Opet­ta­jan pe­da­go­gi­set opin­not (ai­neen­opet­ta­ja)

Aineenopettajan koulutuksen tehtävänä on kouluttaa aineenopettajia perus- ja lukio-opetuksen sekä aikuisopetuksen tehtäviin. Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Opinnot voi suorittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista aineopinnoista. Opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua ja ne sisältävät runsaasti läsnäoloa vaativaa lähiopetusta.

Koulutukseen voi hakea tutkinto-opiskelija tai jo maisteritutkinnon suorittanut erillisopiskelija.

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2018 on 15.2.2018–15.3.2018, minkä jälkeen hakijoiden hakukelpoisuus tarkastetaan kasvatustieteellisen tiedekunnan ja ainetiedekuntien yhteistyönä. Valintaprosessista ja valintamenettelyn käytännön järjestelyistä vastaa yliopiston hakijapalvelut.  Hae koulutukseen!

Välkommen till ämneslärarutbildningen!

 

De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del av de behörighetsgivande studierna för ämneslärare. Studiehelheten kan avläggas som ett biämne inom en högre högskoleexamen eller som fristående studier utöver examen. Utbildningen som du antagits till ger dig behörighet att arbeta som ämneslärare i grundskolans årskurser 1-9 samt i gymnasium i alla ämnen inom vilka du har avlagt de ämnesstudier som krävs. Under studietiden kommer du att läsa pedagogik och didaktik och avlägga två praktikperioder som skall stöda dig i ditt framtida arbete tillsammans med barn och unga.

Vi som arbetar vid ämneslärarutbildningen önskar dig välkommen och hoppas att du kommer att trivas med dina studier och finna dem intressanta och givande!

Kuvataiteen opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Aalto yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa Aalto yliopistosta.

Lukuvuonna 2017-2018 toteutetaan myös kertaluonteisesti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama suomenkielinen ”Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ict-alan osaajille” -koulutus. Koulutukseen valitaan enintään 30 opiskelijaa, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja joiden opintoihin sisältyvät vähintään 60 op laajuiset tietojenkäsittelytieteen/ tietojenkäsittelyopin opinnot.

HAO eli Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry on kaikkien Helsingin yliopistossa aineenopettajaksi aikovien ja sellaisiksi opiskelevien oma ainejärjestö.

Lisätietoja