Johto

Yliopistoa johtavat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus.

  • Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta.
  • Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa.

Yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa.

Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.

Sari Lindblom toimii Helsingin yliopiston rehtorina 28.2.2021 asti.

***

Yksi keskeisiä hankkeita rehtori Lindblomilla on ollut koulutusohjelmauudistuksen seuraava vaihe. Nyt tarkastellaan syksyllä 2017 alkaneiden ohjelmien toimivuutta ja tehdään tarvittavia korjausliikkeitä kokemusten ja tulosten perusteella.

– Opiskelijoiden edistymisestä ja kokemuksista on kerätty jatkuvasti tietoa. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja opinnot ovat edistyneet hyvin ensimmäisen vuoden aikana. Seuraamme tarkasti opiskelijoiden opintojen etenemistä ja siirtymistä kandiohjelmista maisteriohjelmiin.

Lindblomin työpöydällä on myös todistusvalinnan käyttöönotto vuonna 2020. Todistusvalinnan oheen kehitetään muita valintaväyliä kuten avoimen väylää sekä MOOC-verkkokursseja. Lisäksi valintakokeita uudistetaan vähemmän valmistautumista vaativiksi.

FT Sari Lindblom on psykologi ja yliopistopedagogiikan professori. Hän on toiminut Helsingin yliopiston vararehtorina myös edellisen rehtoraatin kaudella vuosina 2017–2018 ja Yliopistopedagogiikan keskus HYPEn johtajana 2004–2017.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Rehtori
Sari Lindblom
president@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Maija Roitto
puh. 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

 

Rehtorin tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Sari Lindblom 28.2.2021 asti.

***

Rehtori Jari Niemelä haluaa nostaa esiin yliopiston perustehtävät.  

– Tärkein tavoitteeni on yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden nostaminen entistä korkeammalle tasolle.

Edellytyksenä tälle on hyvinvoiva työ- ja opiskeluyhteisö sekä yliopiston yhteisöllinen toiminta.

– Monimuotoisuuteemme on syytä nähdä voimavarana. Henkilökunnassa ja opiskelijoissa on se potentiaali, jolla Helsingin yliopistosta tehdään entistä korkeatasoisempi oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö. Haluan pitää huolta, että menestyksen avaimet ovat olemassa ja varmistaa yliopistolaisten työrauhan sekä edistää yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia.

Yliopiston nykyisestä strategiasta rehtori Niemelä nostaa esiin sen tiivistyksen eli otsikon.

–  ”Globaali vaikuttaja – yhdessä” on juuri se toimintamme pääajatus, jonka haluaan pitää kirkkaana mielessä. Tämän saavuttamiseksi yliopiston tulee olla strategian mukaisesti luova ja kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on nostettava opiskelija keskiöön.

Niemelä katsoo yliopiston tulevaisuuteen luottavaisena.

– Yliopiston tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. On hienoa, että yliopistolaiset ovat aktiivisesti osallistuneet toimintaympäristön analyysiin uutta strategiaa varten. Syksyllä 2019 analyysin perusteella laaditaan varsinainen strategia vuosille 2021–2030. 

FT Jari Niemelä on kaupunkiekologian professori ja hän toimi vuoden 2018 alusta lähtien Helsingin kestävyystieteen instituutin (HELSUS) johtajana. Vuosina 2004–2017 hän toimi bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaanina. Hän on Helsingin yliopiston historian 138. rehtori.

Ansioluettelo

Yhteystiedot

Helsingin yliopiston rehtori
Jari Niemelä
president@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Maija Roitto
puh. 02941 22210
maija.roitto@helsinki.fi

Reh­to­rin pää­tök­set

Rehtorin päätökset 2017-

Vararehtori Paula Eerolan vastuulla on tutkimus, tutkimusinfrastruktuurit ja tutkijakoulutus. Hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat myös innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö sekä yliopiston omat IT-palvelut. Paula Eerola toimii myös rehtorin sijaisena ja vastaa digitalisaatioasioista 31.12.2020 asti.

– Tutkimus on yliopiston toiminnan perusta, josta muu toiminta kumpuaa. Visioni on yliopisto, joka on kansainvälisesti vetovoimainen tutkimusyhteisö ja -kumppani ja joka toimii tiedon ja sivistyksen majakkana nopeasti muuttuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Syksyllä 2018 Eerolan vararehtorin vastuualueista nousee esiin erityisesti tutkimuksen arviointi.

– Arviointi on jo menossa ja siinä on kehittävän arvioinnin ote. Tutkimusaloja ei vertailla keskenään vaan nyt syväluodataan yksiköiden tekemistä ja kehitetään sitä.

Tutkimuksen arviointi on tärkeää pohjatyötä yliopiston seuraavan kauden strategialle, jota ryhdytään työstämään vuonna 2019. Lisäksi vararehtorin työlistalla on tohtorikoulutuksen kehittäminen ja innovaatio- ja yritysyhteistyön yhä parempi integrointi yliopiston toimintaan.

Eerola sanoo, että yliopiston johtaminen on erilaista kuin muiden tutkimusta tekevien organisaatioiden. Yliopistolle on määritelty tiettyjä tulosvaatimuksia muun muassa tutkintojen määrässä, mutta sen tehtävät ovat myös paljon laajempia.

– Yliopistolaissakin jo määritellään monitahoiset perustehtävämme: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallisen vaikuttavuus. Yliopistoyhteisöön kuuluu kollegiaalisuus ja akateeminen johtaminen on vertaisjohtamista. Yhteisö on moniääninen ja monialainen.

Filosofian tohtori Paula Eerola on toiminut kokeellisen hiukkasfysiikan professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2008 lähtien. Hän on myös toiminut Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina vuonna 2018 ja Fysiikan tutkimuslaitoksen (Helsinki Institute of Physics, HIP) johtajana vuosina 2016–2017.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Paula Eerola
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Vararehtori Hanna Snellman vastuulle kuuluvat kansainvälisyys, kumppanuudet, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, alumniyhteistyö, varainhankinta erityisesti kansainvälisen varainhankinnan osalta sekä kansallinen kulttuuriperintö. Hän vastaa myös opetuksesta, opiskeluasioista ja opiskelijavalinnoista sekä avoimesta yliopistosta ja kirjastoasioista 31.12.2020 asti.

– Työtäni ohjaa vahva yhdessä tekemisen eetos. Haluan kehittää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyttä yhdessä muiden kanssa, hän sanoo.

Lukuvuoden 2018–2019 aikana yliopisto edisti Snellmanin johdolla strategisten kumppanuuksien kehittämistä yliopiston kumppanuusmallin mukaisesti.

– Tavoitteenamme on solmia enintään seitsemän strategista kumppanuutta. Tukholman ja Pekingin yliopistot ovat olleet Helsingin yliopiston strategisia kumppaneita jo aiemmin, ja uusin strateginen yhteistyökumppanimme on elokuusta 2019 lähtien Edinburghin yliopisto.

Strategiset kumppanuudet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia niin tutkijoille kuin koko yliopistollekin.

– Olemme aloittaneet Tukholman yliopiston kanssa uuden avauksen, Arctic Avenuen, jonka avaustilaisuus oli Helsingissä syksyllä 2018. Pekingin yliopiston kanssa meillä on tohtorikoulutettujen kesäkoulu, joka lanseerattiin Pekingissä joulukuussa 2018. Ensimmäinen kesäkoulu pidettiin Helsingissä elokuussa 2019 ja se oli suunnattu elämätieteiden tohtoriopiskelijoille. Myös Edinburghin yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö liittyy tohtorikoulutukseen.

Lokakuussa 2019 Helsingin yliopisto liittyi UNA Europa –yliopistoverkostoon, johon kuuluu kahdeksan eurooppalaista yliopistoa: Helsingin yliopiston lisäksi Freie Universität Berlin, Universitá di Bologna,  University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid ja Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Yhteistyöverkoston yhtenä johtoajatuksena on tarjota yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille uusia mahdollisuuksia opiskeluun, liikkuvuuteen ja työntekoon.

– Yhdessä rakennamme tulevaisuuden eurooppalaista yliopistoa yhteistyössä kumppaniemme kanssa. UNA Europan neljä teema-aluetta datatiede ja tekoäly, Eurooppa-tutkimus, kulttuuriperintö sekä kestävyys vahvistavat oman toimintamme painopisteitä näillä aloilla. Lisäksi viidentenä teemana on uusi One Health –kokonaisuus, jota Helsingin yliopisto koordinoi, kertoo Snellman.

Yliopistolla on yhteistyötä monella tasolla useiden kumppanien ja sidosryhmien kanssa, mitä Snellman haluaa kehittää edelleen.

– Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että meillä on kumppaneidemme kanssa jaetut käsitykset arvoista, tavoitteista ja toivotuista käytänteistä. Pidän tärkeänä, että yliopisto kuuntelee herkällä korvalla yhteistyökumppaneitaan ja laajemminkin yhteiskunnasta tulevia signaaleja. Helsingin yliopisto on ainoa koko Suomen yliopisto, meillä on toimintaa ja toimipisteitä kuten tutkimusasemia ja yliopistokeskuksia ympäri Suomen. Yliopiston pitää antaa jotain ympäröivälle yhteisölleen, mutta myös kuunnella tätä yhteisöä ja olla aidossa vuorovaikutuksessa sen kanssa.

Seuraavan lukuvuoden aikana Snellman nostaa esille päättäjäyhteistyön kehittämisen, vaikuttamistyön tiedekunnissa sekä yhteistyön kehittämisen kansainvälisten säätiöiden kanssa varainhankinnan osana.

– Olemme myös aktivoituneet yhteistyöhön Suomen tiedeinstituuttien kanssa.

Sydämen asiana Snellmanilla on saada yliopiston kansainvälinen henkilöstö enemmän mukaan yhteiskunnalliseen vuorovaikuttamiseen.

FT Hanna Snellman on toiminut kansatieteen professorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2012 lähtien. Hän on toiminut Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2017–2018 ja varadekaanina 2014–2016.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Hanna Snellman
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Tiina Hartikainen
puh. 02941 22382
tiina.hartikainen@helsinki.fi

Vararehtori Tom Böhlingin tehtäviin kuuluvat kaksikielisyysasiat, kampusten kehittäminen, yhteiskuntavastuu sekä yliopistoyhteisön hyvinvointi. Lisäksi hän koordinoi yhteistyötä yliopiston merkittävän kumppanin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tom Böhling vastaa myös kestävyys- ja vastuullisuusasioista sekä laatuasioista 31.12.2020 asti.

Tasa-arvotyön ja työsuojelun osalta Böhling jatkaa työtä sen eteen, että tasa-arvo ja tasavertaisuus tulisivat yliopiston sisäisiksi arvoiksi yhä vahvemmin. Yliopisto osallistui muun muassa valtakunnalliseen Eisyrji-kampanjaan elokuussa 2018. 

– Tavoitteenani on parantaa yhteisömme hyvinvointia. Tähän laajaan kokonaisuuteen liittyvät muun muassa työ- ja opiskelijaterveys sekä tasa-arvoasiat. Hyvinvointi on yhteinen asiamme ja toivonkin, että koko yhteisö osallistuu tähän haasteeseen. Mitä kannustavampi ja positiivisempi yhteisömme on, sen mukavampi täällä on toimia ja samalla tuloksetkin tuppaavat paranemaan.

Kaksikielisyysasioissa Böhling haluaa edistää sitä, että se olisi luonnollinen osa yliopistolaisten arkea.

– Helsingin yliopisto on ainoa kaksikielinen yliopisto Suomessa ja se on meille valtti.

Yliopiston tiloja Böhling aikoo käydä läpi ja miettiä, miten yhteisö saadaan tilakehittämiseen mukaan.

– Yliopiston toimitilojen ja turvallisuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa kampusten kehittämistä. On tärkeää tietää, mitä työ vaatii ja miten toimitilat tukevat luovaa työtä. Jatkan laboratorio-, opiskelu- ja toimistotilojen modernisoimista vastaamaan nykytarpeita. Yliopiston yhtenä tärkeänä strategisena tavoitteena on kestävän kehityksen tukeminen. Tilojen osalta tavoitteen saavuttamista edistetään käyttämällä tiloja mahdollisimman tehokkaasti.

Böhlingin haluaa itse toimia inspiroivana ja sparraavana johtajana, joka innostaa työntekijöitä.

 – Vararehtorin tehtävä on luoda sellainen ympäristö, jossa henkilökunnan ja opiskelijoiden on mahdollisimman helppo tehdä työtään.

LT Tom Böhling on toiminut Helsingin yliopiston patologian professorina vuodesta 2012. Hän on toiminut Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Medicum-yksikön johtajana 2015–2018.

Ansioluettelo

Yh­teys­tie­dot

Vararehtori
Tom Böhling
vicepresident@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Säde Stenbacka
puh. 02941 23365 
sade.stenbacka@helsinki.fi

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta, seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi sekä hoitaa muut rehtorin hänelle osoittamat tehtävät. Hallintojohtaja toimii myös yliopiston hallituksen pääsihteerinä.

Hallintojohtajalle kuuluu kokonaisvastuu johtamansa yksikön henkilöstöasioista ja taloudesta sekä omaisuudesta.

Helsingin yliopiston hallintojohtajana toimii valtiotieteiden maisteri Esa Hämäläinen.

Ansioluettelo

Yhteystiedot

Esa Hämäläinen
puh. 02941 22212
admindirector@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Johdon assistentti
Mari Lehtonen
puh. 02941 22396
mari.h.lehtonen@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Dekaani Jaakko Kangasjärvi.

Varadekaani Atte Korhola, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani Minna Nyström, tutkimusasiat.

Varadekaani Helena Åström, opetusasiat ja kaksikielisyysasiat.

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Dekaani Antti Sukura.

Varadekaani Maria Fredriksson-Ahomaa, kaksikielisyysasiat ja kansainväliset asiat.

Varadekaani Olli Peltoniemi, tutkimusasiat ja kaksikielisyysasiat.

Varadekaani Mirja Ruohoniemi, opetusasiat.

Farmasian tiedekunta

Dekaani Jouni Hirvonen.

Varadekaani Yvonne Holm, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja kaksikielisyysasiat.

Varadekaani Outi Salminen, opetusasiat.

Varadekaani Jari Yli-Kauhaluoma, dekaanin varahenkilö, tutkimusasiat.

Humanistinen tiedekunta

Dekaani Pirjo Hiidenmaa.

Varadekaani Jussi Pakkasvirta, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat, kaksikielisyysasiat ja tasa-arvoasiat.

Varadekaani Paavo Pylkkänen, tutkimusasiat, kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat ja laatuasiat.

Varadekaani Ulla Tuomarla, dekaanin varahenkilö, opetusasiat.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Dekaani Johanna Mäkelä.

Varadekaani Arto Kallioniemi, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Varadekaani Mirjam Kalland, tutkimusasiat.

Varadekaani Anu Laine, opetusasiat.

Lääketieteellinen tiedekunta

Dekaani Risto Renkonen.

Varadekaani Marjukka Myllärniemi, tutkimusasiat.

Varadekaani Tiina Paunio, opetusasiat ja kaksikielisyysasiat.

Varadekaani Kari Reijula, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja varainhankintaan liittyvät asiat.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Dekaani Ritva Toivonen.

Varadekaani Laura Alakukku, tutkimusinfrastruktuurit.

Varadekaani Kari Hyytiäinen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, vastuullisuuteen ja kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Varadekaani Janna Pietikäinen, opetusasiat ja kaksikielisyysasiat.

Varadekaani Maija Tenkanen, dekaanin varahenkilö, tutkimusasiat ja tasa-arvoon liittyvät asiat.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Dekaani Kai Nordlund.

Varadekaani Marja-Liisa Riekkola, tutkimusasiat ja tutkimusinfrastruktuurit.

Varadekaani Samuli Siltanen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja tasa-arvoon liittyvät asiat.

Varadekaani Hannu Toivonen, opetusasiat ja kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Dekaani Pia Letto-Vanamo.

Varadekaani Leena Halila, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani Sakari Melander, opetusasiat.

Varadekaani Taina Pihlajarinne, tutkimusasiat.

Teologinen tiedekunta

Dekaani Antti Räsänen.

Varadekaani Petri Luomanen, tutkimusasiat.

Varadekaani Tuula Sakaranaho, opetusasiat.

Varadekaani Elina Vuola, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvät asiat.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Dekaani Marjaana Seppänen.

Varadekaani Juhana Aunesluoma, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat.

Varadekaani Juri Mykkänen, tieteenalojen linjan johtaja.

Varadekaani Ullamaija Seppälä, opetusasiat.

Varadekaani Petri Ylikoski, tutkimusyksiköiden linjan johtaja.

Svenska social- och kommunalhögskolan

Rehtori Johan Bärlund.

Vararehtori Helena Blomberg-Kroll, tutkimusasiat.

Vararehtori Anna Henning-Lindblom, opetusasiat.

Elämäntieteiden instituutti HiLIFE, Helsinki Institute of Life Science

Johtaja Olli Silvennoinen.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMMin johtaja Mark Daly.

Neurotieteen tutkimuskeskuksen johtaja Jari Koistinaho.

Biotekniikan instituutin johtaja Juha Huiskonen.

Ilmakehätieteiden keskus INAR

Johtaja Markku Kulmala.

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Johtaja Anne Toppinen.

Elämäntieteiden instituutti HiLIFE

Johtaja Olli Silvennoinen.

Yksiköiden verkkosivut

Linkit kaikkien yksiköiden verkkosivuille löydät sivulta Tiedekunnat ja yksiköt.