Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, uutta tieteellistä tietoa sisältävä yhtenäinen esitys jonkin kasvatustieteellisessä tiedekunnassa edustettuna olevan oppiaineen alalta. Väitöskirja voi olla monografia tai artikkeliväitöskirja.

Ohjeet väitöskirjan/lisensiaatintyön tarkastukseen jättämiseen sekä esitarkastajan, vastaväittäjän ja arvolausetoimikunnan jäsenen ohjeet löytyvät kasvatustieteellisen tiedekunnan Flamma-sivuilta. Lisätietoa väitöstilaisuuden kulusta löytyy Tervetuloa väitöstilaisuuteen -sivuilta.

Väitöskirjojen arviointi

Kiittäen hyväksytty
Väitöskirja on kaikkien arviointikriteereiden valossa erityisen ansiokas ja kunnianhimoinen. Väitöskirja täyttää eettiset kriteerit.

Hyväksytty
Täyttää tiedekunnan määritelmän väitöskirjoille että eettiset kriteerit.

Hylätty
Väitöskirja ei täytä tiedekunnan väitöskirjan kriteereitä ja/tai eettisiä normeja.

Pääsääntöisesti väitöskirjat hyväksytään arvolauseella hyväksytty. Poikkeustapauksessa, kun väitöskirja on kaikkien arviointikriteerien valossa erityisen ansiokas, sille voidaan antaa arvolause kiittäen hyväksytty.

Arviointikriteerejä

Aiheen valinta ja tutkimusongelma
Aiheen tulee kytkeytyä aikaisempaan tutkimukseen, mutta väitöskirjan tulisi tuottaa aidosti uutta tietoa ja se voi olla myös uuden tutkimuslinjan avaus. Tutkimus tulee rajata tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuskysymykset tulee asettaa siten, että niihin voidaan tutkimuksessa mielekkäästi vastata.

Käsitteellinen selkeys ja aiheen teoreettinen hallinta
Työn tulee olla käsitteellisesti selkeä ja tekijän tulee osoittaa taustateorioiden hallintaa ja hän kykenee käsitteellistämään tutkimusongelmansa.

Menetelmien käyttö
Menetelmien on oltava hyvin perusteluja ja niiden avulla tulee pystyä vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimusmenetelmien monipuolinen käyttö on ansio. Tutkimusmenetelmien syvällinen hallinta ja oivaltava käyttö katsotaan eduksi.

Aineisto
Aineiston on oltava laadukas sekä tutkimusongelman ja -menetelmän kannalta riittävä.

Tulosten esittely
Tulokset on esitettävä selkeästi ja johdonmukaisesti. Analyysin on oltava johdonmukaista ja perusteltua.

Johtopäätökset
Johtopäätösten on oltava systemaattisia ja hyvin perusteltuja, ja ne tulee tehdä suhteessa tutkimusongelmaan, aineistoon ja menetelmään. Spekulaatioita tulee välttää.

Työn kokonaisuus ja kielellinen ilmaisu
Väitöskirjan on oltava rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä. Tekstin on oltava yhtenäistä ja loogista. Tekstissä on keskityttävä olennaiseen. Argumentoinnin on edettävä loogisesti. Tutkijan tulee osoittaa kriittistä ajattelua, omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä.

Kasvatustieteellisiä väitöskirjoja

Kasvatustieteellisen (ent. käyttäytymistieteellisen) tiedekunnan väitöskirjat julkaistaan elektronisessa muodossa yliopiston E-thesis-järjestelmässä. Painettuja kirjoja voi tiedustella suoraan väittelijöiltä.

Tutustu väitöskirjoihin!