueellisen eriytymisen, joka ei kiinnity vain kunta tai maakuntarajoihin, vaan enemmänkin on kyse naapurustojen eriytymisestä.

Selvityksessä todetaan, että osaamiserot kasvavat ja osaaminen eriarvoistuu Suomalaisten koululaisten oppimistulokset ovat heikentyneet, ja laskua on tapahtunut erityisesti heikoimmilla oppilailla. Lisäksi sosiaalisen taustan yhteys osaamiseroihin on voimistunut. Heikentyminen näkyy PISA-tuloksissa.

Selvityksessä tarkastellaan suomalaisen peruskoulun ja varhaiskasvatuksen tasaarvotilannetta erityisesti sosiaalisten ja alueellisten jakojen tuottamien haasteiden näkökulmasta. Selvityksessä kartoitetaan myös varhaiskasvatusyksiköiden ja peruskoulujen tukimahdollisuuksia. 

Keskeinen tulos on, että yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen haastaa perusopetus- ja varhaiskasvatusjärjestelmän sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Perusopetuksen osalta erityisen huolestuttavana signaalina on ollut osaamiserojen kasvu sekä oppilaiden että koulujen välillä. 

Alueellisen sosioekonomisen ja etnisen segregaation vaikutuksesta koulutuksellinen huono-osaisuus alueellistuu tavalla, joka heikentää maantieteellisesti ja sosiaalisesti syrjään jäävien peruskoulujen edellytyksiä saavuttaa hyviä oppimistuloksia. Suuri osa erityisessä riskissä olevista kouluista sijaitsee isojen kaupunkien huono-osaistuneissa naapurustoissa. Varhaiskasvatuksessa näkyy sama eriytymisen dynamiikka, joka heijastuu lasten tasa-arvon lähtökohtiin näiden siirtyessä perusopetukseen. 

Kansainvälisessä vertailussa Suomen vahvuuksia ovat institutionaalisen laadun vakaus ja edelleen maltillisena näyttäytyvä eriytyminen. Järjestelmällämme on hyvät edellytykset panostaa tasa-arvon tukeen erityisesti myönteisen erityiskohtelun resursoinnin sekä yli sektorirajojen toteutettavan yhteistyön malleilla.

Bernelius, Venla; Huilla, Heidi (2020-02-17): Koulutuksellinen tasa-arvo, alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ja myönteisen erityiskohtelun mahdollisuudet Valtioneuvoston julkaisuja 2021:7.